Övervakningen på glest befolkade områden har varit lyckad

20.9.2021 14.33
Nyhet

Den för polisinrättningarna gemensamma patrulleringen på glest befolkade områden, som inleddes 1.6. har kommit bra igång. Patrulleringen förverkligas enligt en plan som polisinrättningarna gemensamt uppgjort.

Kommunerna på Polisinrättningen i Österbottens område, som omfattas av den sk. Harvaturva-verksamheten är Halso, Lestijärvi, Perho och Soini. Därtill utför polisinrättningens patruller även Harvaturvapatrullering i Kivijärvi och Kinnula kommuner som hör till polisinrättningen i Inre-Finland.  

Responsen som polisen mottagit från invånarna i kommunerna som omfattas av verksamheten har varit positiv och polisens närvaro har tydligt ökat på ifrågavarande områden. Flest uppdrag, 103 stycken, har under sommaren registrerats i Perho. I de andra kommunerna har antalet polisuppdrag varierat mellan 50 och 60 st.

För Perhos och Soinis del har polisinrättningen i Inre-Finland skött om ca 10 % av uppdragen. I de andra kommunerna är andelen under 10%. Å sin sidan har patruller från polisinrättningen i Österbotten skött om 17% av polisuppdragen i Kinnula och 27 % av uppdragen i Kivijärvi 27% .

Utryckningstiderna har förbättrats över hela linjen, vilket är ett tecken på att verksamheten ger resultat. Alarmuppdragen är relativt få till antalet i dessa kommuner och det är skäl att ta detta i beaktande då man gör utvärderingar.

I de s.k. Harvaturva -kommunerna har man både skött alarmuppdrag och utfört synlig övervakning.

Tyngdpunkten för trafikövervakningen har legat på hastighets-, rattfylleri-, säkerhetsanordningsövervakning, samt övervakning av oskyddade trafikanter. I övervakningen har man beaktat nationella övervakningsteman samt lokala övervakningsönskemål.

Tyngdpunkten för övervakning av allmän ordning och säkerhet har legat på övervakning av störande beteende samt övervakning av ungas rusmedelsanvändning under helger och veckoslut.

Övervakningen omfattar även delgivning av böter och olika dokument, att nå efterlysta eller personer som är kallade på förhör, samt icke brådskande uppdrag som gäller omhändertagande av vapen. 
 

Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Österbotten Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Österbotten
allmän ordning
glest befolkade områden