Navigation Menu

Helsinki Police in Estonian hero

Helsinki Police in Estonian – Helsingi politsei ennetustöö

Helsingin poliisilaitos 19.4.2022 11.11

Vastutame kõigi jaoks turvalise ja meeldiva pealinna eest koos Helsingi linna ja teiste ametkondade ning kollektiivide ja elanikega.

Helsingi politseijaoskond asub Pasilas. Meil on võimalik esitada kuriteoteateid, taotleda passi, ID-kaarti ja muid lube. 

Meie juures saavad asju ajada ka need, kes ei oska soome, rootsi või inglise keelt. Tõlkide abil on võimalik rääkida meile oma probleemist mis tahes keeles. Varu aga siiski aega või võta soome keelt rääkiv tugiisik asjaajamisele kaasa.

Helsingi politsei ennetustöö 

Ennetustegevuse tähtsaim eesmärk on parandada turvalisust ja turvatunnet. 

Lahendame rahutute piirkondade probleeme ning suuname noori ja probleeme tekitavaid inimesi abiteenuse juurde, tõkestamaks tulevast kuritegevust. Inimesed, keda kohtame, võivad olla potentsiaalsed ohvrid või võimalikud kurjategijad. Teeme koostööd teiste ametiasutuste, organisatsioonide, kogukondade, perede ja erasektoriga. 

Tugevdame noorte, vähemuste ja mitmesuguste ühiskondlike rühmituste usaldust politsei vastu. Kohtame poliitilisi äärmuslasi, keele- ja kultuurirühmi ning allmaailmategelasi. Avameelse ja vestlusel põhineva tööstiiliga vähendame me vastandamist ja vägivallaohtu. 

Ennetustööd tegevad politseinikud osalevad sotsiaalmeedias, lisamaks eeskätt noorte usaldust politsei vastu ning loomaks nendega vestluskontakti. Meie eesmärk on kaasata inimesi ühiskonda.  

Ennetustöö on vähendanud märkimisväärselt noorte vägivalda, vägivaldset ekstremismi ja auga seotud vägivalda. Ka probleemsete piirkondade jaoks kohandatud meetmed on andnud positiivseid tulemusi.  

Ennetustöö vormid Helsingis

 • Ankurtegevus vähendab noorte kuritegevust. Me vestleme noore ja tema perega. Sageli hindab ja lahendab ankurmeeskond kogu pere probleeme. Peale politsei kuuluvad ankurmeeskonda ka juhtiv sotsiaaltöötaja, kaks sotsiaaltöötajat ja psühhiaatriaõde. Ankurmeeskond saab teateid noorte kohta politseilt, koolidest ja muretsevatelt lähedastelt.
 • Piirkondlikke turvalisusprobleeme on võimalik lahendada ametiasutusi, organisatsioone ja erasektorit koostööle aktiveerides. Politseitöös pannakse rõhku meetmete pikaajalistele mõjudele. Näiteks noorte korrarikkumisi oma elurajoonides on lahendatud noorte ja nende hooldajatega vesteldes ning koos teiste ametkondade ja organisatsioonidega noorte hulka jalastudes. 
 • Ohtlikud isikud ja vägivaldne ekstremism huvitavad politseid, kes võtab ühendust muret tekitavate isikutega ja hindab nende olukorda ning vajalikke võetavaid meetmeid. Politsei lisab kogukondade osalust ja võimet nii üksikisiku kui ka terve kogukonna turvalisuse eest hoolitsemisel. Töö hulka kuulub ka vestluskontakti loomine mitmesuguste äärmuslaste rühmadega.

Kontaktandmed

Viroksi 112, rikosilmoitus ja lisätiedot

Millal helistada hädaabinumbril 112?

Helsingin poliisilaitos 19.4.2022 11.11

Helista hädaabinumbril 112 kiireloomulises hädaolukorras, kui kohapeal on vaja kiirabi, politsei, päästemeeskonna või sotsiaaltöötaja abi. Niisuguse olukorrad on näiteks:

 • Tulistamine, pussitamine või muu vägivallategu kodus või avalikus kohas.
 • Röövimine, kui toimepanija võtab vägivalda kasutades või vägivallaga ähvardades sinu vara ilma loata oma valdusse.
 • Lähisuhtevägivald, näiteks keegi lööb last, ema või isa või mõnd teist pereliiget. 
 • Täiskasvanu vägistamine, noore või lapse suhtes toime pandud seksuaalne vägivald. 

Mille kohta esitan kuriteoteate?

Kuriteoteade tuleb esitada politseile võimaliku kuriteo kohta. Kuriteoteate võib esitada igaüks. Mõningatel juhtudel, kui politseipatrull viibib kuriteo toimumiskohas, esitab kuriteoteate politseinik. Kuriteod on näiteks:

 • Vägivallategu kodus või avalikus kohas.
 • Täiskasvanu vägistamine, noore või lapse suhtes toime pandud seksuaalne vägivald. Üldreegli kohaselt on alla 16aastase lapse suhtes toime pandud seksuaalne tegu kuritegu.
 • Varavastased kuriteod, näiteks jalgrattavargus. 
 • Auvägivald on vägivallavorm, mis järgneb näiteks mõne kogukonna normide või üksikisiku reeglite rikkumisele. Niisugustel juhtudel on vägivalla eesmärgiks määritud au puhtaks pesemine ja tagasi saamine.
 • Inimkaubandus, mille käigus toimepanija püüab saada rahalist kasu ohvrit mitmel moel alistades. Inimkaubanduse ohver on sageli sõltuv teo toimepanijast. Ta võib olla alistatud näiteks seksuaalsele väärkohtlemisele või sundtööd tegema.
 • Vihakuriteod ja vihakõne, milleks on kõik väljendusvormid, mis levitavad, õhutavad, edendavad või õigustavad etnilist viha, vihavaenu välismaalaste vastu, antisemitismi või muud sallimatusele tuginevat viha.

Lisateave