Murupolku

Blogit

Blogit

Spelar trafiksäkerheten någon roll?

Pasi Rissanen Julkaisupäivä 5.12.2023 11.55 Blogit

Visste du att var 23 sekund dör någon i trafiken någonstans i världen? Totalt dör över en miljon människor varje år i trafiken i världen. Det är därför inte att undra på att WHO arbetar globalt för att minska antalet dödsfall i trafiken. WHO anordnade det första mötet för trafikpoliser i Europa i oktober. I anförandena betonades vikten av polisens trafikövervakning när det gäller att minska antalet dödsfall i trafiken.

Ett starkt och omtänksamt Finland sörjer för sina medborgares säkerhet hemma, på gatorna och vid gränserna. Människornas upplevelse av trafiksäkerhet är en del av upplevelsen av den övergripande säkerheten. År 2022 omkom färre än 200 personer i trafiken, vilket visar på en positiv utveckling. Denna positiva trend verkar fortsätta även i år. 

Omkring 200 omkomna i trafiken kan dock inte betraktas som ett litet antal. Döden berör ofta ett stort antal nära och kära till en omkommen person. Dödsfallen i trafiken påverkar också i större utsträckning människors upplevelse av säkerhet. Trafiksäkerheten diskuteras inte så mycket i samhället jämfört med hur många människor som fortfarande dör i trafiken i Finland. Antalet dödsfall till följd av brott mot liv är lägre, medan antalet dödsfall till följd av narkotikaanvändning är högre. I vilket fall som helst orsakar varje människas död mänskligt lidande och kostnader för samhället, även om kostnaderna är en bisak jämfört med ett förlorat människoliv.

Kärnan i det riksomfattande trafiksäkerhetsarbetet är att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken. Genom att minska dem minskas alltså inte bara mänskligt lidande utan också kostnaderna för samhället. Kärnan i polisens trafiksäkerhetsarbete är trafikövervakningen, som stärks genom kommunikation och stöds genom uppföljning, till exempel genom statistik och undersökningar samt genom respons. 

Finland har ett unikt system för undersökning av dödsfall i trafiken som producerar relativt exakt information om orsakerna till trafikolyckor. Därför vet vi att fortkörning och rusmedel är de största riskfaktorerna vid trafikolyckor med dödlig utgång. Situationen är densamma i andra europeiska länder. 

I polisens trafiksäkerhetsarbete är det viktigt att genom trafikövervakning upprätthålla en medvetenhet om att det finns en tillräcklig risk för att åka fast. Medvetenheten upprätthålls genom att övervakningen sporadiskt riktas till kunskapsbaserat utvalda vägar och tätorter. Vi kan inte utföra övervakning överallt och under alla tider på dygnet, men polisen övervakar trafiken på olika håll i Finland varje dag. Målet med polisens övervakning är också att minska olycksrisken. Avsikten är att rikta övervakningen till områden och trafikgrupper vid de tider då olycksrisken är störst. 

I trafiken tar man onödiga risker på bekostnad av sin egen och andras säkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet är mycket mer än polisens övervakning. Till sist handlar det om människors val, beslut och handlingar. Det handlar alltså om mänskligt beteende. Varför beter vi oss inte i alla situationer på ett sätt som är tryggt för oss själva och andra människor, utan är beredda att ta risker som hotar vårt eget och andras liv och hälsa? 

Samma fråga ställde en representant från WHO i ett anförande under mötet. Det är därför vi behöver övervakning. Men också trafikplaneringen spelar en viktig roll när det gäller att styra människans beteende och minimera konsekvenserna av misstag som kan drabba oss alla också i trafiken. Ett centralt mål för Sveriges Vision Zero är att fästa uppmärksamhet vid planeringen av trafikmiljön. Enligt deras sätt att tänka ska trafikmiljön informera fordonsförarna till exempel om en säker hastighet och också styra förarna att köra i en säker hastighet. Likaså utgår trafikplaneringen från att föraren av ett fordon ska ha så få möjligheter som möjligt att göra ”fel” val i trafiken och att konsekvenserna av ett fel blir så små som möjligt. 

Trafiksäkerhetsarbetet i Finland styrs av Trafiksäkerhetsstrategi 2022–2026 (KM, 2022) och nollvisionen för vägtrafiken. Ett etappmål är att halvera antalet dödsfall och allvarliga skador från 2020 till 2030, vilket innebär cirka 100 dödsfall i trafiken. 

Det är viktigt att Finland har en strategi som styr arbetet för alla aktörer som påverkar trafiksäkerheten mot en nollvision. Strategin kan ligga till grund för allas arbete, men den är bara en hörnsten. 

Förbättring av trafiksäkerheten kräver samhällsdebatt

Vid mötet diskuterades också de faktorer som hindrar trafiksäkerhetsarbetet i samhället från att utvecklas i en positiv riktning. Ibland verkar det som om de trafiksäkerhetsstrategier som utarbetats och de mål som ställts upp inte helt går hand i hand i samhället när det gäller de resurser som anvisats för trafikövervakning eller trafiksäkerhetsarbete i allmänhet. Eller så kan fenomen som uppstått samtidigt i samhället gå före målen för trafiksäkerheten, och verksamheten riktas mot nya och tillfälliga fenomen. Med andra ord är politiken ibland nyckfull. 

Det är sant att den inre säkerheten påverkas av fenomen som samhället och polisen i tid bör ingripa i kraftfullt och beslutsamt. De gamla hoten mot den inre säkerheten kvarstår dock och nya eller allt starkare fenomen har uppstått vid sidan av dem. På det hela taget handlar det också om att respektera den inre säkerheten. Polisen är den ledande myndigheten för den inre säkerheten, och dess verksamhetsmiljö har blivit betydligt mer mångskiftande. Polisen har ett operativt ansvar för att avvärja hot som äventyrar den inre säkerheten tillsammans med andra myndigheter inom den inre säkerheten. Den inre och yttre säkerheten överlappar varandra allt tydligare. Polisen spelar därför en viktig roll, oavsett om vi talar om trafiksäkerhet eller bekämpning av hybridbrott.

I början av texten hänvisades det till den ringa samhällsdebatten. Enskilda och tragiska olyckor lyfts visserligen upp i rubrikerna, men det leder ofta inte till mer omfattande reflektion eller samhällsdialog i till exempel tidningsledare. Trafikövervakning anses inte alltid ens vara acceptabelt, eftersom vissa uppfattar det som ett hinder eller en nackdel för deras egen verksamhet, och det leder också till passivt eller till och med aktivt motstånd.

Spelar trafiksäkerheten alltså någon roll? Det gör den säkert, åtminstone med tanke på dem som årligen dör i trafiken, eller om man frågar anhöriga till de 200 personer som dör på vägarna. Av de omkomna har inte alla dött till följd av sitt eget handlande utan är offer för bristande trafiksäkerhet.

Pasi Rissanen
polisöverinspektör
Polisstyrelsen

Polisens blåvita svärdlejonlogga på ärmen på en blå fältoverall.