Navigeringsmeny

Tutkimuslupahakemusten käsittely -sv

Handläggning av ansökningar om forskningstillstånd

Under handläggningen kan handläggaren av ansökan be om relevant ytterligare information av sökanden för tillståndsbeslutet. Polisen kan dessutom tillämpa processen för utlåtanden för att bedöma ansökan eller tillståndsvillkoren.

Två utredare tittar på en datorskärm. Den ena bär polisens identifieringsväst.

 

Lämna din ansökning i god tid

Handläggningstiderna för forskningstillstånd beror bland annat på metoden för insamling av material, ansökans omfattning och antalet ansökningar som väntar på handläggning. Beakta handläggningstiderna när du lämnar in ansökan. 

Handläggningen av ansökan påskyndas om ansökan och bilagorna har upprättats omsorgsfullt och tillräckligt detaljerat och om alla handlingar som handläggningen förutsätter inlämnas med ansökan. 

Forskningstillstånden gäller för viss tid och beviljas endast för forskning som specificeras i ansökan och forskningsplanen. Till forskningstillståndet fogas villkor, begränsningar och skyldigheter som tillståndsmyndigheten anser vara relevanta. 

Tillståndsmyndigheten kan beroende på forskningstemat och det material som utlämnas kräva att sökanden lämnar in forskningsresultaten för bedömning av klassificerings- och behandlingskraven före publicering.

Grunder för avslag

Tillståndsmyndigheten kan avslå ansökan, om

  • ansökan om forskningstillstånd har bristfälligt innehåll
  • studien inte uppfyller kriterierna för vetenskaplig forskning
  • uppgifter som behövs för handläggning av ansökan inte framgår av den, eller 
  • ansökan av någon annan orsak inte är relevant enligt tillståndsmyndighetens uppfattning. 
  • Beslutet kan också vara villkorligt eller delvis nekande. 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen enligt förvaltningslagen. Skriftligt beslut inklusive bilagor skickas till sökanden elektroniskt eller per post.

Tutustu käsittelyaikoihin -haitarin johdanto -sv

Ta del av handläggningstiderna 

I allmänhet handlägger polisen ansökningar i den ordning som de lämnas in. Var omsorgsfull när du fyller i ansökan och foga obligatoriska bilagor till den. En ansökan eller bilaga med brister förlänger handläggningstiden. 

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyajat -haitari -sv