Tutkimuslupahakemusten käsittely

Tutkimuslupahakemusten käsittely

Valmistelun kuluessa hakemuksen käsittelijä voi pyytää hakijalta lupapäätöksen tekemiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja. Poliisissa saatetaan lisäksi käyttää lausuntoprosessia hakemuksen asianmukaisuuden tai sen ehtojen arvioimiseksi.

Kaksi tutkijaa katsoo tietokoneen näyttöä. Toisella yllään poliisin tunnisteliivi.

 

Jätä hakemus ajoissa

Tutkimuslupahakemusten käsittelyajat riippuvat esimerkiksi aineiston keräämisen menetelmästä, hakemuksen laajuudesta tai käsittelyä odottavien hakemusten määristä. Huomioi käsittelyajat hakemuksen jättämisajankohtaa suunniteltaessa. 

Hakemusten käsittelyä edistää asianmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti laaditut hakemusasiakirjat ja liitteet sekä kaikkien hakemuksen käsittelemiseksi edellytettyjen asiakirjojen toimittaminen hakemuksen yhteydessä. 

Tutkimusluvat ovat määräaikaisia ja ne myönnetään ainoastaan hakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa yksilöityyn tutkimustarkoitukseen. Tutkimuslupaan liitetään lupaviranomaisen tarpeelliseksi katsomat ehdot, rajoitukset ja velvoitteet. 

Lupaviranomainen voi tutkimuksen aiheesta ja luovutetusta aineistosta riippuen edellyttää hakijaa toimittamaan tutkimuksensa tarkistettavaksi luokitus- ja käsittelyvaatimuksien arviointia varten ennen tutkimuksen julkaisua.

Kielteisen päätöksen perusteet

Lupaviranomainen voi antaa hakemukseen kielteisen päätöksen, mikäli

  • tutkimuslupahakemus on sisällöllisesti puutteellinen
  • tutkimus ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä
  • hakemuksesta eivät selviä hakemuksen käsittelemiseksi edellytetyt tiedot tai
  • hakemus ei jostain muusta syystä lupaviranomaisen käsityksen mukaan ole asianmukainen.

Päätös voidaan antaa myös ehdollisena tai osittain kielteisenä.

Päätös annetaan valituskelpoisena ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen hallintolain mukaisesti. Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle kirjallisena sähköisesti tai postitse.

Tutkimuslupahakemusten käsittely infolaatikko

Tutkimuslupahakemusten käsittely Poliisihallituksessa on tilapäisesti viivästynyt

Poliisihallitus pyytää tutustumaan keskimääräisiin käsittelyaikoihin hakemustyypeittäin. Poliisihallitus pahoittelee hakijoille asiasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Tutustu käsittelyaikoihin -haitarin johdanto

Tutustu käsittelyaikoihin

Poliisi käsittelee hakemukset pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Laadi hakemus huolellisesti ja toimita hakemuksen käsittelemiseksi edellytetyt liitteet hakemuksen yhteydessä. Puutteellisesti laadittu hakemus tai liitteet hidastavat hakemuksesi käsittelyä. 

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyajat -haitari