Murupolku

Blogit

Blogit

Polisen åtnjuter ett stort förtroende och har ett gott anseende - upprätthållandet av dessa förutsätter oklanderlighet 

Mikko Eränen Julkaisupäivä 7.5.2021 14.00 Blogit

Finländarna litar på sin polis. Enligt polisbarometern litade 91 procent av de som svarade tämligen eller synnerligen mycket på polisen. I undersökningen intervjuades för ett år sedan över tusen personer som bor i Fasta Finland. 

Polisen har ett gott anseende också bland intressentgrupperna. 97 procent av de som svarade bedömde det som tämligen eller synnerligen gott.  På enkäten svarade i december över 350 personer med politiskt inflytande, kommundirektörer, ledande tjänstemän, medlemmar i polisens delegationer samt företrädare för organisationer.

Ett gott förtroende och anseende berättar dels om polisens egen verksamhet, men i allra högsta grad också om hela finländska samhället. Den bärande kraften för säkerheten är gemenskap och att man gör tillsammans. Motkrafterna är olikvärdighet och marginalisering.
 

Polisen kan anmäla om missbruk även anonymt

Tillit är grunden för all polisverksamhet. Det förutsätter oklanderlighet både i tjänst på på fritiden. Polisen har dessutom själv en skyldighet att anmäla om missbruk som observeras i tjänst.

Den interna övervakningen inom polisen har effektiveras på olika sätt de senaste åren. Juridiska enheter har grundats i polisinrättningarna och Centralkriminalpolisen och enheternas uppgift är laglighetsövervakning. Dessutom gör Polisstyrelsen interna granskningar och laglighetsgranskningar varje år. 

Personalen kan anmäla misstänkta missbruk anonymt via en etisk kanal. Polisen tog systemet i bruk som den första myndigheten i Finland.

Anmälningarna behandlas i Polisstyrelsen. Förra året gjordes 191 anmälningar. Största delen kunde tolkas som allmänna åsikter, där man kritiserade eller gav respons i fråga om polisens förvaltning i allmänhet.

Dessutom informerade man om olikvärdig praxis i polisenheterna i fråga om personal. Alla dessa anmälningar förmedlades vidare till ifrågavarande polisenheter.

Vem som helst kan klaga över polisens verksamhet 

Förutom den interna övervakningen kan vem som helst klaga över polisens verksamhet. Förra året inkom ca 800 klagomål till polisen och över tusen till de högsta laglighetsövervakarna, dvs. riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. 

Ifall det i saken är skäl att misstänka brott överförs ärendena alltid till åklagaren för bedömning. Åklagaren behandlar årligen ca 800-1000 fall, varav ca ett par hundra framskrider till den regionala åklagaren som är förundersökningsledare.

Enligt polisbrottsutredningens berättelse från förra året gällde de flesta anmälningar beslut som polisen gjort i förundersökningen, administrativa tillståndsbeslut samt beslut i fråga om handräckning till annan myndighet. Som följande användning av maktmedel, polisens beteende, trafikärenden, rättsstridig användning av datasystem och anmälningar om personer som avlidit i polisens förvar.

Polisen utför årligen över en miljon alarmuppdrag och det registreras flera hundra tusen brottsanmälningar.

Vart tionde klagomål leder till åtgärder

Bara få förundersökningar som riktas mot polisen leder till åtal och ännu färre fall leder till en dom. Cirka vart tionde klagomål som behandlas inom polisen leder till åtgärder, såsom anmärkningar, varningar eller allvarligare tjänstemannarättsliga åtgärder.

Största delen av anmälningarna och klagomålen är sakliga. De ogrundade polisbrottsanmälningarna och klagomålen har dock stigit. De belastar såväl polisen som åklagarmyndigheten.

Varje klander eller dom som har getts granskas och behovet av eventuella utvecklingsåtgärder ses över. De olika fallen behandlas också i polisens utbildning. 

Rättvisa, kunnande och service är de centrala värderingarna 

Etik är ett kännetecken för god förvaltning. Polisens värderingar är service, rättvisa, kunnande och personalens välbefinnande. Polisen etiska kod och värderingar styr de val vi gör i det dagliga arbetet och bidrar till medvetenhet om rätta tillvägagångssätt. 
  
Poliserna svär också en etisk ed, där de binder sig till att agera alltid och i alla situationer på ett sätt som är lämplig för polisens värdighet.

I år har man inom polisen tagit i bruk en nätkurs som stöder jämlikhet och bemötande av kund. Den är obligatorisk för alla som innehar en polistjänst eller som arbetar i civila tjänster på polisinrättningarna. Målsättningen för kursen är att utvidga personalens förstående om jämlikhet, hatbrottslighet och minoriteter. 

Polisens arbete är belastande och kräver anpassning

Kraven på polisarbetet har märkbart stigit medan man tillika har varit tvungen att prioritera uppgifter. Upplevelse av brådska och å andra sidan känsla av otillräcklighet växer.

Missbruk kan inte motiveras med några som helst faktorer. Vi möter i vårt arbete tunga fall. Nuförtiden pratar man om dessa också mera öppet, vilket är utmärkt. Vi har på många sätt strävat till att sänka tröskeln för berättande och diskussion.

Inom polisen är vi bekymrade över hur vi klarar av att uppfylla våra kunders växande förväntningar då vi själva är trötta. Brottsutredningstiderna har ökat, det tar längre tid för polispatrullerna att komma till glest befolkade områden, man har hamnat pruta på nödvändig utveckling och lokaliteterna förfaller.  

Dessutom upplever nästan var tredje polis att hen blivit objekt för riktade trakasserier under de senaste tre åren. Fenomenet handlar om målinriktad kränkning och störande av myndigheter. Målsättningen är att på detta sätt skapa misstroende, ifrågasätta polisens opartiskhet, orsaka förvirring hos utomstående i fråga om polisens och mera omfattande om myndighetsverksamhetens trovärdighet, främja polarisering och särskilt påverka polisens beslutsfattande. 

Att upprätthålla säkerheten är statens kärnuppgift. Vi är genuint oroade över att det förtroende som polisen åtnjuter, och som är på toppnivå, inte äventyras på grund av att polisen inte klarar av sina uppgifter.    

Mikko Eränen
polisöverinspektör
Polisstyrelsen
 

Mikko Eränen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta sv