Breadcrumb

Blogs

Blogs

Unga och säkerhet står i centrum under polisens dag 

Ilkka Koskimäki Published Date 26.8.2023 8.00 Blog

I dag firar vi polisens dag. Ett av målen med dagen är att främja samarbetet mellan polisen och invånarna samt att uppmuntra till kontakt med polisen i säkerhetsfrågor. Den här gången är unga och säkerhet ett särskilt tema.

Polisen möter barn och ungdomar i många olika situationer, till exempel i skolor, i samband med larmuppdrag i privatbostäder, i trafiken, på gator och i parker. Det kan vara fråga om ett akut larmuppdrag, efterspel i ett ärende, ett förebyggande möte med en ung person eller ett spontant vardagsmöte mellan polisen och en ung person. 

Säkerhet är en grundläggande rättighet för barn och ungdomar

När vi inom polisen talar om de ungas säkerhet är det viktigt att vi ser på säkerheten utifrån framtidens mål. Det är viktigt att påverka de ungas beteende så att deras egen eller andras säkerhet inte äventyras. Vår uppgift som vuxna är att öka de ungas förmåga att möta ”den onda världen”. Vi måste vara konsekventa och tydliga i mötet med unga. Detta är viktigt för att de unga ska förstå vad vi strävar efter och att vi agerar för dem. Ungdomar bör uppmuntras att göra rätt val. 

Barn och ungdomar har bekymmer precis som vi vuxna. De ungas bekymmer bör inte lämnas åt dem själva. Man litar på polisen – ungdomar och barn vill höra oss berätta om sådant som intresserar dem. Därför är det viktigt att vi besöker skolor och möter unga både ansikte mot ansikte och till exempel i sociala medier. 

Polisen är en av de viktigaste aktörerna inom den inre säkerheten, men ytterst ligger säkerheten i allas våra händer. Den kan påverkas av var och en av oss – inklusive ungdomarna själva. 

Vem som helst kan bli offer eller förövare

Vi måste ändå påminna om att det i “den onda världen” finns vuxna som begår brott mot unga. I dag kan man mycket lätt bli utsatt för ett brott till exempel på nätet, där även ett litet barn kan bli offer för ett sexualbrott eller något annat allvarligt brott. En erfaren utredningsledare för sexual- och våldsbrott mot barn vid polisinrättningen i Östra Nyland har konstaterat att vuxna måste berätta för barn och unga på deras eget språk och med konkreta exempel om faktorer som eventuellt äventyrar deras säkerhet. Särskilt farorna med att använda telefon bör diskuteras upprepade gånger. Vuxna behöver också känna till och ta reda på vad som händer i barnens och ungdomarnas värld: förstår vuxna vilka applikationer som har laddats ner på barnens telefoner och vad de innehåller? Jag uppmuntrar alla föräldrar och vårdnadshavare att diskutera säkerheten och riskerna med sociala medier med barnen och ungdomarna.

Vi myndigheter och ansvariga vuxna måste alltså kunna varna för dessa risker, så att våra barn och ungdomar blir varken brottsoffer eller förövare. Ett beklagligt faktum är nämligen också att ett barn eller en ungdom kan vara brottsmisstänkt. 

Brottsligheten bland unga ökar

För några år sedan var snatteri det vanligaste brottet som begicks av unga. Nu är misshandel det vanligaste brottet som unga begår. Det är en oroväckande förändring. Antalet våldsbrott som begås av unga, även grova sådana, har redan ökat i flera år. Brottsligheten ökar i alla befolkningsgrupper, men brottsligheten bland unga med utländsk bakgrund är dock klart högre än bland unga med finländsk bakgrund. Orsakerna till den ökade brottsligheten vet vi inte med säkerhet, men en bidragande orsak kan vara att vuxna och vårdnadshavare inte har tid för de unga. Alla barn och ungdomar har inte heller ansvarsfulla vårdnadshavare. Då blir gränsen mellan rätt och orätt lätt suddig. Detta kan också leda till att ett barn eller en ungdom inte nödvändigtvis kan ta ansvar för sig själv eller sina egna handlingar utan stöd från vuxna. 

Vi har sett att tröskeln för våld bland unga har sänkts och att våldet blivit brutalare. Dessutom begås våldsbrott allt oftare i grupp. Våldet står inte heller i proportion till ”målet”. Ett exempel: en ung person har kallat en annan för något. Den andra samlar ihop ett gäng för att misshandla och förödmjuka personen. Händelsen spelas in på video och publiceras i sociala medier, vilket ökar offrets lidande.  Denna sänkta tröskel, i synnerhet för våldsbrott, ökar också risken för att i synnerhet unga under 15 år börjar begå brott åt gatugäng. Till exempel i Sverige är detta redan vardag. Unga som begår brott löper således stor risk att antingen hamna i gatugäng eller själva bilda ett gatugäng efter det att brotten väl har blivit vardag.

Bekämpning av ungdoms- och gängbrottslighet vårt gemensamma mål

Regeringen har identifierat den ökande ungdoms- och gängbrottsligheten som ett allvarligt problem och har förbundit sig att vidta de åtgärder som behövs för att målmedvetet bekämpa och minska ungdoms- och gängbrottsligheten. I regeringsprogrammet nämns såväl hårda som mjuka metoder, multiprofessionalitet, hemmens roll, föräldrarnas fostransansvar, arbete mot diskriminering samt även integrations- och invandringspolitik. Regeringen har bland annat lovat ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa ungdoms- och gängbrottsligheten. 

Polisen har vid regeringsförhandlingarna hörts ingående om nuläget. Vi har lyft fram problemen med ungdomsbrottslighet och föreslagit lösningar på dem. Det är lätt för oss att förbinda oss till skrivningarna och vi ser också med tillförsikt fram emot ändringar i lagstiftningen och andra åtgärder som stöder våra verksamhetsförutsättningar. I vilket fall som helst är budskapet i regeringsprogrammet tydligt: Vi arbetar för barns och ungas situation, eftersom de är vår framtid. Senast nu är det dags för varje myndighet, aktör som arbetar med barn och unga, vårdnadshavare och invånare att fundera över vad var och en själv och i samarbete med andra kan göra för barns och ungas välfärd. Satsningarna är inte bortkastade. Vi inom polisen har prioriterat dessa frågor under lång tid och vi kommer att fortsätta göra allt vi kan. Finland är dock fortfarande ett tryggt land med relativt låg brottslighet, även om det finns många hotbilder. Vi kan också själva påverka den framtida utvecklingen. 

Polisyrket förtjänar uppskattning och intresserar

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till polisens personal för ett gott arbete. Med polisens dag visar vi respekt för polisyrket. Polisyrket är ansvarsfullt och farligt. Vi har en kunnig och pålitlig personal som är engagerad i sitt uppdrag och som i sina uppgifter behandlar alla människor jämlikt – genom att hjälpa och skydda liv.

Vi har också märkt att det finns ett intresse för säkerhet och för polisyrket, och jag vill uppmuntra ungdomar att söka till polisutbildningen! 

Med önskan om en riktigt trevlig polisens dag!

Ilkka Koskimäki
Polischef
Polisinrättningen i Östra Nyland
X: @ilkkakoskimki