Färre brister upptäcktes på sprängarbetsplatser jämfört med föregående år

Utgivningsdatum 22.9.2022 8.07
Nyhet

Polisen genomförde en riksomfattande övervakningsvecka på sprängarbetsplatser 5–11.9.2022. Under veckan granskades 253 arbetsplatser inom olika polisinrättningars områden. Totalt gjordes 22 anmärkningar och en anmälan som leder till åtgärder. Ett bötesyrkande utfärdades för transport av explosiva varor i strid med bestämmelserna.

Förra året var motsvarande antal 38 anmärkningar och sju anmälningar som ledde till åtgärder.

Granskningen utfördes i samarbete med regionförvaltningsverken (RFV). Polisen använde nästan 900 timmar arbetstid för granskningarna.

Syftet att garantera säkerheten

Syftet med övervakningsveckan var att utifrån en riskanalys granska sprängarbetsplatser och fästa särskild uppmärksamhet vid säker förvaring och användning av sprängämnen på byggplatser. Polisen inspekte-rade samtidigt kompetensbreven för laddare. 

Syftet med övervakningen var också att föra diskussioner med aktörerna och effektivt ingripa i eventuella missförhållanden.

Granskningarna riktades i huvudsak till de arbetsplatser för vilka det hade gjorts en anmälan om spräng-arbete till polisen. Antalet granskade arbetsplatser uppgick till sammanlagt 253 inom de olika polisinrätt-ningarnas område.

Vid sprängningsarbeten på bebodda områden granskades att kraven enligt föreskrifterna uppfylls. Vid övervakningen granskades arbetsplatsernas säkerhetsplan, sprängningsplanen och vid behov arbets-platsplanen. Vid övervakningen kontrollerades kompetenshandlingarna för laddare och deras giltighet.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet