Breadcrumb

Blogs

Blogs

Esitutkinnat viipyvät, koska poliisin voimavarat ovat riittämättömät tehtävämääriin nähden

Kari Siivo Published Date 26.10.2022 11.06 Blog

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiistaina 25.10.2022 antaman ratkaisun (1510/2021) mukaan esitutkintojen viivästymisen perusongelmana on voimavarojen riittämättömyys tehtävämääriin nähden. Oikeusasiamies korostaa, että esitutkinnassa ja koko rikosprosessiketjun toiminnassa on kyse oikeusturvasta ja valtion ydintehtävästä, minkä tulisi näkyä resurssipäätösten painotuksissa.

Esitutkintojen kesto on ollut useaan otteeseen huomion ja tarkastelun kohteena viime vuosina. Rikosten tutkinta-aikaa on seurattu tarkasti ja esitutkintaprosessia kehitetty Poliisihallituksen toimesta valtakunnallisesti ja myös kaikissa poliisiyksiköissä. Poliisi ei ole jäänyt asiassa toimettomaksi, vaan asia on otettu vakavasti ja kehittämistoimia tehty laajasti liittyen mm. toimintaprosesseihin ja tutkintajärjestelyihin. Henkilöstön osaamista on lisätty entistä vaativampien tehtävien hoitamiseksi ja työhyvinvointiin kiinnitetty huomioita. Tutkittavat rikokset käsitellään poliisiyksiköissä keskitetysti rikosten esikäsittelyssä, jolla pyritään varmistamaan rikosasioiden oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukainen käsittely. Monia kehittämistoimia on tehty edellä mainittujen lisäksi ja tätä kehitystyötä tullaan aktiivisesti jatkamaan. Tämä ilmenee myös oikeusasiamiehen ratkaisusta.

Toimintaympäristö muuttuu

Poliisin ja rikostutkinnan toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Digitalisaatio ja tietoverkot liittyvät yhä useampaan rikostutkintaan. Samalla rikostutkinnan kansainvälisyys ja tutkinnan laatuvaatimukset ovat kasvaneet. Useiden lainsäädäntömuutosten kokonaisvaikutus tutkinnan kestoon on ollut huomattava. Poliisi ei halua eikä voi tinkiä vakavien rikosten selvittämisestä, ja on selvää, että laadukas tutkinta vie aikaa. Vakavien rikosten selvittämisessä vielä pärjätään kansainvälisestikin vertaillen, vaikka nk. päivittäisten rikosten tutkinnasta ja tutkinta-ajoista joudutaan tinkimään. 

Rikostorjunta on tänä päivänä myös paljon muuta kuin rikosten esitutkintaa. Rikosten ennalta estäminen ja vakavien uhkien torjunta sitoo voimavaroja, ei pelkästään rikostutkinnasta, vaan koko poliisihallinnosta. Myös sisäisen turvallisuuden tilanne on muuttunut, ja erilaiset uhkat ja vakavat ilmiöt ovat lähes arkipäivää. Näitä ei voida sivuuttaa ja ne on otettava vakavasti. Poliisin ennalta estävää työtä tehdään laajasti moniviranomaisyhteistyössä, mutta sitäkin hyvin rajallisin voimavaroin. 

Poliisi ei ole tässä tilanteessa yksin. Resurssien puute koskee kaikkia turvallisuus- ja esitutkintaviranomaisia. Koko rikosprosessiketjun ja sen viranomaisten on toimittava, jotta kansalaisten luottamus oikeudenhoitoon säilyy. Poliisi haluaa tehdä työnsä edelleen mahdollisimman hyvin ja estää ja selvittää rikoksia. Esitutkintaprosessin kehittämisessä olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa, että nykyisillä resursseilla merkittävä muutos parempaan ja nopeampaan tutkintaan ei ole realistista.

Kari Siivo
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Twitter @KariSiivo

Tutustu myös aiempaan poliisiylitarkastaja Minna Ketolan kirjoittamaan Mitä poliisin rikostutkinnalle kuuluu -blogiin. 

Virkapukuinen poliisi lukee lakikirjaa. Etualalla hihamerkki, jossa poliisin miekkatunnus.