På Centralkriminalpolisen utarbetas en lägesbild av narkotikahandel över det mörka nätet

Utgivningsdatum 6.9.2021 12.25
Nyhet

Det projekt Centralkriminalpolisen inledde i år och som följer med det mörka nätet ger en allt exaktare bild av narkotikamarknaderna i Finland och möjliggör ett nytt angreppssätt för bekämpning av narkotikabrottslighet. Den narkotikahandel som sker över datanäten i Finland är också i internationell jämförelse omfattande och det är lätt att skaffa sig narkotika på nätet.

Tack vare den tilläggsfinansiering Polisstyrelsen föreslog och riksdagen beviljade, har Centralkriminalpolisen i samarbete med andra myndigheter under år 2021 kunnat förbättra sin förmåga att skapa en lägesbild av handeln med olagliga ämnen och föremål på nätet.

Med hjälp av finansieringen inleddes i år på polisens centrum mot cyberbrottslighet, som finns vid Centralkriminalpolisen, ett tidsbestämt projekt. För projektet anställdes personer som utgående från den underrättelseinformation som samlas in på nätet utarbetar en nationell lägesbild av brottsligheten på det mörka nätet. Inom detta projekt övervakas bland annat vilka plattformer används för handel med narkotika och olagliga föremål och ämnen, vilka de centrala aktörerna på plattformerna är och den organiserade brottslighetens roll beträffande handeln.

Behovet att effektivera bekämpningen av narkotikabrottslighet på nätet har på grund ökningen av narkotikatillgången över datanäten och särskilt det mörka nätet. Finland har dessutom en särställning som ett land där användingen av det mörka nätet är stor. I en undersökning av internationell narkotikaanvändning (Global Drug Survey 2019[1]) Finland är det ledande landet beträffande narkotikahandel på det mörka nätet: av de 2 184 finländare som svarade och som under det senaste året hade använt ellet köpt narkotika, hade 45 procent skaffat narkotika på det mörka nätet. På andra plats kom England där 29 procent av dem som nyligen hade skaffat narkotika hade gjort det på det mörka nätet, Australien kom på tredje plats (15 procent).

– Det mörka nätets betydelse för tillgången på narkotika är sannolikt störst bland de tillfälliga användarna och de som främst använde narkotika på fester, eftersom dessa grupper i sin bekantskapskrets inte alltid har de kontakter som behövs för narkotikaköp. Olika undersökningar visas att ungas och unga vuxnas psykiska illamående ökat under coronaepidemin, vilket ökar betydelsen av narkotikabekämpning i de kanaler där det för särskilt unga är lätt att skaffa sig narkotika, säger chefen för CKP:s enhet förebyggande verksamhet, kriminalöverkommissarie Lars Henriksson.

Vid övervakningen av det mörka nätet, har vi konstaterat att åldersspannet för dem som köper och säljer olagliga ämnen är stort och gemensamt för dem är inte heller en viss social status eller ställning. Bakgrunden och motiven varierar och köparna och säljarna finns i olika delar av Finland.

– Att det allt oftare är det en nätbaserad verksamhet och allt yngre aktörer som finns bakom de större narkotikabeslagen, är en oroande trend. Med hjälp av nätet har narkotikahandeln brett ut sig också till mer avlägsna områden i Finland och är inte längre koncentrerad till endast de större städerna, säger Henriksson.

Myndigheterna har lyckats ingripa i brottsligheten över det mörka nätet

I övervakningen av det mörka nätet har vi hittills observerat tusentals annonser på det mörka nätet, 90 procent av dem gäller handel med narkotika eller berusande ämnen. Tack vare projektet har vi redan i samarbete med andra polisinrättningar lyckats skapa en ny slags lägesbild och identifiera objekt och händelser som vi uppmärksammar och riktar åtgärder mot. 

– På det mörka nätet är det möjligt att vara anonym, vilket i jämförelse med det öppna nätet skapar en oftare använd möjlighet för brottslig verksamhet. Anonymitet innebär dock inte att det inte finns någon risk att åka fast eller undgå straffansvar Det hör till polisens uppgifter att följa och övervaka verksamhet också på det mörka nätet.  I strid med den allmänt rådande uppfattningen sker dock inte den brottsliga verksamheten på det mörka nätet utom räckhåll för judiciella myndigheter, säger Henriksson.

Som exempel på narkotikahandelns ökande volym och myndigheternas möjligheter att komma åt den, är förundersökningar som redan är färdiga där polisen i samarbete med andra myndigheter kunnat utreda också omfattande narkotikaaffärer på det mörka nätet. 

Det är viktigt att övervakningen på det mörka nätet fortsätter

Till det mörka nätets natur hör att ändringarna i verksamhetsmiljön är svåra att förutsäga, till exempel kan de plattformer och marknadsplatser som används för försäljning snabbt ändras. Inom projektet har vi gjort iakttagelsen att på grund av ständigt förändrad information förutsätter brottsbekämpning inom det mörka nätet åtgärder i realtid i nät- och informationsförmedlingsmiljön och kontinuering och återkommande hantering av information. Ändringarna i verksamhetsmiljön och det globalt fungerande mörka nätet är utmanande för övervakningen av den verksamheten också i framtiden då internationell narkotikahandel allt oftare är inriktad på Finland.

– Narkotikahandel över nätet förenar lättare än tidigare den globala narkotikahandel som behärskas av organiserad brottslighet med den finska vardagen och därför bör framtida utsikter bättre beaktas i samhället. Med tanke på brottsbekämpningen är utsikterna utmanande eftersom polisens resurser och befogenheter för verksamhet på nätet inte är tillräckliga. De nya kanalerna för försäljning och köp av narkotika i förening med de ungas ökande psykiska illamående skapar i värsta fall förutsättningar för att ett brottsligt levnadssätt kan tyckas vara attraktivt för att inte tala om långtidsverkan för samhället, säger Henriksson. 
 

[1] Global Drug Survey 2019: Key Findings (PDF), s. 159. Finns här: www.globaldrugsurvey.com/gds-2019/ Observera om hänvisningen: Alla nordiska länder är inte med i jämförelsen på grund av det låga antalet svar. I Norge var andelen narkotika som skaffats över det mörka nätet 14 %, i Danmark 4 %. 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter