Cybercrime Exit sisältösivu-sv

Cybercrime Exit – förebyggande av cyberbrottslighet bland ungdomar

Cybercrime Exit -logo

Medfinansieras av Europeiska unionen

Projektet Cybercrime Exit är polisens förebyggande specialverksamhet som hindrar allvarlig cyberbrottslighet bland ungdomar samt mänskligt lidande och skada som den medför för individer, organisationer och samhället. Verksamheten startades vid centralkriminalpolisens central för bekämpning av cyberbrott år 2020. 

Målgruppen för verksamheten är cirka 12–25-åringar som har begått ett nätbrott eller riskerar att begå allvarliga nätbrott. När det gäller målgruppen är åldersintervallet flexibelt eftersom redan yngre personer kan testa och överskrida gränser till brottslig aktivitet.

Verksamheten fokuserar på cyberbrott som begås inom och riktas mot nätverk eller datasystem och inte kan genomföras utanför dem (eng. cyber-dependent crime). Sådana gärningar kan exempelvis vara dataintrång och olika överbelastningsattacker som stör en tjänst. Det är typiskt för cyberbrott att de ofta fungerar som förberedande brott eller brott som är sammankopplade med olika typer av andra brott.

Projektet Cybercrime Exit arbetar för att förebygga nätbrottsfenomen, förankra mallar för brytande av en brottsspiral samt stöda ungdomar som kommer loss från ett brottsligt levnadssätt som en del av polisens EXIT-verksamhet.

Utgångspunkten för verksamheten är att laglig och olaglig verksamhet identifieras och att kunskaper om datanät och datasystem utvecklas och utnyttjas i den lagliga verksamheten. Att tillägna sig en ansvarsfull verksamhetskultur är en viktig del av att växa till en IT-expert.

Hur kan man komma med i verksamheten?

En ung person kan själv söka sig till verksamheten eller hänvisas till den exempelvis av en professionell. Det är väsentligt att personen är intresserad av att komma loss från cyberbrottsspiralen och levnadssättet som eggar till den.

Verksamheten grundar sig på frivillighet och är ytterst konfidentiellt till sin karaktär. Man kommer alltid särskilt överens med kunden om eventuell överföring av kundens uppgifter.

Att kunden söker sig till verksamheten eller tar kontakt förbinder kunden ännu inte, utan en separat bedömning och plan görs alltid med varje kund.

Utgångspunkter för verksamheten:

  • Gränser mellan laglig och olaglig verksamhet identifieras och ett levnadssätt utan brott förstärks.
  • Möjligheter till arbete och studier som stöder kunskaperna kartläggs och annat stöd ges i livssituationen i samarbete med nätverket.
  • Kunden hänvisas till en nätverksverksamhet som stöder laglig verksamhetskultur exempelvis efter en brottmålsdom.

Beroende på personens situation och bland annat ålder görs samarbete med bland annat lokalpolisen, aktörer vid Ankarverksamheten och andra myndigheter. Andra samarbetspartner kan exempelvis vara ungdomsarbete, socialarbete, brottspåföljdsmyndigheten samt företag och sammanslutningar inom cyber- och IT-branschen.

Datanätverk är en fast del av individers och samhällets vardag. Deras roll understryks när digitaliseringsutvecklingen blir allt snabbare. Datanätverk är en naturlig del av tanke- och upplevelsevärlden hos barn och unga från första början. Att öka medvetenhet om gränserna av vad man kan göra i datanät och riskerna som det medför spelar en viktig roll i förebyggande av cyberbrottslighet.

Ta kontakt

Verksamheten och projektet Cybercrime Exit leds av projektchef Viivi Lehtinen, inspektör Aki Somerkallio och inspektör Sari Latomaa. Ta kontakt och fråga om verksamheten per e-post: cybercrime.exit.krp@poliisi.fi