Länkstig

Tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa -hero -sv

Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte

Enligt offentlighetslagen kan en myndighet bevilja tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning.

Tillståndet beviljas för viss tid för forskning som specificeras i ansökan. Myndigheten ska till tillståndet foga villkor och begränsningar som behövs för att skydda allmänna och enskilda intressen.

.

Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa -sv

Forskningstillstånd

Du behöver forskningstillstånd 

  • när förfrågan och forskningsmaterial gäller polisens personregister eller sekretessbelagda handlingar, såsom anvisningar, föreskrifter, handlingar som upprättats i samband med polisverksamhet och andra myndighetshandlingar
  • om du insamlar eller behandlar uppgifter om polisens uppgifter eller information som insamlats i samband med arbetsuppgifter eller uppgifter om polisens personal eller organisation 
  • om din forskning kräver stöd eller resurser av polisen, såsom tjänstemäns arbetstid eller polisens lokaler och utrustning.

Du behöver forskningstillstånd oberoende av med vilka metoder du insamlar materialet. Exempel på metoder för insamling av material:

  • Enkäter
  • Intervjuer
  • Registerundersökningar
  • Undersökning av handlingar
  • Statistik (t.ex. när insamlingen av material förutsätter användning av polisens system och kombinering av information).

Du får inte behandla, använda eller överlåta uppgifter, som du kommit över med hjälp av forskningstillståndet, för andra forskningssyften eller överlåta dem till parter utan tillstånd av den polisenhet som beviljat forskningstillståndet.
 

.

 

Tutkimuslupaan liittyvät käsitteet -haitarin johdanto -sv

Bägrepp relaterade till forskningstillstånd

Följande begrepp hjälper dig att upprätta ansökan om forskningstillstånd och beskriva behandlingen av personuppgifter inom forskning. 

Detaljerad information om behandling av personuppgifter inom forskning finns på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå.

Webbplatsen för Dataombudsmannens byrå 
Webbplatsen för Dataombudsmannens byrå, Vetenskaplig forskning och dataskydd

 

Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa -haitari määritelmistä -sv