Automaattinen liikennevalvonta hero sv

Automatisk trafikövervakning

Vid livligt trafikerade vägar eller i tätorter använder polisen automatisk trafikövervakning, utöver de traditionella övervakningsmetoderna. Anordningarna övervakar bl.a. körhastighet, iakttagande av trafikljus och användning av mobiltelefon under körning.

Övervakningen vid fasta övervakningspunkter anges med skyltar vid vägkanten. Övervakning med flyttbar övervakningsutrustning anges inte i förväg.

En påslagen radar i en polisbil. Hastigheterna syns.

Automatisk trafikövervakning

Avgift för trafikförseelse

Avgift för trafikförseelse är en administrativ avgiftspåföljd som påförs för lindriga trafikförseelser, såsom överskridande av hastighetsbegränsningen med högst 20 kilometer i timmen. En avgift för trafikförseelse kan också påföras t.ex. för användning av mobiltelefon under körning eller för att säkerhetsbälte inte används. Den fordonsspecifika avgiften för trafikförseelse skickas till den som registrerats som fordonets ägare, innehavare, eller den som ansvarar för dess användning, utan att föraren utreds.

Du ser alla dina pågående trafikförseelseärenden och förarens ansiktsbild för varje fordonspecifik trafikförseelseärende med att logga in till polisens nättjänst.

Avgifter för trafikförseelse vid automatisk övervakning

Överskridande av hastighetsbegränsningen med högst 10 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 20–60 km/h: 100 €

Överskridande av hastighetsbegränsningen med 11–15 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 20–60 km/h: 170 €

Överskridande av hastighetsbegränsningen med 16–20 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 20–60 km/h: 200 €

Överskridande av hastighetsbegränsningen med högst 10 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 70–120 km/h: 70 €

Överskridande av hastighetsbegränsningen med 11–15 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 70–120 km/h: 140 €

Överskridande av hastighetsbegränsningen med 16–20 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 70–120 km/h: 170 €

Underlåtenhet att iaktta förbudsmärke: 100 €

Olovlig körning i busskörfältet: 100 €

Underlåtenhet att iaktta rött trafikljus: 100 €

Otillåten användning av kommunikationsapparat under körning: 100 €

Underlåtenhet att använda säkerhetsbälte: 70 €

Höjd avgift för förseelse 

Om föraren gör sig skyldig till flera trafikförseelser samtidigt (t.ex. fortkörning och underlåtenhet att använda säkerhetsbälte), utfärdas en avgift för båda förseelserna. Denna avgift för trafikförseelse fastställs utgående från avgiften för den allvarligaste förseelsen, som höjs med 40 euro.

Påföljden för att t.ex. inte använda säkerhetsbälte är en 70 euros avgift för trafikförseelse. Om man kör 59 km/h på ett område som har en hastighetsbegränsning på 40 km/h, leder det till en avgift för förseelse på 200 euro. Om man gör sig skyldig till båda förseelserna samtidigt, är påföljden en 200 euros avgift för trafikförseelse, som ytterligare får en höjd avgift för förseelse på 40 euro. Den sammanlagda summan som ska betalas blir således 240 euro.

Avgifter för trafikförseelse och körförbud

Avgifterna för trafikförseelse som påförs för de lindrigaste förseelserna påverkar inte körrätten. Om du får ett beslut om avgift för trafikförseelse för en sådan förseelse som någon annan gjort sig skyldig till med din bil, kan du ge beslutet direkt till den rätta föraren för betalning. Någon omprövningsbegäran behöver inte göras.

Trafikförseelser som inte påverkar körrätten är

  • överskridande av hastighetsbegränsningen med högst 10 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 20–60 km/h
  • överskridande av hastighetsbegränsningen med högst 15 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 70–120 km/h
  • underlåtenhet att iaktta förbudsmärke
  • olovlig körning i busskörfältet
  • underlåtenhet att använda säkerhetsbälte.

Vissa avgifter för trafikförseelse påverkar körrätten. Föraren kan påföras körförbud för upprepade trafikförseelser, om föraren gör sig skyldig till minst tre sådana trafikförseelser som påverkar körrätten inom ett år eller fyra inom två år. Om föraren haft sitt körkort i mindre än två års tid, är gränsen för behandling av körrätt två förseelser inom ett år eller tre inom två år.

Trafikförseelser som påverkar körrätten är

  • överskridande av hastighetsbegränsningen med över 10 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 20–60 km/h
  • överskridande av hastighetsbegränsningen med över 15 km/h på ett område, där hastighetsbegränsningen är 70–120 km/h
  • underlåtenhet att iaktta rött trafikljus
  • otillåten användning av kommunikationsapparat under körning.

I beslutet om avgift för trafikförseelse står alltid angivet, om trafikförseelsen i fråga påverkar körrätten eller inte.

Du kan betala avgiften för trafikförseelse även om du själv inte gjort dig skyldig till förseelsen. Då trafikförseelsen påverkar körrätten, blir den kvar i den personens namn som påförts beslutet om avgiften för trafikförseelse. Om du får ett beslut om en avgift för trafikförseelse som påverkar körrätten, som någon annan gjort sig skyldig till med din bil, kan du lämna in en omprövningsbegäran för beslutet.

Begäran om omprövning för beslut om avgift för trafikförseelse

Du kan begära omprövning för beslut om avgift för trafikförseelse i polisens nättjänst. Du kan också fylla i blanketten på beslutets baksida och skicka den tillbaka till Polisens trafiksäkerhetscentral per post eller e-post. En begäran om omprövning ska göras skriftligt inom 30 dagar från delgivningsdagen för beslutet om avgift för trafikförseelse. En begäran om omprövning ska innehålla en motivering.

Trafikbrott

Trafikbrott som bestraffas med dagsböter är bland annat överskridande av hastighetsbegränsningen med mer än 20 kilometer i timmen, sådan körning mot rött trafikljus som äventyrar trafiksäkerheten och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet. Dagsböternas storlek bestäms enligt förarens inkomster.

Vid behandlingen av trafikbrott som uppdagats genom automatisk trafikövervakning tillämpas samma bestämmelser som i vägtrafiken i övrigt. Före den egentliga förundersökningen skickar polisen ett brev till den ägare eller innehavare av fordonet som antecknats i registret, i vilket det begärs uppgifter om föraren som övervakningskameran fotograferat. I brevet meddelas att händelsen fotograferats.

När fordonets ägare eller innehavare svarar på brevet och lämnar in uppgifter om den person som kört fordonet, sänder polisen begäran om handräckning till polisinrättningen på förarens hemort. Föraren kallas till polisinrättningen, där böterna delges honom personligen.

Mer information om trafikförseelseavgifter på Traficoms webbplats

Liikenneturvallisuus- ja valvonta- UKK haitarin otsikko

Vanliga frågor som gäller automatisk trafikövervakning

Liikenneturvallisuus ja valvonta - UKK haitari sv

Valvontapisteet ja -kalusto -haitarin johdanto -sv

Övervakningspunkter och -utrustning

Det finns 1085 fasta övervakningspunkter i Finland, vilket täcker cirka 3784 km av vägnätet. (Finlands belagda vägnät är cirka 51 000 km långt). Antalet övervakningspunkter kommer att öka under de närmaste åren. Övervakningspunkterna bestäms bland annat utgående från statistiken för trafikolyckor. Trafikverket svarar för övervakningspunkternas planering, byggande, underhåll och service.

Polisen använder 26 övervakningsbilar med automatisk övervakningsutrustning för att övervaka hastigheter och körning i busskörfältet.

Polisen ansvarar för användning och service av trafikövervakningsutrustningen, samt handläggningen av trafikbrotten och -förseelserna som fotograferats med hjälp av den.

Vägsträckor med automatisk trafikövervakning (fasta övervakningspunkter) per inrättning

Övervakningsområde, övervakad sträcka och antal övervakningspunkter. 

Den sammanlagda övervakade vägsträckan är 3783,9 kilometer. Det finns 1085 st. övervakningspunkter. 

Automaattisessa liikennevalvonnassa olevat tieosuudet ja valvontapisteet -haitari sv