Breadcrumb

Blogs

Blogs

Ett nytt oroande fenomen – brottslingar utsätter Vastaamo-läckans offer för motbjudande brott

Marko Leponen Published Date 16.2.2022 14.40 Blog

I samband med dataintrånget mot Vastaamo har polisen från och med att förundersökningen inleddes, aktivt följt med om brottslingarna börjar utnyttja offrens personuppgifter för till exempel bedrägerier.  Enligt våra iakttagelser har den här typens bibrott tyvärr börjat förekomma. Fenoment är särskilt motbjudande eftersom det är offer som redan en gång utsatts för brott som får ta emot nya slag. 

Enligt våra observationer har hittills omkring hundra personers läckta personuppgifter utnyttjat.   Uppgifterna har missbrukats i samband med olika slags registreringar och vi oroar oss för att de felaktiga registreringarna ska utnyttjas för till exempel beställningsbedrägerier.  Bedrägerierna kan orsaka offren kostnader och följdernas omfattning kommer kanske fram först långt efter det egentliga brottet.  Detta kan innebära långvariga besvär och bekymmer för offren, för att inte tala om den redan betungande situation då läckta känsliga uppgifter funnits tillgängliga för vem som helst.

Här på polisen kan vi följa med och förebygga bibrott endast för de offer som har lämnat en brottsanmälan i samband med dataintrånget mot Vastaamo. Enligt högsta domstolens avgörande tolkas de namnuppgifter som finns i de läckta patientdatabaserna som patientuppgifter, som polisen inte har rätt att använda för utredningen av detta brott. Polisen har alltså uppgifter om bara dem som lämnat en brottsanmälan, inte om alla dem som föll offer för dataläckan. 

Därför uppmanar vi fortfarande alla dem som blev offer för brott som en följd av dataintrånget mot Vastaamo att anmäla brottet till polisen. Det är viktigt lämna anmälan för att de personliga yrkandena ska kunna framställas, men också för att polisen ska kunna följa med och förhindra bibrott. Anvisningar om hur brottsanmälan görs finns på polisens webbsida

Här på polisen tar vi de bibrott som riktas mot Vastaamos kunder på allvar och de brott som kommit fram utreds enligt områdesansvarighetsprincipen, den centraliserade övervakningen görs av Centralkriminalpolisen. Vår bedömning är tyvärr att utnyttjandet av personuppgifter som läckte ut som en följd av dataintrånget kommer att fortsätta och det finns inga metoder att helt och hållet stoppa det.  Målsägandena kan dock med egna åtgärder minska risken för att de egna personuppgifterna ska bli utnyttjade. De anvisningar myndigheterna redan tidigare givit, gäller fortfarande och finns här: Dataläckagehjälp. Det finns dock skäl att minnas att en del av de åtgärder som då eventuellt vidtogs bara gäller en begränsad tid. Dataintrångets offer behöver därför kontrollera att de vidtagna åtgärderna fortfarande är i kraft.

Enligt polisens övervakning har en stor del av utnyttjandet av uppgifterna skett i tjänster där stark identifiering ännu inte används utan identifieringen kan ske med till exempel endast personbeteckningen. Genom att i allt större utsträckning ta i bruk stark identifiering och genom att avstå från personbeteckningar som ett identifieringssätt, går det i samhället att effetivera de metoder med vilka den här typens brottslighet kan bekämpas. 

I detta sammanhang vill jag påminna dataläckans offer om att de ska fylla i utlåtandeblanketten i polisens e-tjänst.  Blanketten är tillgänglig i e-tjänsten för dem som lämnat brottsanmälan och en ifylld blankett är en förutsättning för att offren ska finns med i straffprocessen och kunna framställa yrkanden. Polisen har inte kontaktat offren personligen. Avsikten med att inte kontakta offren är att försäkra att våra åtgärder inte utsätter offren för nya brott. Om polisen meddelar att alla offer kommer att kontaktas, finns det en stor risk för att någon utnyttjar det och uppträder som den polis som tar kontakt. Vår bedömning är att den här typens fiskeförsök skulle vara mycket sannolika eftersom det på nätet går att få tag på information om offren.

Ytterligare information på polisens webbplats. Brottsofferjouren erbjuder också stöd och hjälp.