Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen alku sv

Ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Polisstyrelsen kan p.g.a. förändringar i fråga om omfattningen av den verksamhet som innehavaren av näringstillståndet för säkerhetsbranschen utövar, det antal verksamhetsställen som tillståndsinnehavaren har, verksamhetsställenas placering eller andra motsvarande omständigheter ändra de villkor och begränsningar som ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen har förenats med. Ändringen kan ske på ansökan av näringsidkaren eller på initiativ av en myndighet.

En ansökan om ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska innehålla motsvarande uppgifter som när det första näringstillståndet för säkerhetsbranschen söktes. 

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen haitari 1 sv

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen vuosi-ilmoitus sv

Årsanmälan

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska för varje kalenderår före utgången av mars månad följande år göra en skriftlig anmälan till Polisstyrelsen med uppgifter om

 • antalet uppdrag (de som varit i kraft under det året som anmälan gäller)
 • antalet verksamhetsställen och adresserna till dem samt antalet anställda (enligt situationen 31.12)
 • vilka som under kalenderåret har varit ansvariga föreståndare, väktare och tillfälliga väktare, ordningsvakter samt utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, särskilt för varje verksamhetsställe
 • tillstånd för innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen och väktarna att inneha skjutvapen och för väktarna att inneha gasspray
 • uppdrag där väktare i bevakningsuppgifter har burit skjutvapen eller medfört hund eller använt annan klädsel än väktares dräkt
 • situationer där väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap
 • tillstånd för ordningsvakterna att inneha gasspray
 • uppdrag där ordningsvakter i ordningsövervakningsuppgifter har medfört hund
 • situationer där väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap.

Polisstyrelsen kan helt eller för en viss tid återkalla ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen om tillståndsinnehavaren inte lämnar in sin årsanmälan inom utsatt tid och därefter trots uppmaning inte lämnar in sin årsanmälan inom en av Polisstyrelsen utsatt skälig tid. 

Begäran om intyg 

Som innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan du begära intyg över att näringstillståndet är i kraft, över att årsanmälan har lämnats in inom föreskriven tid eller över något annat ärende som hänför sig till tillståndspliktig näringsverksamhet inom säkerhetsbranschen.

För intyget debiteras en serviceavgift i enlighet med serviceprislistan.

Det begärda intyget skickas antingen till den adress som införts i registret eller till någon annan i anmälan angiven adress i Finland. Om intyget är brådskande kan en kopia även skickas per e-post på begäran.

Återkallande av tillstånd eller godkännanden

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen haitari 2 sv

Turvallisuusalan elinkeinolupa - muuttaminen asioi netissä sv

Använd nätet då du ansöker om tillstånd

Det är enklast att söka näringstillstånd för säkerhetsbranschen på polisens nättjänst.

Du kan också ansöka om tillstånd med skriftliga blanketter. 

Ansökan om näringstillstånd för säkerhetsbranschen (även nättjänst)

 • Blankett för att ansöka om näringstillstånd för säkerhetsbranschen för att utöva tillståndspliktig verksamhet gällande bevakningsföretag, ordningsvakter och/eller säkerhetsskyddande verksamhet.

Ändringsanmälan gällande näringstillstånd för säkerhetsbranschen (även nättjänst)

 • En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan med en ändringsanmälan anmäla om inrättande eller nedläggande av ett verksamhetsställe, ändring av (huvud)verksamhetsställets adress, ändring av firmanamn eller bolagsform, byten eller avgångar gällande personer i förvaltningsorganen, verkställande direktören och/eller bolagsmän, avbrytande av verksamheten och fortsättande av verksamheten efter avbrytande, ett konkurs- eller dödsbos fortsättande av verksamheten, upphörande av tillståndspliktig affärsverksamhet.

Ansökan om ändring av villkoren och begränsningarna i ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen (även nättjänst)

 • Blankett för att ansöka om ändring av ett giltigt näringstillstånd för säkerhetsbranschen för att lägga till uppgifter som sträcker sig utöver tillståndet.

Begäran om återkallelse av näringstillstånd för säkerhetsbranschen (även nättjänst)

 • Blankett för att ansöka om återkallelse av giltigt näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Godkännande som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ansvarig föreståndare (även nättjänst)

 • Blankett för att ansöka om godkännande som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ansvarig föreståndare.

Ändring av godkännande som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ansvarig föreståndare (även nättjänst)

 • Blankett för att ansöka om ändring av godkännande som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ansvarig föreståndare för en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Begäran om återkallelse av godkännande som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ansvarig föreståndare (även nättjänst)

 • En rörelse eller en godkänd person kan med blanketten själv begära om fullständig återkallelse av godkännande som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ansvarig föreståndare.

Årsanmälan (även nättjänst)

 • Blankett för att till Polisstyrelsen lämna in årsanmälan för en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen