Polisen och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes oroliga över säkerheten vid gaturaceevenemang

Utgivningsdatum 2.11.2021 9.15
Nyhet

Polisen och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är oroliga över säkerheten vid gaturaceevenemang och ungdomars mopedträffar. Evenemangen kräver tillstånd och förutsätter alltid att arrangören lämnar in en anmälan till polisen samt tillräckliga säkerhetsarrangemang. Det viktigaste är att ta hand om deltagarnas och utomståendes säkerhet.

Under det gångna året har polisen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått kännedom om cruising- och gaturace-evenemang samt mopedträffar där det har förekommit farligt beteende. Gemensamt för evenemangen har varit att de har arrangerats på områden som används för allmän trafik, det vill säga vägar där det är nödvändigt att följa vägtrafiklagen. 
Typiskt för evenemangen har även varit att de har arrangerats spontant eller i övrigt utan en tydlig organisation, varvid säkerheten vid evenemangen och deras lagenlighet har glömts bort. 

Evenemang på vägar måste arrangeras på ett säkert sätt

Olika typer av gaturaceevenemang och mopedträffar är offentliga evenemang som avses i lagen om sammankomster, och de kräver en anmälan till polisinrättningen på evenemangsorten. Detta blir särskilt viktigt vid evenemang som arrangeras på vägen och som kräver separata säkerhetsåtgärder och trafikarrangemang. 

Ännu viktigare än anmälan och andra formaliteter är att sörja för att evenemanget arrangeras på ett sätt som beaktar deltagarnas och utomståendes säkerhet och framför allt att evenemanget är lagenligt. 

-I sin egen verksamhet har polisen och Tukes lagt märke till att det i samband med gaturaceevenemang och mopedträffar har förekommit till och med livsfarliga tillbud som det skulle ha varit möjligt att förebygga genom noggrannare planering av evenemanget, berättar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

 - Ett litet styrningsfel och en utkörning från den avsedda körlinjen har lett till att personer skadats utanför de officiella banorna och andra säkra platser. De farliga situationerna har i allmänhet haft ett samband med vilja att visa sig på styva linan och likgiltighet gentemot den egna och andras säkerhet.  Arrangörens ansvar och en anmälan om evenemanget är viktiga uttryckligen för säkerheten. 

Arrangören kan bli tvungen att ersätta skador

Arrangören kan bli föremål för skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar för ett spontant, men bristfälligt arrangerat evenemang. I lindrigaste fall kan arrangören av evenemanget få bötesstraff för sammankomstförseelse och deltagarna på evenemanget kan få böter eller avgifter för trafikförseelse för förfarande som strider mot vägtrafiklagen. 

– I värsta fall kan en allvarlig skada eller till och med dödsfall kasta en mörk skugga över arrangören och deltagarna under resten av deras liv. Hur känns det, om en kompis blir under eller någon skadas till följd av dina handlingar? frågar överinspektör Kari Koponen på Tukes. 
Arrangerandet av ett säkert evenemang börjar med en anmälan till polisen och bra planering.

På Tukes webbplats finns anvisningar och information som gör det lättare att säkerställa säkerheten vid verksamhet av den här typen, som till exempel anvisningen om säkerheten vid dragracingevenemang.

Bilaga: Säkerheten vid dragracingevenemang | Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)