Helsingfors polisinrättning fick förebråelse för övervakning av romer

Utgivningsdatum 4.6.2021 12.55
Nyhet

Polisstyrelsen har gett förebråelser åt Helsingfors polisinrättningen i ärendet gällande övervakning av romer. Förebråelserna gäller en förebyggande och informationsinhämtningsoperation (KURI1) vid Helsingfors polisinrättning, som riktade sig mot romer i mitten av 2010-talet.

När Polisstyrelsen fick kännedom om saken beslutade man att på eget initiativ inleda en laglighetsövervakningsutredning. Syftet var att utreda  om genomförandet av projektet hade brutit mot förbudet mot etnisk profilering.

Enligt polisstyrelsen var de allmänna anteckningarna i instruktionerna relaterade till operationen problematiska.

- Förfarande mot en specifik befolkningsgrupp kan inte ingå i normal polisverksamhet. Verksamheter som detta måste alltid vara informationsbaserad, basera sej på konkreta fenomen och  förhandenvarande undersökningar. En persons rättigheter kan aldrig påverkas enbart på grundval av dennas etniska bakgrund, säger polisöverinspektör, Pekka-Matias Väisänen från Polisstyrelsen.

Enligt erhållen förklaring ansåg Polisstyrelsen att som sådan har förfarandet beskrivet i operationsinstruktionerna givna av Helsingfors polisinrättning tillåtande grund i enlighet med diskrimineringslagen.

- Verksamheten har alltså baserats på lagen på föreskrivet sätt, eftersom den i princip har haft ett godtagbart mål och polismännens medel för att uppnå målet verkar ha varit proportionerliga, säger Väisänen.

Enligt erhållen förklaring anser Väisänen att det inte finns anledning att misstänka att förfarandet innebar diskriminering på grund av etniskt ursprung.

- Även om valet av mål för åtgärden påverkades av personernas antagna etniska ursprung, var det inte det enda eller avgörande kriteriet för åtgärderna.

Polisstyrelsen har i sitt beslut uppmärksammat Helsingfors polisinrättning på övervägande av aspekter som rör diskriminering och förbudet mot etnisk profilering i all polisverksamhet.

Enligt den erhållna förklaringen från Helsingfors polisinrättning var det fråga om en operation under 2013-2015, som gällde oroligheterna mellan romska släkter. Projektet baserades på information polisen erhållit inom en kort tidsavsnitt om ett stort antal allvarliga brott mot liv och hälsa som finländska romska familjer begått mot varandra. Brotten hade karaktäriserats av att man använt skjutvapen. Skjutningarna och andra våldshandlingar ägde ofta rum på en offentlig plats, så att också utomståendes liv och hälsa äventyrades.