Murupolku

Blogit

Blogit

Rysslands krig i Ukraina förändrar säkerhetsmiljön - polisen är beredd på alla situationer

Seppo Kolehmainen Julkaisupäivä 2.3.2023 8.10 Blogit

Ryssland inledde sitt skoningslösa anfallskrig för ett år sedan i Ukraina. Då inleddes också omedelbart en omprövning av Finlands säkerhetsmiljö. Även inom polisen har vi nu i ett år förberett oss för olika tänkbara nya scenarier och de åtgärder som de kräver. Finland och myndigheterna i Finland fortsätter att stödja Ukraina som en del av den europeiska gemenskapen.

När man följer kriget och den nationella debatten får man en känsla av att sättet hur dagens konflikter realiseras utanför de militära insatserna ibland förblir i skymundan i betoningarna. I konflikter utnyttjas numera avsiktligt i allt större omfattning otydliga och osymmetriska åtgärder snarare än öppna militära åtgärder. Syftet är att undergräva stabiliteten i samhället genom hybridåtgärder, som kan innefattasystematiska påtryckningar, trakasserier, påverkan, datainsamling och till exempel handlingar som yttrar sig i form av ologiska brott. Dessa kan pågå i många år före den egentliga konflikten i området. 
Dessutom kan åtgärderna till exempel omfatta attacker i cybermiljön i form av brott, terroristhandlingar i realvärlden och sabotage, spionage av kritisk infrastruktur eller andra samhällsobjekt och trakasserier. Å andra sidan kan det vara planmässig påverkan på människors åsikter, som syftar till att skapa oro och konfrontation mellan medborgarna och myndigheterna. Gemensamt för allt detta är att det skapas en grund för senare synliga åtgärder.

"I Finland är det i första hand polisen som besvarar hybridåtgärder på fältet och som sköter utredningen av händelserna."

I Finland är det i första hand polisen som besvarar hybridåtgärder på fältet och som sköter utredningen av händelserna – oavsett om det handlar om gröna män, sabotage kamouflerat till olyckor eller försök att undergräva den allmänna ordningen och säkerheten. 

Som beredskapsorganisation är vi vid polisen redo att agera i alla situationer och scenarier för att trygga Finlands inre säkerhet.

Polisen iakttar, analyserar och bildar kontinuerligt en lägesbild också över svaga signaler om hybridpåverkan med hela sitt sensornätverk som grund för sin informationsledda verksamhet och lägesbild som sträcker sig hela vägen till den högsta statsledningen. 

Det skulle vara en hög tröskel för Finland att fastslå otydliga påverkansåtgärder som militära, och det kanske inte ens är möjligt att omedelbart bevisa ursprunget till denna illasinnade påverkan. 

Utgångspunkten är att vi i oklara situationer i första hand ska agera med polisens befogenheter inom området för inre säkerhet. Även om polisen har behörigheten och ansvaret klarar den sig inte ensam – en övergripande säkerhet byggs upp tillsammans.

De senaste lagstiftningsreformerna är till hjälp i detta arbete. Polisen kan nu få mer omfattande handräckning, som möjliggör utnyttjandet av militär kraft från försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, om polisen behöver det som stöd för sitt uppdrag. Det är så här som det finländska samarbetet ska fungera.

"Polisen spelar en viktig roll för att upprätthålla samhällets resiliens i Natosamarbetet." 

Polisen förbereder sig också för Finlands Natomedlemskap. Polisen spelar en viktig roll för att upprätthålla samhällets resiliens, vilket är ett centralt prioriteringsområde för att utveckla den civila beredskapen i Nato. 

Det är sannolikt att det s.k. värdlandsstödet i samband med Natotruppernas närvaro, transitering och övningar också kan medföra betydande tilläggsuppgifter för polisen. Polisstyrelsen har också inlett förberedelserna för andra identifierade Nato-helheter som påverkar polisens verksamhet.

Tills vidare har scenarierna till stor del fått ligga i skrivbordslådan. När vi bedömer tillståndet för den inre säkerheten i den nuvarande säkerhetsmiljön måste vi dock fortsätta att vara vaksamma. Viljan att försvara landet och medborgarnas stöd för Natomedlemskapet och för att bistå Ukraina är fortsatt mycket starkt. Det är en bra utgångspunkt att bygga vidare på.

Det bästa sättet att förhindra påverkansförsök utifrån och säkerställa samhällets funktion är att se till att alla personer som bor i Finland, oberoende av bakgrund, litar på det finländska samhället och dess myndigheters förmåga att skydda medborgarnas rättigheter. Människorna måste även i osäkra tider kunna lita på att samhället kan ingripa i sådana fenomen som äventyrar säkerheten, förebygga dem eller utreda dem effektivt i brådskande nödsituationer. Polisen är för sin del redo – under alla tider.

Seppo Kolehmainen
Polisöverdirektör
Polisstyrelsen
Twitter @SJKolehmainen

Två uniformerade poliser står lutade på räcket. I bakgrunden syns människor i rulltrappor.