Lähtöaineet häiriötiedote

Vetyperoksidi (CAS RN 7722-84-1)

Tällä hetkellä voimassaolevien säädösten ja markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksien vuoksi Poliisihallituksen näkemys on, että lupaa vetyperoksidin hankkimiseen ja hallussapitoon ei voida myöntää tavallisimpiin käyttötarkoituksiin (esim. veden puhdistaminen ja valkaisu). 

Lisätietoja: Vesi.fi, Juomaveden desinfiointiaineet. Tilannekatsaus biosiditehoaineiden ja -valmisteiden hyväksyntään - Vesi.fi aineistopankki (linkki Tukesin tiedotteeseen, suomeksi)

Lähtöainelupa

Lähtöainelupa

EU:n lähtöaineasetuksella rajoitetaan kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia kemikaaleja, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen.

Yksityishenkilöiden on haettava lupa räjähteiden lähtöaineiden ostamista varten Poliisihallitukselta. Elinkeinotoiminnassaan kyseisiä aineita tarvitsevien ei tarvitse hakea aineiden hankkimiseen lupaa. Elinkeinonharjoittajien tulee kuitenkin huomioida muut EU:n lähtöaineasetuksen ja kansallisen lain vaatimukset.

Räjähteiden lähtöaineiksi luetaan seuraavat kemikaalit ja niiden pitoisuudet 

Aineet ja pitoisuudet, joille lähtöaineasetuksen mukaisesti voidaan myöntää hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttava lupa

  • nitrometaani, (CAS RN 75-52-5), 16-100 painoprosenttia 
  • rikkihappo, (CAS RN 7664-93-9), 15-40 painoprosenttia
  • typpihappo, (CAS RN 7697-37-2), 3 -10 painoprosenttia 
  • vetyperoksidi, (CAS RN 7722-84-1), 12-35 painoprosenttia

Alaraja katsotaan lähtöaineasetuksessa raja-arvoksi. Lupa voidaan myöntää aineelle, joka ylittää kyseisen raja-arvon, mutta joka ei ylitä pitoisuuden ylärajaa. 

Aineet, joille lähtöaineasetuksen mukaisesti ei voida myöntää lupaa, mikäli pitoisuus ylittää alla olevan raja-arvon

  • kaliumkloraatti, (CAS RN 3811-04-9), 40 painoprosenttia
  • kalium-perkloraatti, (CAS RN 7778-74-7), 40 painoprosenttia
  • natriumkloraatti, (CAS RN 7775-09-9), 40 painoprosenttia 
  • natrium-perkloraatti, (CAS RN 7601-89-0), 40 painoprosenttia
  • ammoniumnitraatti, (CAS RN 6484-52-2), 16 painoprosenttia (typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna)

Aineelle, jonka pitoisuus ylittää yllämainitun ylärajan, ei voida myöntää lähtöainelupaa. 

Lisätietoja hakijalle

Poliisihallitus huomioi lupaharkinnassa sellaisten alhaisemman pitoisuuden rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden tai vaihtoehtoisten aineiden saatavuuden, joilla on sama vaikutus. Hakijan tulee selvittää ennen hakemuksen jättämistä (joko vähittäismyyjiltä tiedustelemalla tai verkkohauilla), onko markkinoilla saatavilla sellaisia vastaavia aineita, joilla saataisiin aikaiseksi sama vaikutus joko alhaisemman pitoisuuden aineilla tai kokonaan vaihtoehtoisilla tuotteilla esim. vetyperoksidi 10 %. Mikäli vastaavaa tuotetta on saatavilla, ei lupaa voida myöntää. 

Luvan saamiseksi tulee Poliisihallitukselle antaa tarkka ja luotettava selvitys siitä, kuinka rajoitettua räjähdysaineen lähtöainetta tullaan säilyttämään. Lupaa ei voida myöntää, ellei saada varmuutta siitä, että rajoitettu räjähteiden lähtöaine varastoidaan turvallisesti. 

Poliisihallituksen on ennen luvan myöntämistä varmistettava myös hakijan tausta, mukaan lukien tiedot hänelle missä tahansa Euroopan unionin alueella annetuista aiemmista rikostuomioista. Tämän vuoksi käsittelyaika hakemuksessa on useita viikkoja. 

Maksuasetuksen mukaisesti hakemuksesta peritään maksu riippumatta siitä, voidaanko lupa myöntää.

Toimi näin

Täytä ja maksa hakemus helposti verkossa (Hakemus- ja ilmoituslomakkeet - Räjähteiden lähtöainelupahakemus)

Ilmoita hakemuksessa haluttu enimmäismäärä ja enimmäispainoprosentti (enimmäispitoisuus). Selvitä käyttötarkoitus hakemuksessa huolellisesti. Lupa voidaan myöntää vain perusteltuun käyttötarkoitukseen. Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen perustelut vaikuttavat voimassaoloaikaan. 

Ota lisäksi huomioon korvaavien tuotteiden, esimerkiksi raja-arvoa laimeampien seosten käyttömahdollisuus sekä aineiden käyttöön liittyvät mahdolliset suositukset.

Alle 18-vuotiaalle lähtöainelupa voidaan myöntää huoltajan suostumuksella, mikäli muut luvan myöntämisen ehdot täyttyvät.

Jos et pysty tekemään hakemusta poliisin sähköisessä asiointipalvelussa, ota yhteyttä Poliisihallituksen asehallintoon (sähköposti asehallinto@poliisi.fi)

Aiheesta lisää