Breadcrumb

Blogs

Blogs

Elsparkcyklar orsakar utmaningar för polisen

Tuomo Katajisto Pasi Rissanen Published Date 16.6.2022 15.42 Blog

Lätta elfordon, dvs. elsparkcyklar, påträffas igen i gatubilden och diskussionerna om dem har kommit i gång.

Diskussionen präglas av olika utmaningar som rör trafiksäkerheten och som en del av användarna orsakar. Något som lyfts fram är de allvarliga olyckor som har drabbat användarna och även andra som råkat ut för en olycka på grund av elsparkcyklar. 

Aktuella frågor är körning i berusat tillstånd, väjningsreglerna samt frågor som gäller användningen av olika delar av en väg och parkering. 

Gemensamma spelregler behövs

Utan utmaningar har elsparkcyklarna inte dykt upp i gatubilden i vår heller. Dessa utmaningar kan inte tacklas enbart med åtgärder som en eller några instanser vidtar, utan det behövs gemensamma bemödanden av hela samhället.  Såväl medborgarna som lagstiftarna måste inkluderas och även tjänstemannakåren som finns däremellan. 

När vi försöker minska utmaningarna kan det hända att vi tvingas placera olika skyddsintressen i viktighetsordning. Till exempel hur högt vi värderar människornas hälsa eller trafiksäkerheten i förhållande till andra skyddsintressen. 

Det är utan tvivel utmanande för kommunerna att försöka styra användningen av elsparkcyklar så att alla kommuninvånare skulle beaktas.  Polisens roll är att övervaka gällande lagar, vilket vi också gör i vårt dagliga arbete.

Samma trafikregler som för cyklister

Lätta elsparkcyklar blev tillåtna i Finland 2016. Gemensamt för dessa fordon är en motoreffekt på högst 1 kW och en konstruktiv hastighet på högst 25 km/h.  

Enligt definitionerna i fordonslagen hör dessa fordon inte till motordrivna fordon. Vägtrafiklagen ålägger förare av sådana fordon att iaktta de trafikregler som gäller cyklister. Som ett undantag från detta får självbalanserande lätta elfordon, dvs. sådana som hålls i balans även när fordonet saknar förare, köras på gångbana.

Det överlägset vanligaste lätta elfordonet är elsparkcykeln som har blivit enormt mycket vanligare i större städer i och med att företag med uthyrningsservice har utvidgat sin verksamhet. 

Situationen varierar kraftigt mellan olika delar av landet

Situationen är olika i olika delar av Finland. Polisstyrelsen sammanställde en lägesbild från olika polisinrättningar över situationen i olika delar av landet ur polisens synvinkel.

 • I Kuopio som hör till polisinrättningen i Östra Finland är antalet elsparkcyklar stort och de största problemen är körning på gångbana och i viss mån även parkering. I Joensuu och S:t Michel är problemen likartade. Olyckor har inte kunnat undvikas.
 • I Östra Nyland används elsparkcyklar i liten omfattning och har inte orsakat några stora problem för polisen.
 • I Helsingfors finns det flera operatörer och elsparkcyklar är parkerade ”huller om buller” i staden även om operatörerna redan har vidtagit korrigerande åtgärder. Olyckor sker dagligen. Vid polisinrättningen i Helsingfors är övervakningen av elsparkcyklar ett av sommarens övervakningsteman och övervakningen har skärpts.
 • I området som polisinrättningen i Tavastland ansvarar för finns elsparkcyklar i Lahtis och Tavastehus. Problemen är att de används på gångbana och parkeras hur som helst. Det har inträffat ett flertal olyckor där personer skadats.
 • I Sydöstra Finland har elsparkcyklar funnits i Kotka och Villmanstrand samt i vår även i Kouvola och Imatra. Några olyckor har inträffat, men på det hela taget har elsparkcyklarna än så länge inte orsakat några större problem.
 • I området som hör till polisinrättningen i Lappland har uthyrningsverksamhet inletts i Rovaniemi i vår. Vårdslös parkering till exempel på cykelvägar och gågator har redan observerats. Det har redan skett ett flertal olyckor i området och i flera av fallen har personerna varit berusade.
 • I området som hör till polisinrättningen i Sydvästra Finland hyrs elsparkcyklar ut i Åbo och Björneborg. Problemen är körning på gångbana, omkörning på alltför nära avstånd, droger och trick som görs med elsparkcykeln. Elsparkcyklar och cyklar är något som polisen övervakar hela tiden tills vidare.
 • I Västra Nyland finns elsparkcyklar i Södra Esbo och de blir allt vanligare. För det mesta används elsparkcyklarna sakligt, men ställvis använder ungdomarna dem för annat än att färdas med och trots operatörernas åtgärder förekommer problem som gäller parkeringen.  Det har inträffat flera olyckor och ofta är det barn som drabbats på övergångsställen. 

Olycksstatistiken talar sitt bistra språk

En artikel som publicerades förra veckan i den tidskrift som finska läkarföreningen Duodecim ger ut talar sitt bistra språk om olyckorna som beror på elsparkcyklar. Av de skadade har 71–91 procent intagit alkohol och olyckorna har vanligen inträffat på natten. 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt rapporterade i fjol att 143 personer som skadats i elsparkcykelolyckor vårdades vid Mejlans samjour i maj–juni. De vanligaste skadorna var skador i huvudet, hjärnan, ansiktet och tänderna. Under samma period vårdades på Mejlans sjukhus 72 personer som skadats i cykelolyckor.  

Skador på berott på att elsparkcyklar lämnats på gångbanan eller cykelvägen har också rapporterats. 
För att olyckor ska kunna undvikas är det viktigt att ta hänsyn till andra som rör sig i trafiken och att iaktta trafikreglerna. 

Det verkar ännu finnas ett och annat som elsparkcykelförarna måste bli bättre på när det gäller att känna till och iaktta cyklisternas och fordonstrafikens ömsesidiga väjningsregler och parkeringsregler, att förutse situationer, ha tillräckligt låg situationshastighet, drogfrihet i trafiken och att iaktta särskild försiktighet i närheten av barn.  Detsamma gäller också övriga vägtrafikanter.

Kommunerna och övriga väghållare har också egna utmaningar när det gäller att göra trafikmiljön säker. Det har även lagstiftaren och polisen som tillämpar lagen i trafikövervakningen.

Viktiga trafikregler

Polisstyrelsen påminner om att det med tanke på allas säkerhet är viktigt att trafikreglerna följs.

 • Elsparkcyklarna hör hemma på cykelvägen eller cykelfältet, inte på gångbanan. Barn under 12 år får köra på gångbanan om detta inte medför en olägenhet för gångtrafiken.
 • En elsparkcykel får inte parkeras så att den orsakar fara eller olägenhet för den övriga trafiken. Regeln gäller även parkering på gångbana eller cykelväg. Brott mot regeln kan leda till straff för äventyrande av trafiksäkerheten.
 • En elsparkcykel som korsar körbanan från en cykelväg (även vid övergångsställe) ska väja för fordon som kör rakt längs körbanan, om inte dessa har väjningsplikt som med markerats med trafikmärke. Fordon som svänger i en korsning ska väja för elsparkcyklar som korsar den väg som fordonet avser köra in på. Även i detta fall ska elsparkcykelförarna med tanke på sin egen säkerhet säkerställa att fordonsförarna har observerat dem.
 • När en fordonsförare närmar sig barn ska särskild försiktighet iakttas.
 • Med en elsparkcykel är det inte tillåtet att transportera passagerare (om inte fordonet har en lämplig sits för passageraren).
 • Enligt vägtrafiklagen får fordon inte föras av den som till exempel på grund av berusning saknar förutsättningar för detta. Brott mot regeln leder till ett straff på 12 dagsböter för äventyrande av trafiksäkerheten. I en konkret farlig situation är det fråga om trafikfylleri med motorlöst fordon.

Den viktigaste påföljden av att iaktta reglerna är inte att man inte blir bestraffad utan att trafiken är förutsebar och säker. Förutom att man iakttar reglerna är det viktigt att iaktta den försiktighet som förhållandena förutsätter och vara beredd på förutsägbara situationer samt anpassa hastigheten till trafikmiljön. Detta gäller alla förflyttningshjälpmedel.  

Finland har lagstiftning som gäller lätta elfordon. Det verkar ändå behövas ytterligare regler. Det kan hända att ingen ännu helt och hållet har grepp om helheten.

Pasi Rissanen
Polisöverinspektör
Polisstyrelsen
Twitter @PoliisiPasi

Tuomo Katajisto
Polisinspektör
Polisstyrelsen

Nödnumret 112 på sidan av polisbilen.