Turvallisuusalan elinkeinolupa - vastaavaksi hoitajaksi alku sv

Godkännande av ansvarig föreståndare (samt ställföreträdare eller tillfällig ansvarig föreståndare)

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska ha en eller flera ansvariga föreståndare i sin tjänst. Endast den som har ett av Polisstyrelsen utfärdat giltigt godkännande som ansvarig föreståndare för ifrågavarande innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, kan fungera som ansvarig föreståndare.

Verksamhetens omfattning avgör antalet ansvariga föreståndare

Polisstyrelsen bestämmer antalet ansvariga föreståndare utifrån omfattningen av den verksamhet som kräver tillstånd, antalet verksamhetsställen, deras läge samt andra motsvarande omständigheter. Polisstyrelsen bestämmer också de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden.

I samband med att en ansökan om näringstillstånd för säkerhetsbranschen lämnas in eller omedelbart därefter ska den sökande eller innehavaren av tillståndet göra en ansökan till Polisstyrelsen om godkännande av ansvarig föreståndare. Tillståndspliktig verksamhet får inte påbörjas innan Polisstyrelsen har godkänt en ansvarig föreståndare för tillståndsinnehavaren.

Om en ansvarig föreståndare upphör att sköta sin uppgift, ska en ansökan om godkännande av en ny ansvarig föreståndare göras inom sju dagar efter det att uppgiften upphörde att skötas.

En eller flera ställföreträdare för den ansvariga föreståndaren kan godkännas för innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Ställföreträdarna sköter den ansvariga föreståndarens uppgifter när denna är förhindrad att sköta dem. Ansöknings- och godkännandeförfarandet är detsamma som för den ansvariga föreståndaren. 

Om den ansvariga föreståndaren plötsligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag permanent eller tillfälligt, kan Polisstyrelsen godkänna en tillfällig ansvarig föreståndare för uppgiften. Utbildning som ansvarig föreståndare krävs inte av en tillfällig ansvarig föreståndare och han eller hon kan godkännas för uppgiften för högst ett år.

Lagbestämmelserna som avser ansvariga föreståndare är desamma för ställföreträdare och tillfälliga ansvariga föreståndare. 

Turvallisuusalan elinkeinolupa - vastaavaksi hoitajaksi haitari sv

Turvallisuusalan elinkeinolupa - vastaavaksi hoitajaksi loppu sv

Ändring av godkännande

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen kan hos Polisstyrelsen ansöka om ändring av ett giltigt godkännande för sådana ansvariga föreståndare och ställföreträdare för ansvariga föreståndare som är i företagets tjänst och som har samtyckt till uppgiften.

I samband med ändringsansökan tar man ställning till personens alla uppgifter särskilt för varje verksamhetsställe (påbörjar, fortsätter eller avslutar uppgiften).

Polisstyrelsen kan ändra villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare med anledning av förändringar i dennas utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

Lag om privata säkerhetstjänster 1085/2015 i Finlex

Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 i Finlex