Cybercrime Exit sisältösivu

Cybercrime Exit – nuorten kyberrikollisuuden ehkäisy

Cybercrime Exit -hanke on poliisin ennalta estävää erityistoimintaa, jolla estetään nuorten vakavaa tietoverkkorikollisuutta ja siitä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä ja vahinkoa yksilön, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Toiminta käynnistyi Keskusrikospoliisissa sijaitsevassa Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksessa vuonna 2020. 

Toiminnan kohderyhmänä ovat noin 12-25 vuotiaat, jotka ovat tehneet tietoverkkorikoksen tai ovat vaarassa syyllistyä vakaviin tietoverkkorikoksiin. Kohderyhmän osalta toiminnan ikähaarukka on joustava, sillä rikollisen toiminnan rajoja voidaan koetella ja ylittää jo varhaisemmassa vaiheessa. 

Toiminnan keskiössä ovat kyberrikokset, jotka sijoittuvat ja kohdistuvat tietoverkkoon tai tietojärjestelmiin, eivätkä ole näistä irrallaan toteutettavissa (eng. cyber-dependent crime). Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi tietomurrot sekä erilaiset palvelua häiritsevät palvelunestohyökkäykset. Tyypillistä kyberrikoksille on, että ne toimivat usein valmistelevina tai liitännäisrikoksina erilaisille muille rikoksille. 

Cybercrime Exit -hankkeessa tehdään työtä tietoverkkorikosilmiöiden ennaltaehkäisemiseksi, rikoskierteen katkaisun mallien jalkauttamiseksi sekä tuetaan rikollisesta elämäntavasta irtautuvia nuoria osana poliisin Exit-toimintaa. 

Toiminnan lähtökohtana on laillisen ja laittoman toiminnan tunnistaminen sekä tietoverkko- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen laillisessa toiminnassa. Vastuullisen toimintakulttuurin omaksuminen on keskeinen osa IT-ammattilaiseksi kasvua.

Miten toimintaan voi hakeutua?

Toimintaan voi hakeutua nuori itse tai siihen voidaan ohjata esimerkiksi ammattilaisten toimesta. Oleellista on henkilön kiinnostus irtaantua kyberrikoskierteestä ja siihen kannustavasta elämäntavasta.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on luonteeltaan äärimmäisen luottamuksellista. Asiakkaiden tietojen mahdollisesta siirrosta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa. Toiminnan piiriin hakeutuminen tai yhteydenotto ei itsessään sitouta asiakasta, vaan jokaisen kanssa tehdään aina erillinen arvio ja suunnitelma työskentelystä.

Toiminnan lähtökohtia ovat 

  • laillisen ja laittoman toiminnan rajojen tunnistaminen ja rikoksettoman elämäntavan vahvistaminen
  • osaamista tukevien työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoitus ja muu elämäntilanteen tuki yhteistyössä verkoston kanssa
  • laillista toimintakulttuuria tukevaan verkostotoimintaan ohjaaminen esimerkiksi rikostuomion jälkeen.

Henkilön tilanteesta ja muun muassa iästä riippuen yhteistyötä tehdään muun muassa paikallispoliisin, Ankkuritoimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. Muita yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi nuorisotyö, sosiaalityö, rikosseuraamuslaitos sekä kyber- ja IT-alan yritykset ja yhteisöt.

Tietoverkot ovat kiinteä osa yksilöiden ja yhteiskunnan arkea ja niiden rooli korostuu yhä kiihtyvässä digitalisaatiokehityksessä. Tietoverkot ja niissä toimiminen ovat alusta asti luonteva osa nykypäivän lasten ja nuorten ajattelu- ja kokemusmaailmaa. Tietoisuuden lisääminen tietoverkoissa toimimisen rajoista ja siihen liittyvistä riskeistä ovat merkittävässä roolissa kyberrikollisuuden ennaltaehkäisyssä.

Yhteydenotot

Cybercrime Exit- toimintaa ja hanketta vetävät projektipäällikkö Viivi Lehtinen ja tarkastaja Aki Somerkallio. Toimintaan liittyvät yhteydenotot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen cybercrime.exit.krp@poliisi.fi.