Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Åbo huvudpolisstation

Huvudpolisstationen för Polisinrättningen i Sydvästra Finland

Åbo huvudpolisstation ligger i centrum, nära Aura å. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Elva andra polisstationer ligger inom vårt område.

Alla tjänster och öppettider nedan.

Polisjouren
Öppet mån. - fre. kl. 8 - 17

Tillståndsservice
Öppet mån., tis., tors. och fre. kl. 8 - 16.15, ons. kl. 9 - 16.15
I Åbo rekommenderas tidsbokning för tillståndsservicen. Köerna kan vara flera timmar långa och polisen kan inte garantera en smidig skötsel av ärenden utan tidsbokning på förhand. Anmäl dig vid info - disken senast klockan 15:00 om du önskar köa.
Färdiga dokument kan avhämtas utan tidsbokning från info - disken.
Avhämtning av färdiga dokument från info - disken mån. - fre. kl. 8.00 - 16.15

Hittegods
Kundservice mån. - fre. kl. 9 - 12
Mindre hittegods (plånböcker, nycklar, mobiltelefoner osv.) kan även hämtas in till A - trappans postlucka för hittegodsbyrån.
Nycklar: Upphittade nycklar finns i ett glasvitrin i aulan på polisstationen mån-fre kl. 8-16:15. Vi ger inte ut information om upphittade nycklar per telefon. Du kan lösa ut hittenycklar under hittegodsbyråns normala öppethållningstider genom att visa upp ett duplikat av nyckeln.
Hittegods uppbevaras tre månader.

Vapengranskningar
Vapengranskningar görs med tidsbokning vid Åbo huvudpolisstation, samt Salo, Loimaa, Björneborgs, Kimitoöns, Raumo och Nystads polisstationer.
Visa polisstationen på kartan
Du ser nu en kartbild på polisens webbplats. Om du klickar på kartbilden byter du till en annan webbtjänst och dess användarvillkor.

Kontaktuppgifter


Eriksgatan 40, 20100 ÅBO

Poliisitalolla asioivien asiakkaiden tulee varautua turvatarkastukseen.

Hittegods
0295 445 179
mån–fre 11.00–12.00

Polisjouren
0295 417 258
mån–fre 8.00–17.00

Protokollbeställning
0295 444 914
mån–fre 9.00–11.00

Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
0295 419 800
mån–fre 8.00–16.15

Växel
0295 440 501
mån–fre 8.00–16.15


Hittegods [email protected]
Protokollbeställning [email protected]
Registreringskontor [email protected]

Öppettider

Måndag 8.00–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–17.00

Växeln 0295 440 501

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.

Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling.


Tillstånd för varulotteri

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd av polisen.

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd. Tillståndsmyndigheter för varulotteri är polisinrättningarna och Polisstyrelsen. Polisinrättningen kan bevilja tillstånd för varulotteri inom sitt eget distrikt. Polisstyrelsen kan bevilja tillstånd för varulotteri när syftet är att sälja lotter inom ett större område än distriktet för en polisinrättning.

Tillstånd för varulotteri söks genom en skriftlig ansökan. Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och de nödvändiga bilagorna är obligatoriska. (Statsrådets förordning om lotterier). Underlåtenhet att iaktta inlämningsanvisningarna fördröjer handläggningen av ansökan. Till tillståndsansökan bifogas: - Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan ges om det inte finns någon verksamhetsberättelse. Ge en förklaring till detta. - Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om anordnande av varulotteri. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då anordnandet av varulotteri bestämdes. - Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande. - Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar. - Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan. Om en separat praktisk anordnare ska användas vid anordnandet av varulotteri ska till tillståndsansökan även bifogas en utredning av att den ansökta praktiska anordnaren uppfyller förutsättningarna som uppgiften kräver. Som upplysning ges beroende av företagsform utdrag ur förmynderskapsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret och näringsförbudsregistret. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära om ytterligare utredningar i anknytning till ansökan eller dess bilagor. Mer information om anordnande av varulotteri och ansökan om tillstånd för varulotteri finns på polisens webbplats. Där finns även en utskrivbar blankett för tillståndsansökan för varulotteri samt en blankett för redovisning av varulotteri.


Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar

Tillstånd för att inneha vissa spelautomater, spelanordningar och lyckohjul som snurras för hand kan ansökas om vid lokala polisinrättningen.

En fysisk person, sammanslutning eller stiftelse som agerar som näringsidkare kan få tillstånd att inneha lyckohjul som snurras för hand samt sådana spelautomater och spelanordningar som anskaffats före den 1.6.1970. Genom att använda dessa lyckohjul, spelautomater och spelanordningar kan spelaren få vinster i form av varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana. Vinsterna får inte vara förmåner eller spelmarker som kan bytas ut mot pengar. Nöjesparker och tivolin kan dessutom ges tillstånd för varuvinstautomater samt sådana andra spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor.

Tillstånd ansöks om vid polisinrättningen där anordningen är placerad. Tillståndet kan ansökas om med den blankett som kan skrivas ut från polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen. Mer uppgifter om att ansöka om tillstånd finns på polisens webbplats.


Tillstånd för varuvinstautomat

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt.

Varuvinstautomat är spelautomater eller spelanordningar där spelaren som vinst kan få varor. Vinsterna finns alltså inne i anordningen och spelaren får vid vinst varan direkt från apparaten.

Tillstånd för varuvinstautomat söks skriftligt hos polisinrättningen på den ort var automaten ligger. Till tillståndsansökan bifogas: - Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. - Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om inledandet av verksamheten med varuvinstautomater. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då inledandet av verksamheten bestämdes. - Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande. - Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar. - Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan. - Kopia av beslutet om godkännande av anordning för övervakning av penningrörelsen i varulotteriautomat eller intyg som motsvarar beslut om godkännande samt eventuella tilläggsmotiveringar. Den sökande kan ansöka om tillstånd för varuvinstautomat med en utskrivbar blankett som finns på polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen. Mer information om tillstånd för varuvinstautomat finns på polisens webbplats.


Ärenden gällande offentlig tillställning

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning skall lämnas till polisen på den ort där tillställningen ordnas.

Bestämmelser om offentliga tillställningar finns i lagen om sammankomster (530/1999). Med offentlig tillställning menas för publiken öppna nöjestillfällen, tävlingar, uppvisningar eller andra till dessa likställda tillställningar, som inte är allmänna sammankomster alltså s.k. demonstrationer. Som en generalisering kan man säga att det är frågan om en offentlig tillställning då deltagandet inte förutsätter en uttrycklig inbjudan eller tillhörande till en viss sammanslutning. Offentliga tillställningar får ordnas av myndiga personer, sammanslutningar och stiftelser. En omyndig får ordna en offentlig tillställning till sammans med en myndig person.

Anmälan om offentliga tillställningar kan göras via polisens elektroniska kundtjänst eller genom att skriva ut en blankett som finns på polisens webbplats och därefter lämna in den på polisstationen. Anmälan kan också göras på polisstationen. Ytterligare information om att anmäla om offentlig tillställning hittas på polisens webbplats.


Allmän sammankomst

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören anmäla till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Med allmänna sammankomster avses i lagen om sammankomster demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfrihet och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa med. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter.

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats skall arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Anmälan kan göras genom att fylla i polisens elektroniska blankett eller vid polisens serviceställe. På polisens webbplats finns en utskrivbar blankett för att göra anmälan. Vid anmälan om en offentlig sammankomst behövs en ifylld anmälan om ordnandet av en demonstration på allmän plats.


Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland, som införts i befolkningsdatasystemet, som har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller vars uppehållsrätt har registrerats. Personens identitet måste också kunna bestyrkas på ett tillförlitligt sätt. ID-kort kan till en utlänning utfärdas för högst fem års tid, men likväl för högst den tid sökandens uppehållstillstånd eller uppehållskort är i kraft. Ett identitetskort utfärdats till en utlänning kan inte användas som resedokument.


Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Identitetskortet är en bildförsedd handling som beviljas finska medborgare och utlänningar som vistas i Finland för att bevisa deras identitet. Ett identitetskort som beviljas till finska medborgare kan i begränsad utsträckning användas som resedokument i enlighet med bestämmelser i passlagen. Identitetskortet har dessutom ett chip som gör det möjligt att hantera ärenden elektroniskt. Man kan ansöka om identitetskort elektroniskt eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe. Man kan endast resa med ett personligt, giltigt identitetskort. Detta gäller även för barn. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat identitetskort kommer man inte genom gränskontrollen. Om man avser att använda identitetskortet som resedokument, lönar det sig för resenären att i god tid kontrollera identitetskortets giltighetstid och de krav som mållandet har på identitetskort. Vid uträkningen av identitetskortets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Ett identitetskort ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen. 1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen. 2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken. 3. I vissa fall är den elektroniska ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök, behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst. 4. För personer under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke (identitetskort för minderårig utan rätt att resa kan sökas utan samtycke) 5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av identitetskort Det färdiga identitetskortet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör. När du hämtar ut ditt nya identitetskort måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand. Mer information om att ansöka om vanligt identitetskort, identitetskort för minderårig, temporärt identitetskort och identitetskort för utlänning finns på polisens webbplats.


Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan ett pass, om inte något annat följer av lag. Man kan ansöka om pass via polisens elektroniska tjänst eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe. Man kan endast resa med ett personligt, giltigt pass. Även ett litet barn behöver ett eget pass. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat pass kommer man inte genom gränskontrollen. För en minderårig kan ansökan fyllas i på nätet på samma sätt som för en vuxen, men en minderårig måste i de flesta fall besöka polisens serviceställe för tillstånd för identifiering. Du kan få passet snabbare mot en tilläggsavgift om den riksomfattande dagskvoten för snabb- eller expressleveranser ännu inte är fylld. Det lönar sig för resenärer att i god tid kontrollera passets giltighetstid och vilka krav mållandet ställer på passen. Vid uträkningen av passets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Ett vanligt pass ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställe. 1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen. 2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken. 3. I vissa fall är den elektronisk ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst. 4. Om den sökande är under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke. 5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av pass Det färdiga passet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör. När du hämtar ut det färdiga passet måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand. Mer information om vanliga pass, pass för minderåriga, snabb- och expresspass, tillfälliga pass och sjömanspass hittar du på polisens webbplats. På polisens webbplats finns också närmare uppgifter om så kallade dubbla pass och om pass för personer som deltagit i Finlands krig.


Godkännande som säkerhetskontrollör

Säkerhetskontroller kan utfärdas av personer som har godkänts av polisen och utbildats.

Säkerhetskontrollörer som godkänts av polisen och genomgått säkerhetskontrollutbildningen får arbeta i polisinrättningar och andra polislokaler, gränsbevakningsväsendets lokaler eller område, domstolar, hamnar eller Migrationsverkets lokaler. I ovan nämnda lokaler och områden kan säkerhetskontroller ordnas för att trygga säkerheten och ordningen samt skydda egendom. Godkännande som säkerhetskontrollör gäller tillsvidare men ändå högst så länge som den godkända är verksam inom den anmälda säkerhetskontrolluppgiften. Ovan nämnda säkerhetskontrollörer har inte rätt att utföra kontroller i hemfridsskyddade lokaler.

Godkännande som säkerhetskontrollör kan ansökas hos polisen på den ort där säkerhetskontrollen ska utföras av personen själv, arbetsgivaren eller innehavaren av eller ägaren till platsen för säkerhetskontrollen. Beroende på var säkerhetskontrollen ska utföras ska till ansökan fogas uppgifter om utbildning i fråga om personerna som söker godkännande och andra utredningar i anslutning till säkerhetskontrolluppgiften enligt vad som framgår nedan. Polisinrättningen prövar behovet av utredning från fall till fall. Ytterligare information om godkännande som säkerhetskontrollör och ändring av godkännande som säkerhetskontrollör hittas på polisens webbplats.


Tillstånd att utse ordningsvakter

För att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet behövs tillstånd.

Om det inte är ändamålsenligt att upprätthålla ordning och säkerhet på något annat sätt och upprätthållandet av ordning och säkerhet kräver det av grundad anledning, kan polisinrättningen på den ort där ett område eller en plats finns eller från vilken ett trafikmedel avgår bevilja tillstånd att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet: - vid ett verksamhetsställe för hälso- och sjukvården, med undantag för skolhem och barnskyddsanstalter, på ansökan av den som innehar verksamhetsstället; - vid Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen på ansökan av Folkpensionsanstalten; - vid en arbets- och näringsbyrå på ansökan av arbets- och näringsbyrån; - i ett köpcentrum på ansökan av köpcentrumets innehavare, vid en trafikstation på ansökan av trafikstationens innehavare; - i en hamn på ansökan av hamnens innehavare; - på en flygplats på ansökan av flygplatsens innehavare; - i kollektiva trafikmedel på ansökan av den som innehar trafikmedlet; eller - i sådana förläggningar eller flyktingslussar som avses i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) på ansökan av förläggningens eller flyktingslussens innehavare eller Migrationsverket.

På polisens webbplats finns en blankett som kan skrivas ut. Ansökan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen. Ytterligare information om att utse ordningsvakter och om ändringar i villkoren finns på polisens webbplats.


Godkännande som väktare

Den som utför väktaruppgifter ska ha ett giltigt väktarkort.

Med en väktare avses en person som utför bevakningsuppgifter som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Den som ansöker om väktarkort behöver dock inte vara anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, utan alla sökande som uppfyller villkoren ska godkännas. Bevakningsuppgifter är till exempel bevakning av egendom, skyddande av en persons integritet, avslöjande av brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren, livvaktsuppdrag, värdetransportuppdrag och nödcentralsuppdrag vid en nödcentral som sköts av ett bevakningsföretag. En sökande godkänns som väktare av en polisinrättning.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe. Till ansökan ska fogas följande: - en utredning (kopia av intyg) av godkänd grundutbildning för väktare (minst 120 lektioner – utbildning för tillfällig väktare minst 40 lektioner ingår i utbildningen för väktare) - en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning i användning av maktmedel och godkänd lydnadskontroll för hund som ska medföras vid uppdrag (om denna har avklarats vid ansökan om första godkännande, annars vid ansökan om dubblettexemplar) - ett foto på den sökande som uppfyller kraven i passlagen Ytterligare information om godkännande som väktare, ändring av godkännande som väktare, anskaffning av dubblettexemplar av väktarkort samt tillgodoräknande av utbildningar och utbildningars motsvarigheter finns på polisens webbplats.


Godkännande som tillfällig väktare

Ett tillfälligt väktarkort krävs av en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader.

Med tillfällig väktare avses en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader. Bevakningsuppgifter är till exempel bevakning av egendom, skyddande av en persons integritet, avslöjande av brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren, livvaktsuppdrag, värdetransportuppdrag och nödcentralsuppdrag vid en nödcentral som sköts av ett bevakningsföretag. En sökande godkänns som tillfällig väktare av polisinrättningen. Tiden som godkänd tillfällig väktare fastställs på engångsbasis och är inte bunden till kalenderåret. Om den tillfälliga väktaren fortsätter verksamheten efter fyra månader måste han eller hon genomgå den utbildning som krävs för att bli godkänd som väktare.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe. Till ansökan ska fogas följande: - en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning för tillfällig väktare (minst 40 lektioner) som ovan nämnda utbildning betraktas utbildningen för tillfällig väktare som har fastställs av inrikesministeriet – Grunder för väktararbete (minst 40 lektioner) - ett foto på den sökande som uppfyller kraven i passlagen. Polisinrättningen kan kräva att den sökande lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande. Mer information om godkännande som tillfällig väktare finns på polisens webbplats.


Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som i förvärvssyfte utför säkerhetsskyddsuppgifter ska ha ett giltigt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Med utförare av säkerhetsskyddsuppgifter avses en person som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet som utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande. Med säkerhetsskyddsuppgift avses planering, installation, reparation eller ändring av konstruktionsmässigt skydd eller elektroniska övervakningssystem samt planering av andra säkerhetsarrangemang. Säkerhetsskyddande verksamhet är utförande av säkerhetsskyddsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal. En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av polisinrättningen.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe. Till ansökan ska fogas följande: - utredning av utförande av säkerhetsskyddsuppgifter, - utredning av om den sökande är en anställd arbetstagare eller en självständig yrkesutövare, - utredning av den sökandes arbetsgivare, om den sökande är en anställd arbetstagare, - arbetsgivarens namn och FO-nummer, - ett foto på den sökande som uppfyller kraven i bestämmelserna enligt 6 § 5 mom. i passlagen. Mer information om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter eller ansökan om duplettexemplar av kort för utförare av säkerhetskyddsuppgifter finns på polisens webbplats.


Uppvisande av vapen

En skjutvapen visas upp som regel vid ägarbyte eller när tillståndet förändras. Polisen kan också be om att vapnet visas upp av olika skäl.

Vapnet visas upp genom att ta det till polisstationen antingen under dagar som polisinrättningen har anmält eller genom att boka tid på förhand. Syftet för uppvisandet är att försäkra att rätt information matas in i polisens register när vapnet registreras till den nya ägaren eller tillståndet förändras. Ofta förekommer det fel till exempel i vapennummer. Polisen kan också be om att vapnet visas upp om det finns skäl att misstro informationen i registret

Polisinrättningen kan förutsätta tidsbokning för uppvisandet via polisen tidsbokningssystem. Det är också möjligt att polisinrättningen har på förhand bestämt vissa uppvisningstider. Då behövs tidsbokning inte. Polisinrättningarna informerar om förfaranden i sina webbsidor. Om vapnet önskas visas upp utanför dessa tider, måste polisinrättningen alltid kontaktas först för att komma överens om detta. När ett skjutvapen visas upp, ska tillståndet som berättigar att förvärva eller tillverka ett vapen (vapentillstånd med antingen förvärvs- eller tillverkningsrätt). Granskaren kontrollerar att det skaffade eller tillverkade vapnet motsvarar tillståndet och registrerar vapnets identifieringsuppgifter till vapenregistersystemet. Tillståndet att inneha vapnet kan ges först när vapnet har visats upp.


Överlåtelse/uthämtning av vapen

Överlåtelse/uthämtning av vapen.

Överlåtelse/uthämtning av vapen.

Aseiden luovuttamisesta poliisille ja noutamisesta takaisin on aina sovittava etukäteen poliisilaitoksen kanssa. Poliisilaitokselta annetaan silloin yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Asioidessa on aina oltava mukana passi tai henkilökortti ja aseita noudettaessa lupa tai päätös, jonka perusteella poliisi voi luovuttaa aseet.


Skjutvapentillstånd

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar.

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar. Tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och gassprayer kan också beviljas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

Tillståndsansökningar enligt skjutvapenlagen med vissa undantag anhängiggörs genom en muntlig ansökan som den tjänsteman som mottar ansökan registrerar i polisens vapenregistersystem. Sökanden ska dock alltid motivera sin ansökan skriftligen. Vid ansökan om vapentillstånd behövs: - pass eller identitetskort (körkortet är inte en officiell identitetshandling) - skriftliga motiveringar till ansökan och övriga dokument som behövs för att motivera ansökan - militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring - betyg enligt användningssyftet för skjutvapnet Mer information om ansökningar enligt skjutvapenlagen, såsom parallella tillstånd, gemenskapstillstånd, vapenhanteringstillstånd, ansökningar om duplettexemplar, privata införsel- och överföringstillstånd eller det europeiska skjutvapenpasset finns på polisens webbplats.


Europeiskt skjutvapenpass

Europeiska skjutvapenpasset underlättar för utövare av skytte och jägare att röra sig mellan EU-länder med sina vapen.

Europeiska skjutvapenpasset underlättar för utövare av skytte och jägare att röra sig mellan EU-länder med sina vapen. Det europeiska skjutvapenpasset beviljas av polisinrättningen.

Ansökan om ett skjutvapenpass görs med en muntlig ansökan. Då man ansöker om ett europeiskt skjutvapenpass ska man ha med sig: - ett tillståndsbevis som bevisar innehavsrätten (vapentillstånd, innehavstillstånd eller parallelltillstånd) - 2 fotografier - pass eller identitetskort


Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Fyrverkeriuppvisningar får ordnas av företag som innehar tillstånd till detta av TUKES.

Endast företag som innehar detta tillstånd av TUKES och tillräcklig kompetens får ordna fyrverkeriuppvisningar. I professionella fyrverkeriuppvisningar får man använda även sådana fyrverkerier som inte är allmänt tillgängliga. Miljömyndigheterna kan ställa bullerbegränsningar för uppvisningarna, dessa är olika i tätorter och glest bebodda områden

Då en fyrverkeriuppvisning kommer att ordnas ska den lokala polisen meddelas senast 14 dygn före uppvisningen. Av anmälan ska framgå uppvisningsplatsen, den exakta tidpunkten och hurudana artiklar man ämnar använda. Det ska också framgå var fyrverkeripjäserna lagras och förvaras på uppvisningsplatsen, skyddsavstånden och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor och den ansvariga personens kontaktuppgifter samt personuppgifter och kontaktuppgifter för dem som kommer att skjuta fyrverkeripjäserna. En kopia av TUKES beslut över anmälan om fyrverkeriuppvisningen ska bifogas i anmälan. Ytterligare information om anordnandet av fyrverkeriuppvisningar hittas på polisens webbplats. Anmälan om en fyrverkeriuppvisningar kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst eller med en ifyll- och utskrivbar blankett som hittas på polisens webbplats.


Anmälan om sprängningsarbete

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete minst sju dygn före arbetet inleds.

Anmälan om sprängningsarbete kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst. Anmälan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen. På polisens webbplats finns en blankett som kan skrivas ut. Ytterligare information om att anmäla om sprängningsarbete hittas på polisens webbplats.