Breadcrumb

Blogs

Blogs

På jämställdhetsdagen kan vi glädjas åt den finska polisens framgångar med civil krishantering ute i världen

Niina Koivisto Published Date 19.3.2023 9.00 Blog

Finland är en föregångare när det gäller kvinnors deltagande i krishantering och mer allmänt när det gäller att bygga fred och säkerhet. I internationella forum betonar den finska polisen vikten av att rekrytera kvinnliga poliser både för fältet och för ledningsuppgifter.  

Finland sänder årligen cirka 40 poliser på internationella uppdrag, i allmänhet för fredsbevarande operationer eller civila krishanteringsinsatser som genomförs av FN eller EU. Krishanteringscentret CMC Finland utbildar, rekryterar och rustar finländska poliser för civila krishanteringsuppgifter ute i världen och fungerar som statlig arbetsgivare för dessa under kommenderingen. 

Finland är en föregångare när det gäller kvinnors deltagande i krishantering och mer allmänt när det gäller att bygga fred och säkerhet. För närvarande är hälften av experterna inom den civila krishanteringen i Finland kvinnor och hälften män – jämställdheten förverkligas alltså väl. Antalet kvinnor är internationellt sett bland de högsta i världen. I Finland är polisen den största yrkesgruppen av experter på civil krishantering som sänds till EU och FN. 

Polisutbildningen i Finland är lång i internationell jämförelse och kunnandet på hög nivå. Vi klarar oss bra i internationell jämförelse och vi rekryteras gärna till internationella uppgifter.

Många finländska kvinnor har haft ledande uppgifter i krishanteringsinsatser. Polisen i Finland har gjort ett långsiktigt arbete för att nå samma sak inom polisen: nu leds poliskomponenten för FN:s UNFICYP av en finländsk kvinnlig polis.  

Dessutom deltar kvinnliga poliser från Finland i FN:s och EU:s krishanteringsinsatser i olika krävande fältuppgifter. Också i NATO ISAF-insatsen har finländska kvinnliga poliser arbetat i civila uppgifter. Finlands polis betonar ständigt i alla forum vikten av att rekrytera kvinnliga poliser både för fältet och för ledningsuppgifter.  

Jämställdhet- och likabehandlingsfrågor spelar en viktig roll i EU:s, FN:s och OSCE:s internationella aktörers mandat och verksamhet. Finländska sökande som söker sådana uppgifter bör därför förstå varför och hur jämställdheten främjas på internationella arenor och särskilt i konflikter. 

Polisen i Finland har stött jämställdheten på praktiska sätt under de senaste åren, till exempel genom att sporra och stödja poliser och i synnerhet kvinnliga poliser att söka sig till uppgifter inom civil krishantering. Dessutom har de strukturella hindren för rekrytering av kvinnliga poliser undanröjts genom att den nedre gränsen för den poliserfarenhet som behövs för att söka till obligatorisk grundläggande utbildning inom civil krishantering sänkts från åtta till fem år i enlighet med FN:s rekommendationer. Varför är detta av betydelse? Kvinnor har många roller, och praxis har visat att det ofta är svårare för kvinnor med små barn att skaffa sig erfarenhet av fältoperationer i krisområden än för män, vilket gör att kvinnor lättare söker sig till civila krishanteringsuppgifter innan de får barn eller när barnen blivit äldre. För att gå vidare på karriärvägen krävs dock internationell erfarenhet.

Polisens vilja är att förstå de utmaningar som är förenade med förverkligandet av jämställdheten och att vidta praktiska åtgärder så att vi kan utnyttja hela vår personals kompetens på bästa sätt. På den internationella arenan har vi lyckats bra med detta, och vi fortsätter arbetet. 

God jämställdhetsdag! 

Niina Koivisto
Polisstyrelsen 
Twitter @KoivistoN 

Den finska polisen Satu Koivu skakar hand. På bilden har alla blå fjädrar och uniformer på sig. I bakgrunden syns olika länders flaggor och fotografer.

Bildtext: Finlands Satu Koivu är den första kvinnan som innehar en hög FN-polistjänst.

National Police Board Niina Koivisto Police operations and development sv