Pienkeräyksen järjestäjän velvollisuudet - SV

Skyldigheter för anordnare av småskaliga insamlingar

Du får inleda en småskalig insamling efter att ha fått insamlingsnumret, eller utan nummer, om de fem arbetsdagarna har förflutit och polisen inte har förbjudit dig att genomföra insamlingen.

Det är dock inte tillrådligt att starta småskaliga insamlingar utan insamlingsnummer, eftersom numret kommer att informera allmänheten om att insamlingen vederbörligen anmälts.

Tänk på att arrangören av insamlingen också har andra skyldigheter både under insamlingsperioden och efter att den småskaliga insamlingen avslutats. Var och en har ansvar för att den egna verksamheten är lagenlig och de som ordnar småskaliga insamlingar har alltid skyldighet att försäkra sig om lagenligheten i saker som gäller en själv.  Bekanta dig med anvisningarna på dessa sidor samt lagsstiftning gällande penninginsamlingar. 

Polisinrättningarnas kontaktinformation

Skyldighet att lämna information

Den som anordnar en småskalig insamling är skyldig att lämna information vid begäran om donationer. Se alltid under pågående småskalig insamling till att allmänheten får följande information på ett tydligt och begripligt sätt:

 • anordnare av småskalig insamling
 • användning av medel från småskalig insamling (primärt ändamål och sekundärt ändamål)
 • nummer för småskalig insamling
 • kontaktinformation för den småskaliga insamlingens arrangör (adress, telefonnummer och e-postadress) och telefonnummer.

Skyldighet att avbryta en småskalig insamling, avslutande av insamlingen

Du får samla in högst 10.000 euro genom en småskalig insamling. Som arrangör är du skyldig att övervaka hur intäkterna av en småskalig insamling inflyter. Detta innebär att övervakningen måste utföras aktivt och regelbundet. Kontrollera med jämna mellanrum både insamlingskonton och kontanter som kommer in via sparbössorna.

Innan du startar insamlingen ska du planera uppföljningsmetoder, övervakningstidtabell och åtgärder för att avbryta insamlingen. En småskalig insamling ska avbrytas omedelbart efter gränsen på 10 000 euro nåtts. Då ska polisinrättningen underrättas om att insamlingen avslutats.

Tänk på att insamlingen måste avslutas senast den sista insamlingsdag som nämns i anmälan om småskalig insamling, även om maximibeloppet 10 000 euro ännu inte har influtit.

Se till att allmänheten informeras om att insamlingen avslutats. Till exempel ska sparbössor för kontantinsamling tas bort från allmänna platser, broschyrer, flygblad och andra liknande skriftliga förfrågningar bör likaså avlägsnas och från internet ska förfrågningar och kontouppgifter tas bort. När det gäller en engångsinsamling för vilken ett separat bankkonto har öppnats, ska detta bankkonto avslutas efter att medlen tagits ut.

Planera åtgärder för avslutande av insamlingen i god tid innan den småskaliga insamlingen avslutas. Avsiktlig försummelse av skyldigheten att avbryta insamlingen är ett straffbart insamlingsbrott.

Vad ska jag göra om den småskaliga insamlingen inbringar mer än väntat?

För en småskalig insamling anges bland annat uppskattade insamlingsintäkter. Om du har uppskattat att insamlingsintäkterna blir mindre än 10 000 euro, kommer du inte att tvingas avbryta en småskalig insamling, om detta mål uppfylls.

Även om det inte är obligatoriskt att i en sådan situation avbryta en småskalig insamling, är det bra att överväga att göra det, om syftet är att finansiera en anskaffning till ett fast pris och det redan har flutit in tillräckligt mycket pengar. I detta fall måste överskottet användas för det angivna sekundära ändamålet.

Det är också möjligt att det trots att en småskalig insamling avbryts, flyter in mer pengar än det tillåtna beloppet 10 000 euro. Detta kan till exempel vara fallet, om insamlingen utförs genom utdelning av flygblad till allmänheten med förfrågningar om donationer. I detta fall har allmänheten fortfarande efter att insamlingen har avbrutits information som innehåller förfrågningar och det är möjligt att donationer kan fortsätta att komma in.

Om din småskaliga insamling, trots att den avbrutits, har inbringat mer än 10 000 euro, ska du använda överskottet till det primära ändamål som anges i anmälan om insamlingen. Om det inte är möjligt att använda medel för det primära ändamålet, ska du använda medlen för det sekundära ändamål som anges i anmälan. Ange det totala influtna beloppet i redovisningen av din småskaliga insamling.

Redovisning av småskalig insamling jämte användning av medel

Använd de medel som influtit från insamlingen för det primära ändamål du har angett. Om det inte är möjligt att använda medel för det primära ändamålet, ska du använda medlen för det sekundära ändamålet:

 • Om det primära syftet inte uppfylls, ska de influtna medlen i sin helhet användas för det sekundära ändamålet
 • Om endast en del av de influtna medlen kan användas för det primära ändamålet, ska endast de pengar som blir över användas för det sekundära ändamålet.

Den som anordnar en småskalig insamling är redovisningsskyldig. Du ska lämna redovisning för en småskalig insamling senast två månader efter utgången av insamlingen.

Polisen kontrollerar och godkänner redovisningen. Under kontrollen kan polisen begära att redovisningen kompletteras eller korrigeras. Polisen kan också beordra att redovisningen helt och hållet görs om, ifall den är så ofullständig att det inte är möjligt att komplettera eller rätta till den.

Polisstyrelsen publicerar bland annat insamlingsdata för småskaliga insamlingar i övervakningssyfte.

I en redovisning för en småskalig insamling ska du ange åtminstone följande information:

 • anordnare av småskalig insamling
 • tid för anordnande av småskalig insamling
 • insamlingens intäkter
 • specificerade kostnader för anordnandet av den småskaliga insamlingen
 • redovisning för användning av influtna medel.

Du ska också som bilaga till redovisningen lämna kontoutdrag eller annan tillförlitlig utredning över kontots användning. Kontoutdraget ska börja vid tidpunkten för insamlingens början och avslutas vid tidpunkten för avslutningen.

Lämna en skriftlig förklaring till polisen när de medel som samlats in har använts. Om medlen vid tidpunkten för redovisningen redan har använts, kan du också lämna en anmälan om hur medlen använts samtidigt som du lämnar redovisningen.

Försummelse av skyldigheten att lämna redovisning är ett straffbart penninginsamlingsbrott.