Breadcrumb

Blogs

Blogs

Cyklist på övergångsställe och på en fortsättning på en cykelbana - vem ska väja?

Heikki Kallio Published Date 27.10.2022 12.56 Blog

Har en cyklist rätt att korsa ett övergångsställe på cykeln och vem har då väjningsplikt? Är föraren av ett fordon som kör längs vägbanan skyldig att väja för en cyklist på ett övergångsställe? Och hur är väjningsplikten om en cyklist korsar vägbanan längs en fortsättning på en cykelbana?

Cyklist på övergångsställe – vem ska väja?

Det är tillåtet att korsa vägbanan på cykel vid ett övergångsställe. Ett fordon som korsar körbanan på ett övergångsställe får inte medföra fara eller olägenhet för de gående (vägtrafiklagen 18 § 6 mom.). Med andra ord är det också tillåtet att korsa vägbanan med cykel genom att cykla längs övergångsstället, så länge man kommer ihåg att övergångsstället i första hand är en del av vägen som är avsedd för fotgängare. Därför är det inte tillåtet att orsaka fara eller olägenhet för fotgängare.

Även om det är tillåtet att cykla på ett övergångsställe betyder det inte att en cyklist ska ges fri passage på övergångsstället. Reglerna för att väja på ett övergångsställe är olika beroende på om cyklisten cyklar över övergångsstället eller leder sin cykel. En cyklist anses vara föraren av ett fordon, och den som leder sin cykel betraktas som en gående. Om en cyklist leder en cykel över ett övergångsställe är han eller hon en gående som ska ges fri passage.

– I vägtrafiklagen (27 §) föreskrivs att den som med ett fordon närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet och föra fordonet med en sådan hastighet att fordonet vid behov kan stannas före övergångsstället. Gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället ska lämnas fri passage.

En cyklist har väjningsplikt om han eller hon kommer från en cykelväg till en vägbana och den som kör längs vägbanan inte har väjningsplikt med stöd av trafikregel eller trafikmärke. Om en cyklist korsar vägbanan i en korsning längs ett övergångsställe ska föraren av ett fordon som svänger i korsningen väja för en cyklist som korsar den korsande vägen. Föraren av ett fordon som kör längs vägbanan ska även väja för en cyklist som korsar ett övergångsställe, när föraren av fordonet ska lämna en rondell. 

Om en cyklist cyklar över ett övergångsställe iakttas väjningsreglerna enligt trafikreglerna och trafikmärkena för fordon. Om väjningsplikten inte är angiven med ett vägmärke, bestäms väjningsplikten i korsningen av en cykelväg och en körbana enligt trafikregeln: en cyklist som kommer till en körbana i en “korsning” ska väja för trafik som kommer både från höger och vänster på körbanan. Trots detta ska ett svängande fordon väja för gående, cyklister och mopedister som korsar den körbana, på vilken fordonet avser köra in.

Cyklist på en fortsättning på en cykelbana - vem ska väja?

En vägtrafikant ska väja för en cyklist som korsar körbanan på en fortsättning på en cykelbana. Väjningsplikten grundar sig på ett trafikmärke som anges på en fortsättning på en cykelbana. Vägmärken som anger väjningsplikten inkluderar: 

  • vägmärket Väjningsplikt i korsning (vägmärke B5)
  • vägmärket Obligatoriskt att stanna (vägmärke B6)
  • Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen (vägmärke B7). 

Bildtext: På bilden vägmärken som anger väjningsplikt, från höger Väjningsplikt i korsning, det vill säga den så kallade spetstriangeln, Obligatoriskt att stanna eller STOP-märket och Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen.   

Polisen uppmanar cyklister och förare av fordon som använder vägbanan att vara noggranna och försiktiga vid platser där en plats där cyklister korsar vägen anges med vägmarkeringen för cyklist som korsar körbanan på en fortsättning på en cykelbana. 

Enligt gällande vägtrafiklag ska vägmarkeringarna för en fortsättning på en cykelbana ha markerats från och med 1.6.2022 på det sätt som föreskrivs i bilaga 4.2 till vägtrafiklagen. En fortsättning på en cykelbana ska markeras med en vägmarkering, om väjningsplikten mot dem som korsar körbanan har angetts

  • med vägmärket Väjningsplikt i korsning,
  • vägmärket Obligatoriskt att stanna eller
  • vägmärket Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen. 

Med vägmärket Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen anges endast en i konstruktionshänseende upphöjd fortsättning på en cykelbana. Vid en trafikljusstyrd plats där cyklister korsar vägen kan dock med märket anges en sådan fortsättning på en cykelbana som inte är upphöjd i konstruktionshänseende.

Enligt polisens uppgifter har alla fortsättningar på en cykelbana ännu inte markerats enligt vägtrafiklagen. Felaktigt markerade fortsättningar på en cykelbana kan orsaka oklarheter och farliga situationer vid väjningssituationer. Därför är det viktigt att alla vägtrafikanter agerar omsorgsfullt i trafiken och följer trafikreglerna för väjningsplikt.

Polisen uppmanar särskilt kommuner och landsvägshållare att utan onödigt dröjsmål markera fortsättningar på en cykelbana i enlighet med vägtrafiklagen.

Ha en trygg höst!

Heikki Kallio
Polisinspektör
Polisstyrelsen
Twitter @PoliisiHKallio

Läs mer om vägtrafiklagen (729/2018) i Finlex
Bilder på vägmärken och deras förklaringar finns på Trafikledsverkets webbplats