Turvallisuusalan elinkeinolupa - hero -sv

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan bedriva bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet.

Det är enklast att söka näringstillstånd för säkerhetsbranschen på polisens nättjänst. Du kan också söka tillstånden med skriftliga blanketter. 

Näringstillståndet för säkerhetsbranschen ger rätt att utöva verksamhet i hela landet och på finska fartyg.

Tiskin takana oleva asiakaspalvelija ojentaa lupakortin asiakkaalle.

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa alku sv

Vem får bedriva verksamhet inom säkerhetsbranschen?

Näringsverksamhet inom säkerhetsbranschen får enligt lag bedrivas av en firma eller ett bolag som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Firman eller bolaget ska höra till handelsregistret och ha ett FO-nummer. 

Innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan bedriva bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet.

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa haitari 1 sv

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa mihin lupa oikeuttaa sv

Vad berättigar tillståndet till?

Näringstillståndet för säkerhetsbranschen ger rätt att utöva verksamhet i hela landet och på finska fartyg. Tillståndet gäller tills vidare och beviljas av Polisstyrelsen. Polisstyrelsen kan tillägga villkor och begränsningar för tillståndet.

Vem kan beviljas näringstillstånd för säkerhetsbranschen?

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan beviljas en fysisk person som

  • har fyllt 18 år
  • är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften
  • inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats
  • i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten på behörigt sätt.

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan beviljas en juridisk person om

  • den i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten på behörigt sätt
  • de som hör till förvaltningsorganen, verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen är minst 18 år fyllda, är kända för redbarhet och pålitlighet, är till sina personliga egenskaper lämpliga för uppgiften, inte är försatta i konkurs och inte har begränsade handlingsbehörigheter.

Den sökande (både fysiska och juridiska personer) ska ha ett FO-nummer som är upptaget i handelsregistret och ett firmanamn eller minst en anhängiggjord ansökan om dessa eller annan motsvarande uppgift (bl.a. stiftelser, föreningar osv.).

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen för säkerhetsskyddsverksamhet som omfattar säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande beviljas både en fysisk person som uppfyller ovan nämnda krav och en juridisk person som uppfyller ovan nämnda krav.

Villkor och begränsningar för näringstillståndet för säkerhetsbranschen

Polisstyrelsen kan tillägga tidsmässiga och regionala villkor och begränsningar för tillståndet. Villkoren och begränsningarna kan till exempel bero på verksamhetens art och omfattning, antalet verksamhetsställen och deras placering. Polisstyrelsen kan ändra villkoren och begränsningarna, om grunderna för dem ändras.

Innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Företag med giltiga tillstånd (endast på Finska)

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa haitari 2 sv

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa huom boksi

OBS!

När du har lämnat in en ansökan om näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska du omedelbart därefter göra en ansökan till Polisstyrelsen om godkännande av ansvarig föreståndare. Du kan inte inleda verksamheten inom säkerhetsbranschen förrän den ansvariga föreståndaren har godkänts. Du kan lämna in ansökan via polisens nättjänst.