Automaattinen liikennevalvonta hero

Automaattinen liikennevalvonta

Perinteisten valvontamuotojen ohella poliisi käyttää vilkkaasti liikennöidyillä teillä ja taajamissa myös automaattisia liikennevalvontalaitteita.

Ajonopeuksien lisäksi niillä valvotaan muun muassa liikennevalojen noudattamista ja matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Kiinteillä valvontapisteillä tapahtuvasta valvonnasta ilmoitetaan tienvarsikyltein. Siirrettävillä valvontalaitteilla tapahtuvasta valvonnasta ei ilmoiteta etukäteen.

Tutka päällä poliisiautossa. Nopeuslukemat näkyvät.

Automaattinen liikennevalvonta

Liikennevirhemaksu

Liikennevirhemaksu on hallinnollinen maksuseuraamus, joka määrätään lievistä liikennerikkomuksista, kuten nopeusrajoituksen ylittämisestä enintään 20 kilometrillä tunnissa. Liikennevirhemaksu voidaan määrätä myös esimerkiksi matkapuhelimen käytöstä ajon aikana tai turvavyön käyttämättä jättämisestä. Ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu lähetetään ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle tai käyttövastaavalle kuljettajaa selvittämättä.

Näet kaikkien omien avointen liikennevirhemaksuasioidesi tiedot sekä kunkin ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksuasian kuljettajan kasvokuvan kirjautumalla poliisin verkkoasiointiin."

Automaattivalvonnassa määrättävät liikennevirhemaksut

Nopeusrajoituksen ylittäminen korkeintaan 10 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 20–60 km/h: 100 €

Nopeusrajoituksen ylittäminen 11–15 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 20–60 km/h: 170 €

Nopeusrajoituksen ylittäminen 16–20 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 20–60 km/h: 200 €

Nopeusrajoituksen ylittäminen korkeintaan 10 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 70–120 km/h: 70 €

Nopeusrajoituksen ylittäminen 11–15 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 70–120 km/h: 140 €

Nopeusrajoituksen ylittäminen 16–20 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 70–120 km/h: 170 €

Kieltomerkin noudattamatta jättäminen: 100 €

Luvaton linja-autokaistalla ajaminen: 100 €

Liikennerikkomuksena käsiteltävä punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen: 100 €

Viestintävälineen kielletty käyttö ajon aikana: 100 €

Turvavyön käyttämättä jättäminen: 70 €

Virhemaksukorotus 

Jos kuljettaja syyllistyy samalla kertaa useampaan liikennerikkomukseen (esimerkiksi ylinopeus ja turvavyön käyttämättä jättäminen), rikkomuksista määrätään yksi liikennevirhemaksu. Tämän liikennevirhemaksun suuruus määräytyy siten, että vakavimmasta rikkomuksesta määrättävää liikennevirhemaksua korotetaan 40 eurolla.

Esimerkiksi ilman turvavyötä ajamisesta seuraa 70 euron liikennevirhemaksu. Jos ajaa 59 kilometrin tuntinopeutta alueella, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h, seuraamuksena on 200 euron liikennevirhemaksu. Jos molempiin rikkomuksiin syyllistyy samanaikaisesti, seuraamuksena on 200 euron liikennevirhemaksu, johon lisätään 40 euron virhemaksukorotus. Yhteensä maksettavaa tulee siis 240 euroa.

Liikennevirhemaksut ja ajokielto

Lievimmistä liikennerikkomuksista määrättävät liikennevirhemaksut eivät vaikuta ajo-oikeuteen. Jos saat liikennevirhemaksupäätöksen tällaisesta rikkomuksesta, johon joku muu on syyllistynyt sinun autollasi, voit antaa sen suoraan oikean kuljettajan maksettavaksi. Oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä.

Liikennerikkomuksia, jotka eivät vaikuta ajo-oikeuteen, ovat

  • nopeusrajoituksen ylittäminen korkeintaan 10 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 20–60 km/h
  • nopeusrajoituksen ylittäminen korkeintaan 15 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 70–120 km/h
  • kieltomerkin noudattamatta jättäminen
  • luvaton linja-autokaistalla ajaminen
  • turvavyön käyttämättä jättäminen.

Osa liikennevirhemaksuista vaikuttaa ajo-oikeuteen. Kuljettaja voidaan määrätä ajokieltoon toistuvista liikennerikkomuksista, jos ajo-oikeuteen vaikuttavia rikkomuksia kertyy kolme vuoden tai neljä kahden vuoden sisällä. Jos kuljettajalla on ollut ajokortti alle kaksi vuotta, ajo-oikeuskäsittelyn raja on kaksi rikkomusta vuodessa tai kolme kahdessa.

Ajo-oikeuteen vaikuttavia liikennerikkomuksia ovat

  • nopeusrajoituksen ylittäminen yli 10 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 20–60 km/h
  • nopeusrajoituksen ylittäminen yli 15 kilometrillä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus on 70–120 km/h
  • punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen
  • viestintävälineen kielletty käyttö ajon aikana.

Liikennevirhemaksupäätöksessä lukee aina, vaikuttaako kyseinen liikennerikkomus ajo-oikeuteen vai ei.

Voit maksaa liikennevirhemaksun, vaikka et olisi itse syyllistynyt rikkomukseen. Jos kyseessä on ajo-oikeuteen vaikuttava liikennerikkomus, se jää sen henkilön nimiin, jolle liikennevirhemaksupäätös on osoitettu. Jos saat liikennevirhemaksupäätöksen ajo-oikeuteen vaikuttavasta rikkomuksesta, johon joku muu on syyllistynyt sinun autollasi, voit hakea päätökseen oikaisua.

Oikaisun hakeminen liikennevirhemaksupäätökseen

Voit hakea oikaisua saamaasi liikennevirhemaksupäätökseen poliisin verkkoasioinnissa. Voit myös täyttää ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksupäätöksen kääntöpuolelta löytyvän lomakkeen ja palauttaa sen Poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen postitse tai sähköpostitse. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Oikaisuvaatimus on perusteltava.

Liikennerikokset

Päiväsakoilla rangaistavia liikennerikoksia ovat muun muassa nopeusrajoituksen ylittäminen yli 20 kilometrillä tunnissa, liikenneturvallisuuden vaarantava punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Päiväsakkojen suuruus määräytyy kuljettajan tulojen mukaan.

Automaattisessa liikennevalvonnassa ilmi tulleiden liikennerikosten käsittelyssä sovelletaan samoja säädöksiä kuin tieliikenteessä muutenkin. Ennen varsinaista esitutkintaa poliisi lähettää ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle kirjeen, jossa tiedustellaan valvontalaitteiden kuvaaman ajoneuvon kuljettajaa. Kirjeessä kerrotaan, että tapahtuma on valokuvattu.

Kun ajoneuvon omistaja tai haltija vastaa kirjeeseen ja ilmoittaa tiedot ajoneuvoa kuljettaneesta henkilöstä, poliisi lähettää virka-apupyynnön kuljettajan kotipaikkakunnan poliisilaitokselle. Kuljettaja kutsutaan poliisilaitokselle, missä sakko annetaan hänelle tiedoksi henkilökohtaisesti.

Lisätietoja liikennevirhemaksusta Traficomin verkkosivulla

Liikenneturvallisuus- ja valvonta- UKK haitarin otsikko

Automaattivalvonnan usein kysytyt kysymykset

Liikenneturvallisuus ja valvonta - UKK haitari

Valvontapisteet ja -kalusto -haitarin johdanto

Valvontapisteet ja -kalusto

Suomessa on 1 085 kiinteää valvontapistettä, jotka kattavat noin 3 784 km tieverkosta. (Suomen päällystetyn maantieverkon pituus on noin 51 000 km.) Valvontapaikkojen määrää ollaan lisäämässä lähivuosina. Valvontapisteiden valinnassa hyödynnetään muun muassa liikenneonnettomuustilastoja. Valvontapisteiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja huollosta vastaa Väylävirasto.

Poliisilla on käytössä 26 automaattivalvontalaitteilla varustettua valvonta-autoa, joilla valvotaan nopeuksia ja linja-autokaistalla ajamista.

Poliisi vastaa liikennevalvontalaitteiden käytöstä ja huollosta sekä laitteilla kuvattujen liikennerikosten ja -rikkomusten käsittelystä.

Automaattisessa liikennevalvonnassa olevat tieosuudet (kiinteät valvontapisteet) laitoksittain

Valvonta-alueen jälkeen valvottavan jakson pituus ja valvontapisteiden määrä. 

Yhteensä valvottavan tieosuuden pituus on 3 783,9 kilometriä. Valvontapisteitä on 1 085 kappaletta. 

Automaattisessa liikennevalvonnassa olevat tieosuudet ja valvontapisteet -haitari