Navigointivalikko

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen alku

Turvallisuusalan elinkeinoluvan muuttaminen

Poliisihallitus voi muuttaa turvallisuusalan elinkeinolupaan liitettyjä ehtoja ja rajoituksia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toiminnan laajuudessa, luvan haltijan toimipaikkojen lukumäärässä tai sijainnissa taikka muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Muuttaminen voi tapahtua elinkeinonharjoittajan hakemuksen perusteella tai viranomaisaloitteisesti.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan muutoshakemuksessa on oltava vastaavat tiedot kuin ensimmäistä turvallisuusalan elinkeinolupaa haettaessa. 

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen haitari 1

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen vuosi-ilmoitus

Vuosi-ilmoitus ja todistuspyyntö

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on harjoittamansa elinkeinotoiminnan mukaisesti ilmoitettava Poliisihallitukselle kirjallisesti kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä

 • toimeksiantojen lukumäärä (ilmoitusvuonna voimassa olleet)
 • toimipaikkojen lukumäärä ja osoitteet sekä henkilöstön lukumäärä (31.12. tilanteen mukaan)
 • tiedot kalenterivuoden aikana vastaavina hoitajina, vartijoina ja väliaikaisina vartijoina, järjestyksenvalvojina sekä turvasuojaajina toimineista toimipaikoittain eriteltyinä
 • tiedot turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan ja vartijoiden ampuma-aseen sekä vartijoiden kaasusumuttimen hallussapitoluvista
 • tiedot toimeksiannoista, joihin liittyvissä vartioimistehtävissä vartija on pitänyt mukanaan ampuma-asetta tai koiraa taikka käyttänyt muuta kuin vartijan asua
 • tiedot tilanteista, joissa vartija on käyttänyt ampuma-asetta, kaasusumutinta tai koiraa voimankäyttövälineenä
 • tiedot järjestyksenvalvojien kaasusumuttimien hallussapitoluvista
 • tiedot toimeksiannoista, joihin liittyvissä järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvoja on pitänyt mukanaan koiraa
 • tiedot tilanteista, joissa järjestyksenvalvoja on käyttänyt kaasusumutinta tai koiraa voimankäyttövälineenä.

Poliisihallitus voi peruuttaa turvallisuusalan elinkeinoluvan kokonaan tai määräajaksi, jos luvanhaltija jättää määräajassa toimittamatta vuosi-ilmoituksen eikä tämän jälkeen kehotuksesta huolimatta toimita vuosi-ilmoitusta Poliisihallituksen asettamassa kohtuullisessa määräajassa. 

Todistuspyyntö 

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijana voit pyytää todistusta elinkeinoluvan voimassa olosta, vuosi-ilmoituksen toimittamisesta säädetyssä ajassa tai muusta luvanvaraiseen turvallisuusalan elinkeinotoimintaan liittyvästä asiasta.

Todistus on maksullinen ja siitä peritään palveluhinnaston mukainen käsittelymaksu.

Pyydetty todistus toimitetaan joko pyytäjän rekisteröityyn osoitteeseen tai muuhun ilmoituksessa annettuun osoitteeseen Suomessa. Jos todistuspyyntö on kiireellinen, voidaan todistuskopio toimittaa pyynnöstä myös sähköpostiosoitteeseen.

Lupien tai hyväksymisten peruuttaminen

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen haitari 2

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen asioi netissä

Toimi näin

Turvallisuusalan elinkeinolupaan liittyvät hakemukset teet helpoiten poliisin verkkoasioinnissa.

Voit hakea lupaa myös kirjallisilla lomakkeilla.

Turvallisuusalan elinkeinolupahakemus (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella voit hakea turvallisuusalan elinkeinolupaa luvanvaraiseksi määritellyn vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- ja / tai turvasuojaustoiminnan harjoittamiseen.

Turvallisuusalan elinkeinolupaan liittyvä muutosilmoitus (myös sähköinen asiointi)

 • Muutosilmoituksella voit ilmoittaa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimipaikan perustamisesta tai lakkauttamisesta, (pää)toimipaikan osoitteenmuutoksesta, toiminimen tai yhtiömuodon muutoksesta, hallintoelimeen kuuluvan henkilön, toimitusjohtajan ja/tai yhtiömiesten vaihtumisesta tai poistumisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan jatkamisesta keskeyttämisen jälkeen, toiminnan jatkamisesta konkurssi- tai kuolinpesän toimesta, luvanvaraisen liiketoiminnan lopettamisesta.

Hakemus turvallisuusalan elinkeinoluvan ehtojen ja rajoitusten muuttamiseksi (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella voit hakea voimassaolevan turvallisuusalan elinkeinoluvan muuttamista kattamaan lupaa laajemmat tehtävät.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan peruuttamispyyntö (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella voit pyytää peruuttamaan voimassa olevan turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Vastaavaksi hoitajaksi tai vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella voit hakea hyväksymistä vastaavaksi hoitajaksi tai vastaavan hoitajan sijaiseksi.

Vastaavan hoitajan tai sijaisen hyväksymisen muuttaminen (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella voit hakea turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi / vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttamista.

Vastaavaksi hoitajaksi tai vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen peruuttamispyyntö (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella liike tai hyväksytty henkilö itse voi pyytää vastaavaksi hoitajaksi tai vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen kokonaan peruuttamista.

Vuosi-ilmoitus (myös sähköinen asiointi)

 • Lomakkeella voidaan toimittaa Poliisihallitukselle turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vuosi-ilmoitus