Murupolku

Blogit

Blogit

Vähimmäisnopeuden alittamisesta voidaan määrätä liikennevirhemaksu – maltti kuitenkin valttia

Mika Sutela Julkaisupäivä 12.5.2020 15.26 Blogit

Uuden vähimmäisnopeusliikennemerkin tarkoituksena on edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Ajonopeus tulee suhteuttaa liikennevirtaan ja sääolosuhteisiin. Kuljettaja saa ajaa myös tulevaisuudessa hitaasti, määriteltyä vähimmäisnopeutta alhaisemmalla nopeudella, ilman pelkoa seuraamuksista, kun siihen on hyväksyttävä syy, kuten huono ajokeli.

Kuvat: Väylävirasto

Tavallisesti oletetaan, että ihmiset ajavat ainakin suunnilleen nopeusrajoitusten mukaan. Liikenteeseen kuitenkin mahtuu usein huomattavasti liikennevirtaa hitaammin ja vauhdikkaammin kulkevia ajoneuvoja. Liikenteessä on joka hetki hyvin eritasoisia kuljettajia, joiden ajotavat eroavat toisistaan.

 

Vähimmäisnopeusliikennemerkki uusi näky teiden varsilla

Vähimmäisnopeus

Kesäkuun 1. päivä voimaan tulevalla tieliikennelailla (729/2018) on tarkoitus lisätä liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Laki tuo mukanaan vähimmäisnopeusmerkin (kuvassa). Kyseisellä liikennemerkillä voidaan määrittää halutuilla tieosuuksilla – esimerkiksi isojen kaupunkien lähellä kulkevilla monikaistaisilla kehäteillä – erillinen vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne muuta edellytä. Liikennemerkillä voidaan periaatteessa ohjata ajamista esimerkiksi tunneliosuuksilla, moottoriteillä tai missä tahansa, jossa ajoneuvojen ei haluta jäävän tientukkeiksi. Vähimmäisnopeuden päättyminen ilmaistaan ”vähimmäisnopeus päättyy” -liikennemerkillä.

Vähimmäisnopeus päättyy

Vähimmäisnopeusvaatimuksen avulla pyritään parantamaan etenkin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Vähimmäisnopeusliikennemerkin tarkoituksena on estää hitaampien ajoneuvojen kuljettaminen kovavauhtisemmilla teillä, jotka eivät kuitenkaan ole moottori- tai moottoriliikenneteitä. Liikennemerkin taustalla on nimenomaan turvallisuusajattelu – suuret nopeuserot voivat aiheuttaa pahaa jälkeä. Vähimmäisnopeusvaatimuksen ansiosta samaa tieosuutta tai ajokaistaa käyttävien ajoneuvojen nopeuserot pienenevät, jolloin liikennetilanteet ovat ennakoitavampia.

Vähimmäisnopeusmerkin voimassaolo voidaan myös kohdentaa vain tietyille ajokaistoille. Esimerkiksi vasen, uloin kaista voidaan merkitä erikseen ja näin estää sen käyttö kaikilta hitailta ajoneuvoilta. Näin ohituskaistat ja kaksi- tai useampikaistaisten teiden vasemmanpuoleisimpia kaistoja saadaan nopeampien ajoneuvojen käyttöön. Tämä sujuvoittaa liikennettä.

 

Vähimmäisnopeutta alhaisemmalla nopeudella ajamiseen oltava hyväksyttävä syy

Uuden lain 3 §:n 2 momentin* ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla. Tahallinen ”alinopeus” ei ole yleistä, mutta toisinaan nuoriso ajaa taajama-alueilla ”häiritsevän” hiljaisella nopeudella ja tekee äkkijarrutuksia. Vähimmäisnopeusmerkki on välillä vähän harhaanjohtavasti yhdistetty alinopeudella ajamiseen ja siitä rankaisemiseen.

Traktorilla ajo kielletty

Alinopeuden termiä ei tosiasiassa löydy tieliikennelaista. Vähimmäisnopeusliikennemerkki kieltää hitaat ajoneuvot, mutta ei rajoita tai kiellä vallitsevaa vähimmäisnopeutta alhaisemmalla nopeudella ajamista. Tilanne on se, määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin ajaminen on edelleenkin tietyissä tilanteissa perusteltua ja laillista, esimerkiksi liikennetilanteen tai sää- ja keliolosuhteiden edellyttäessä. Kun yllä esitetyn mukaisesti muuta liikennettä ei saa estää eikä haitata ajamalla tarpeettoman hitaasti tai jarruttamalla yhtäkkiä, liikennemerkkiä on tulkittava siten, että liian hitaasti ei saa ajaa kiusantekomielessä. Toimintaan on oltava hyväksyttävä syy: jos esimerkiksi liikenneolot sitä vaativat tai kuljettaja on epävarma, hän voi ajaa muita hitaammin eikä siitä voida häntä rankaista. Käytännössä on toki vaikea arvioida, milloin hidastelu on tahallista haitan- tai kiusantekoa. Alun perin vähimmäisnopeusliikennemerkillä haluttiin estää mopoautolla ajaminen ei-toivotuilla reiteillä. Lain mukaan sama asia hoidetaan traktorilla ajamisen estävällä merkillä (kuvassa). Se kieltää myös mopoautoilun.

 

Valvontaa ja seuraamuksia?

Vähimmäisnopeuden valvonta herättää kysymyksiä: Aikooko poliisi valvoa ”alinopeuksia” samaan tapaan kuin ylinopeuksia? Kuinka paljon alinopeutta pitää ajaa, että siitä saa liikennevirhemaksun?

Vähimmäisnopeuden noudattamaista voidaan valvoa muun muassa liikenneturvallisuuskameroilla. Tekniikka mahdollistaa kameroiden asettamisen niin, että ne välähtävät myös vähimmäisnopeutta pienemmästä nopeudesta. Tällaisia poikkeavan hiljaisia nopeuksia voisi valvoa esimerkiksi liikuteltavilla kamerayksiköillä.

Uuden lain tultua voimaan poliisi voi määrätä vähimmäisnopeuden rikkomisesta 100 euron liikennevirhemaksun.

Mielenkiintoista nähdä, missä liikennemerkkiä tullaan käyttämään ja millaisista tilanteista 100 euron liikennevirhemaksu määrätään. Vähimmäisnopeusmerkin käyttäminen jää todennäköisesti melko lailla vähäiseksi. Lähinnä sillä on käyttöä pääkaupunkiseudun monikaistaisilla kehäteillä.

* Laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen 17/2020 vp (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_17+2020.aspx) sisältyvän ehdotuksen mukaan säännös muutettaisiin saman lain 20 §:n uudeksi 3 momentiksi.

Twitter @SutelaMika

Mika Sutela,
Tietoanalyytikko, OTT
Poliisin liikenneturvallisuuskeskus
Helsingin poliisilaitos