Lähtöaineet häiriötiedote sv

Väteperoxid (CAS RN 7722-84-1)

På grund av gällande bestämmelser och egenskaperna hos produkterna på marknaden anser Polisstyrelsen att tillstånd för anskaffning och innehav av väteperoxid inte kan beviljas för de vanligaste användninsområdena (t.ex. vattenrening och blekning).

Mer information på finska: Vatten.fi, Juomaveden desinfiointiaineet. Tilannekatsaus biosiditehoaineiden ja -valmisteiden hyväksyntään - Vesi.fi aineistopankki

Tillstånd att köpa prekursorer

Tillstånd för att köpa prekursorer

Med EU-förordningen om sprängämnesprekursorer begränsas konsumenternas möjligheter att fritt skaffa sådana kemikalier som kunde missbrukas för tillverkning av sprängämnen.

Privatpersoner ska ansöka om tillstånd hos Polisstyrelsen för att köpa sprängämnesprekursorer. De som behöver dessa ämnen i sin affärsverksamhet behöver inte ansöka om tillstånd för att köpa dem. Näringsidkarna måste dock förhålla sig till andra krav som ställs i EU-förordningen och Finlands lag.

Följande kemikalier och deras koncentrationer räknas som sprängämnesprekursorer 

Ämnen och koncentrationer för vilka tillstånd som berättigar till köp och innehav kan beviljas i enlighet med förordningen om sprängämnesprekursorer

  • nitrometan, (CAS RN 75-52-5), 16–100 viktprocent
  • svavelsyra, (CAS RN 7664-93-9), 15–40 viktprocent
  • salpetersyra, (CAS RN 7697-37-2), 3–10 viktprocent
  • väteperoxid, (CAS RN 7722-84-1), 12–35 viktprocent

Minimigränsen anses i EU-förordningen om sprängämnesprekursorer förordningen som gränsvärde. Tillståndet kan beviljas för ett ämne som överskrider det berörda gränsvärdet men som inte överskrider maximigränsen för koncentrationen.

Ämnen för vilka tillstånd inte kan beviljas i enlighet med förordningen om sprängämnesprekursorer om koncentrationen överstiger gränsvärdet nedan

  • kaliumklorat, (CAS RN 3811-04-9), 40 viktprocent
  • kaliumperklorat, (CAS RN 7778-74-7), 40 viktprocent
  • natriumklorat, (CAS RN 7775-09-9), 40 viktprocent
  • natriumperklorat, (CAS RN 7601-89-0), 40 viktprocent
  • ammoniumnitrat, (CAS RN 6484-52-2), 16 viktprocent (kväve i förhållande till ammoniumnitratet)

Tillstånd för prekursorer kan inte beviljas för ett ämne med koncentration som överskrider den ovannämnda maximigränsen.

Mer information för sökande 

Polisstyrelsen vid tillståndsprövningen beakta tillgången av sådana sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner eller alternativa ämnen med lägre koncentration som har liknande effekt. Sökanden ska före inlämnande av ansökan utreda (antingen med att fråga detaljhandlare eller med webbsökningar) om det på marknaden finns sådana motsvarande ämnen med vilka samma effekt kan nås antingen med lägre koncentration eller med helt alternativa produkter exempelvis väteperoxid 10 %. Om en motsvarande produkt är tillgänglig kan tillståndet inte beviljas. 

För att få ett tillstånd ska man till Polisstyrelsen lämna en noggrann och pålitlig redogörelse om hur sprängämnesprekursorn som omfattas av restriktioner kommer att förvaras. Tillståndet kan inte beviljas om det är osäkert om sprängämnesprekursorn som omfattas av restriktioner lagras på ett tryggt sätt.

Polisstyrelsen ska även före utfärdande av tillståndet ta hänsyn till bakgrunden av sökanden, inklusive information om tidigare fällande domar någonstans inom Europeiska unionen. Därför är behandlingstiden för ansökan flera veckor.

En avgift i enlighet med avgiftsförordningen tas ut även för en avslagen tillståndsansökan.

Gör så här

Fyll i och betala ansökan enkelt på vår nättjänst (Ansöknings- och anmälningsblanketter - Ansökan om tillstånd för sprängämnesprekursorer) 

Ange den önskade, maximala mängden och maximala viktprocenten (maximal koncentration) i din ansökan. Redogör noggrant för användningsändamålet. Tillstånd kan beviljas endast för motiverat ändamål. Tillstånd beviljas för en begränsad tid, för högst 3 år åt gången. Motiveringar för ansökan påverkar giltighetstiden.

Ta också hänsyn till möjligheten att använda ersättande produkter, t.ex. blandningar med mindre koncentration än gränsvärdet, och eventuella rekommendationer om användningen av ämnena.

En person under 18 år kan med vårdnadshavarens samtycke beviljas tillstånd för sprängämnesprekursorer, om övriga förutsättningar för att bevilja tillstånd är uppfyllda.

Om du kan inte lämna in din ansökan i polisens elektroniska tjänst, ska du kontakta Polisstyrelsens vapenförvaltning (e-post asehallinto@poliisi.fi)

Läs mera