Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

S:t Michels polisstation, tillståndsärenden

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Östra Finland
En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Östra Finland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hallituskatu 4, 50100 MIKKELI

Telefonnummer

 • Hittegods (må-fre 9.00-11.00)
  0295 415 495
  mån–fre 9.00–11.00
 • Lokala tillståndsärenden (må-fre kl. 13.00-15.00)
  0295 415 466
  mån–fre 13.00–15.00
 • Polisjouren
  0295 415 469
  mån–fre 8.00–16.15
 • Polisjouren
  0295 415 455
 • Rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 415 232
 • Växel
  0295 450 311
  mån–fre 8.00–16.15

Öppettider

 • mån
  9.00–16.15
 • tis
  9.00–16.15
 • ons
  9.00–16.15
 • tors
  9.00–16.15
 • fre
  9.00–16.15

Växeln
0295 450 311

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

Rådgivning i icke-brådskande fall får du av den riksomfattande rådgivningstjänsten i telefon eller på chatten.  

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen görs hos polisens tillståndsförvaltning. Detta gäller till exempel pass och identitetskort.

Övriga dokument som förkommit anmälas antingen elektroniskt eller på plats vid polisinrättningens mottagning av anmälningar.

Anmälan kan göras antingen per e-post eller med en blankett som ifylls i tillståndskansliet:

Med en elektronisk brottsanmälan kan du också anmäla att ditt identitetskort, körkort eller pass har förkommit eller blivit stulet. Polisen överväger om en brottsanmälan eller någon annan anmälan ska göras i ärendet på basis av de erhållna uppgifterna.

För att göra en elektronisk anmälan om brott krävs det att du identifierar dig innan du fyller i blanketten. Du kan identifiera dig antingen med hjälp av dina bankkoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat. Efter identifieringen gör du din anmälan på den elektroniska anmälningsblankett som öppnas i webbläsaren. Blanketten innehåller närmare anvisningar om hur du ska fylla i den och om de nödvändiga uppgifterna.

Att göra en falsk anmälan till polisen är ett brott som är straffbart enligt strafflagen.


Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Den som tar hand om hittegods (upphittaren) ska anmäla fyndet till ägaren eller överlämna godset till polisen. Hittegods som vanligtvis överlämnas till polisen är mobiltelefoner, nycklar och cyklar som hittas utomhus (t.ex. på gator eller i parker).

Hittegods, som tas om hand i allmänna fortskaffningsmedel, på en järnvägs- eller busstation eller motsvarande trafikområden skall överlämnas till trafikområdenas personal eller hittegodsbyrå. Det samma gäller hittegods som tas om hand i affärslokaler, på ämbetsverk, på kontor, på arbetsplatser, i läroinrättningar, på sjukhus och teatrar eller i idrottshallar eller motsvarande lokaler. Dessa är så kallade inlämningsfynd.

Den som tar hand om hittegods (upphittaren) ska anmäla fyndet till ägaren eller överlämna godset till polisen. Egendom som det är förbjudet att förvärva eller inneha eller som kräver myndighetstillstånd, till exempel narkotika, olaglig alkohol och vapen skall genast lämnas till polisen.

Om hittegods inte kan transporteras utan att fara föreligger eller att det är besvärligt behöver det inte lämnas till polisen. Upphittaren får ett kvitto på hittegodset av polisen.

Hittegods kan lämnas vid eller anmälas hos en sådan samservicesställe, med vilket polisen har avtalat om mottagning av hittegods som ska lämnas till polisen.


Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga med jämna mellanrum som föreskrivs separat.

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga för polisen med jämna mellanrum som föreskrivs i körkortslagen. Skyldigheten att visa upp läkarutlåtande gäller innehavare av körkort i grupp 2 (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE).

Transport- och kommunikationsverket Traficom sänder en påminnelse om skyldigheten att visa upp ett läkarutlåtande ungefär tre månader före körkortsinnehavarens födelsedag. Utlåtandet ska skickas till polisinrättningen på bosättningsorten. Läkaren skickar vanligen utlåtandet direkt till polisen. Innehavaren av körrätt kan alternativt själv lämna in utlåtandet till polisinrättningen på bostadsorten.


Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass

Körkortskategorin kan sänkas och specialvillkoren för körkortet kan ändras om det finns anledning till det.

Polisen kan sänka körkortskategorin och ändra specialvillkoren och begränsningarna i anslutning till körkortet om det finns anledning till det.

Polisen fattar beslut om sänkning av körkortskategori eller ändring av specialvillkor och ger vid behov ett tillfälligt kort. Det nya kortet avhämtas vid Ajovarma Oy:s servicepunkt. Avgiften betalas vid besöket hos Ajovarma Oy.


Återställande av körrätt

När körförbudet upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

Den som meddelats körförbud ska genast lämna sitt körkort till polisen. När ett körförbud eller tillfälligt körförbud upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

I en del av polisstationerna kan man använda polisens elektroniska kundtjänst för att boka en tid för återlämnande av körrätt.


Övervakad körrätt

Ett alkolåskörkort kan beviljas av hälsoskäl eller till en person som misstänkts för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott.

Ett alkolås är en apparat som förhindrar att fordonet startar om alkoholhalten i förarens utandningsluft överskrider den tillåtna gränsen.

Alkolåskörkort (övervakad körrätt) kan beviljas en person som är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott som beror på alkoholbruk.

Villkoret om användning av alkolås kan också anslutas till körkortet som en förebyggande åtgärd (användning av alkolås av hälsomässiga skäl) om personen inte kan beviljas vanligt körkort på grund av fortsatt alkoholmissbruk.

Alkolåskörkort ger en rätt att köra enbart sådana fordon som har ett fungerande alkolås.

Anhållan om övervakad körrätt ska göras hos polisen. Alkolåsövervakad körrätt kan begäras redan under förundersökningen, även om brottmålet ännu inte har avgjorts. Om det utifrån förundersökningen står klart att villkorligt körförbud kommer att meddelas kan polisen meddela övervakad körrätt redan innan beslut om körförbudet utfärdas.

Den som övervakas ska besöka läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan samt möjligheterna att få vård. Den som övervakas ska begära ett intyg över syftet med besöket. Intyget lämnas till polisen.

Polisen lägger till ett specialvillkor och utfärdar ett temporärt körkort, varefter den som övervakas ska ansöka om ett nytt körkort vid Ajovarmas serviceställe. På körkortet ska specialvillkoret som polisen fogat till körkortet antecknas.

Efter att prövotiden med övervakad körrätt som domstolen bestämt löpt ut kan personen hämta ut sitt gamla körkort hos polisen varvid även skyldigheten att använda alkolås upphör. Fordonet ska genomgå ändringsbesiktning också efter att alkolåset avlägsnats.


Anmälan om småskalig insamling

Penninginsamling förutsätter tillstånd av polisen. En penninginsamling kan även anordnas som en småskalig insamling som ska anmälas hos polisen.

Småskalig insamling är ett sätt att anordna penninginsamling. Småskalig insamling förutsätter inte tillstånd, men anordnandet av sådan ska anmälas hos polisen innan insamlingen inleds. Anmälningarna handläggs och godkänns av polisinrättningen.

En småskalig insamling kan vara i högst tre månader och högst 10 000 euro får samlas in.

Anmälan om småskalig insamling anmäls enklast via polisen e-tjänst. Du kan även besöka polisinrättningen.

I anmälan om småskalig insamling ska följande uppges:

- Uppgift om anordnaren av den småskaliga insamlingen samt anordnarens identifikationsuppgifter (FO-nummer eller för privatpersoner personbeteckning) och kontaktinformation. Kontaktinformationen är särskilt viktig om det är fråga om en insamling som ordnas av en grupp på minst tre personer. Meddelandet om godkännande av anmälan om småskalig insamling och ett nummer för den småskaliga insamlingen skickas till alla som uppgetts som anordnade av insamlingen.

- Uppgift om de personer som hos anordnaren ingår i ett lagstadgat organ eller ledningen i övrigt eller hos anordnaren utövar faktisk beslutanderätt och som i sitt uppdrag beslutar om frågor i anslutning till anordnandet av penninginsamlingen, samt personbeteckning för dessa personer, om anordnaren är en sammanslutning eller en stiftelse.

- De uppskattade intäkterna av insamlingen, som kan vara högst 10 000 euro.

- Det primära och sekundära användningsändamålet för de insamlade medlen, specificerat. Det är obligatoriskt att anmäla två användningsändamål, eftersom det inte är möjligt att ändra användningsändamålet i samband med den småskaliga insamlingen.

- De uppskattade kostnaderna för insamlingen.

- Tiden för anordnande av den småskaliga insamlingen, som kan vara högst tre (3) månader.

- Uppgift om de bankkonton som används för den småskaliga insamlingen och om användarrättigheter till dem. Bankkontot för penninginsamlingen ska vara separat från sammanslutningens övriga penningrörelse och bankkontot för en insamling som anordnas av en grupp på minst tre personer får inte vara någon gruppmedlems eller annan privatpersons privata konto.

Alla uppgifter är obligatoriska.

Polisinrättningen meddelar anordnaren om den småskaliga insamlingen godkänts och tilldelar denne samtidigt ett nummer för den småskaliga insamlingen som ska uppges och hållas fram under penningsinsamlingen.


Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling.


Tillstånd för varulotteri

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd av polisen.

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd.
Tillståndsmyndigheter för varulotteri är polisinrättningarna och Polisstyrelsen. Polisinrättningen kan bevilja tillstånd för varulotteri inom sitt eget distrikt. Polisstyrelsen kan bevilja tillstånd för varulotteri när syftet är att sälja lotter inom ett större område än distriktet för en polisinrättning.

Tillstånd för varulotteri söks genom en skriftlig ansökan. Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och de nödvändiga bilagorna är obligatoriska. (Statsrådets förordning om lotterier). Underlåtenhet att iaktta inlämningsanvisningarna fördröjer handläggningen av ansökan.

Till tillståndsansökan bifogas:

- Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan ges om det inte finns någon verksamhetsberättelse. Ge en förklaring till detta.

- Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om anordnande av varulotteri. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då anordnandet av varulotteri bestämdes.

- Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande.

- Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.

- Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.

Om en separat praktisk anordnare ska användas vid anordnandet av varulotteri ska till tillståndsansökan även bifogas en utredning av att den ansökta praktiska anordnaren uppfyller förutsättningarna som uppgiften kräver. Som upplysning ges beroende av företagsform utdrag ur förmynderskapsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret och näringsförbudsregistret.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära om ytterligare utredningar i anknytning till ansökan eller dess bilagor.

Mer information om anordnande av varulotteri och ansökan om tillstånd för varulotteri finns på polisens webbplats. Där finns även en utskrivbar blankett för tillståndsansökan för varulotteri samt en blankett för redovisning av varulotteri.


Tillstånd för varuvinstautomat

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt.

Varuvinstautomat är spelautomater eller spelanordningar där spelaren som vinst kan få varor. Vinsterna finns alltså inne i anordningen och spelaren får vid vinst varan direkt från apparaten.

Tillstånd för varuvinstautomat söks skriftligt hos polisinrättningen på den ort var automaten ligger.

Till tillståndsansökan bifogas:

- Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål.

- Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om inledandet av verksamheten med varuvinstautomater. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då inledandet av verksamheten bestämdes.

- Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande.

- Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.

- Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.

- Kopia av beslutet om godkännande av anordning för övervakning av penningrörelsen i varulotteriautomat eller intyg som motsvarar beslut om godkännande samt eventuella tilläggsmotiveringar.

Den sökande kan ansöka om tillstånd för varuvinstautomat med en utskrivbar blankett som finns på polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen.

Mer information om tillstånd för varuvinstautomat finns på polisens webbplats.


Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar

Tillstånd för att inneha vissa spelautomater, spelanordningar och lyckohjul som snurras för hand kan ansökas om vid lokala polisinrättningen.

En fysisk person, sammanslutning eller stiftelse som agerar som näringsidkare kan få tillstånd att inneha lyckohjul som snurras för hand samt sådana spelautomater och spelanordningar som anskaffats före den 1.6.1970. Genom att använda dessa lyckohjul, spelautomater och spelanordningar kan spelaren få vinster i form av varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana. Vinsterna får inte vara förmåner eller spelmarker som kan bytas ut mot pengar.

Nöjesparker och tivolin kan dessutom ges tillstånd för varuvinstautomater samt sådana andra spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor.

Tillstånd ansöks om vid polisinrättningen där anordningen är placerad.
Tillståndet kan ansökas om med den blankett som kan skrivas ut från polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen.

Mer uppgifter om att ansöka om tillstånd finns på polisens webbplats.


Allmän sammankomst

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören anmäla till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Med allmänna sammankomster avses i lagen om sammankomster demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfrihet och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa med. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter.

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats skall arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Anmälan kan göras genom att fylla i polisens elektroniska blankett eller vid polisens serviceställe. På polisens webbplats finns en utskrivbar blankett för att göra anmälan.

Vid anmälan om en offentlig sammankomst behövs en ifylld anmälan om ordnandet av en demonstration på allmän plats.


Ärenden gällande offentlig tillställning

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning skall lämnas till polisen på den ort där tillställningen ordnas.

Bestämmelser om offentliga tillställningar finns i lagen om sammankomster (530/1999). Med offentlig tillställning menas för publiken öppna nöjestillfällen, tävlingar, uppvisningar eller andra till dessa likställda tillställningar, som inte är allmänna sammankomster alltså s.k. demonstrationer. Som en generalisering kan man säga att det är frågan om en offentlig tillställning då deltagandet inte förutsätter en uttrycklig inbjudan eller tillhörande till en viss sammanslutning.

Offentliga tillställningar får ordnas av myndiga personer, sammanslutningar och stiftelser. En omyndig får ordna en offentlig tillställning till sammans med en myndig person.

Anmälan om offentliga tillställningar kan göras via polisens elektroniska kundtjänst eller genom att skriva ut en blankett som finns på polisens webbplats och därefter lämna in den på polisstationen. Anmälan kan också göras på polisstationen.

Ytterligare information om att anmäla om offentlig tillställning hittas på polisens webbplats.


Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan ett pass, om inte något annat följer av lag.

Man kan ansöka om pass via polisens elektroniska tjänst eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe.

Man kan endast resa med ett personligt, giltigt pass. Även ett litet barn behöver ett eget pass. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat pass kommer man inte genom gränskontrollen. För en minderårig kan ansökan fyllas i på nätet på samma sätt som för en vuxen, men en minderårig måste i de flesta fall besöka polisens serviceställe för tillstånd för identifiering. Du kan få passet snabbare mot en tilläggsavgift om den riksomfattande dagskvoten för snabb- eller expressleveranser ännu inte är fylld.

Det lönar sig för resenärer att i god tid kontrollera passets giltighetstid och vilka krav mållandet ställer på passen.

Vid uträkningen av passets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Ett vanligt pass ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställe.

1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen.

2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken.

3. I vissa fall är den elektronisk ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst.

4. Om den sökande är under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke.

5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av pass

Det färdiga passet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör.

När du hämtar ut det färdiga passet måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand.

Mer information om vanliga pass, pass för minderåriga, snabb- och expresspass, tillfälliga pass och sjömanspass hittar du på polisens webbplats.

På polisens webbplats finns också närmare uppgifter om så kallade dubbla pass och om pass för personer som deltagit i Finlands krig.


Identifiering av en person

Ansökan om identifiering för identifieringshandling fylls i för att ansöka om ett identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat.

Med leverantör av identifieringstjänster avses en tjänsteleverantör, till exempel en bank, som beviljar sin kund de identifikatorer som behövs för inloggning på nätbanken. Om identifikatorerna är beviljade enligt de krav som nämns i autentiseringslagen är det fråga om ett elektroniskt identifieringsverktyg som kan användas för stark autentisering.

För att kunna säkerställa att ett sådant identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat som avses i lagen beviljas till rätt person ska leverantören av identifieringstjänster utföra en noggrann inledande identifiering av den sökande enligt 17 § i lagen. Om leverantören av identifieringstjänster inte kan identifiera den sökande på ett tillförlitligt sätt görs den inledande identifieringen i anslutning till ansökan av polisen.

Med stark autentisering avses det förfarande genom vilket en person identifieras med hjälp av en tillförlitlig elektronisk metod samtidigt som identifikationens autenticitet och riktighet verifieras.

Ansökan om identifierings fylls i på förhand med hjälp av tjänsteleverantören innan man kommer till polisinrättningen. Det lönar sig att kontrollera att adressuppgifterna för tjänsteleverantören som nämns i ansökan är riktiga.

Den som identifieras ska ha med sig ett giltigt pass eller identitetskort samt två sinsemellan identiska passfotografier som det är lätt att identifiera personen på. För den inledande identifiering som utförs av polisen tas en avgift ut då ansökan lämnas in i enlighet med förordningen om polisens avgiftsbelagda prestationer, oavsett om kunden kan identifieras eller inte.

Om polisen kan identifiera sökanden, ges ett intyg över identifieringen som skickas som ett rekommenderat brev direkt till leverantören av identifieringstjänster på den adress som sökanden har meddelat. Avgiften för det rekommenderade brevet ingår i avgiften som tas ut för identifieringen. Intyget skickas till tjänsteleverantören även då polisen inte kunnat identifiera sökanden. I sådana fall meddelas tjänsteleverantören om att en tillförlitlig identifiering inte kunnat göras.


Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Identitetskortet är en bildförsedd handling som beviljas finska medborgare och utlänningar som vistas i Finland för att bevisa deras identitet. Ett identitetskort som beviljas till finska medborgare kan i begränsad utsträckning användas som resedokument i enlighet med bestämmelser i passlagen. Identitetskortet har dessutom ett chip som gör det möjligt att hantera ärenden elektroniskt.

Man kan ansöka om identitetskort elektroniskt eller med ett personligt besök vid polisens serviceställe.

Man kan endast resa med ett personligt, giltigt identitetskort. Detta gäller även för barn. Med ett föråldrat, trasigt eller skadat identitetskort kommer man inte genom gränskontrollen.

Om man avser att använda identitetskortet som resedokument, lönar det sig för resenären att i god tid kontrollera identitetskortets giltighetstid och de krav som mållandet har på identitetskort.

Vid uträkningen av identitetskortets leveranstid ska man även beakta den tid som hanteringen av ärendet tar.

Ett identitetskort ansöker man enklast om i polisens elektroniska tjänst. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen eller polisens serviceställen.

1. Gå och få ditt foto taget vid en fotograf som skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen.

2. Fyll i ansökan i polisens elektroniska tjänst. Bifoga bildkoden som du fick hos fotografen till din ansökan. Betala ansökan i nätbanken.

3. I vissa fall är den elektroniska ansökan tillräcklig som sådan. I andra fall räcker det inte enbart med en ansökan, utan den sökande ska besöka polisens serviceställe för tillståndstjänster för att identifieras innan ansökan kan behandlas. När du fyller i ansökan meddelar systemet om ett identifieringsbesök behövs. Om det krävs ett besök, behandlas ansökan först när du kommer till servicestället. Du kan undvika köer genom att boka tid i polisens elektroniska tjänst.

4. För personer under 18 år krävs alla vårdnadshavares skriftliga samtycke (identitetskort för minderårig utan rätt att resa kan sökas utan samtycke)

5. Män i åldern 18–30 ska ha ett intyg över att värnplikten inte utgör ett hinder för utfärdande av identitetskort

Det färdiga identitetskortet skickas i ett förseglat kuvert till Matkahuolto eller Matkahuoltos underleverantör.

När du hämtar ut ditt nya identitetskort måste du kunna styrka din identitet och visa upp försändelsekoden. Du kan visa upp försändelsekoden till exempel på mobiltelefonskärmen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du själv har skrivit för hand.

Mer information om att ansöka om vanligt identitetskort, identitetskort för minderårig, temporärt identitetskort och identitetskort för utlänning finns på polisens webbplats.


Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland, som införts i befolkningsdatasystemet, som har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller vars uppehållsrätt har registrerats. Personens identitet måste också kunna bestyrkas på ett tillförlitligt sätt. ID-kort kan till en utlänning utfärdas för högst fem års tid, men likväl för högst den tid sökandens uppehållstillstånd eller uppehållskort är i kraft. Ett identitetskort utfärdats till en utlänning kan inte användas som resedokument.


Brottsanmälan

Brottsoffer bör göra brottsanmälan till polisen så fort som möjligt.

För att inleda en förundersökning behöver polisen en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har skett och vilka parterna är. Parter är målsägande och den/de brottsmisstänkta.

Polisen för in uppgifterna för brottsanmälan i undersöknings- och handräckningssystemet i informationssystemet för polisärenden.

Brottsanmälan kan göras på plats vid polisinrättningen eller elektroniskt på polisens webbplats.

Då du gör en brottsanmälan bör du beskriva så noggrant som möjligt vad som skett, var och hur och vilka är parterna (målsägande, eventuell gärningsman och vittne/n).

Det är också viktigt att noggrant beskriva hur brottsoffret och den misstänkta gärningsmannen ser ut.

Dessutom ska anmälarens kontaktuppgifter (telefon och e-post) uppges.

Uppgifter som behövs för polisanmälan är

- en beskrivning av vad som har skett och hur det skett

- exakt tid och plats för det som skett

- gärningsmannens namn, om det är känt

- gärningsmannens signalement (ålder, längd, kroppsbyggnad, speciella anletsdrag, ögonens färg, tänder, tal, händer, sätt att röra sig, klädsel)

- åt vilket håll flydde gärningsmannen och hur

- om gärningsmannen rörde sig med något fordon, fordonets registernummer och andra signalement (märke, färg, modell)

- hur farlig anses gärningsmannen vara (beväpnad, sinnestillstånd, hotfull, alkohol- eller narkotikapåverkad o.s.v.)

- signalement (färg, märke, modell, serienummer e.d.) för den eventuellt stulna / bortkomna egendomen.


Du kan göra en brottsanmälan till polisen var som helst, oavsett var brottet skett.


Godkännande som ordningsvakt

Den som utför ordningsövervakningsuppgifter ska ha ett giltigt ordningsvaktskort.

En ordningsvakt är en person med uppgift att som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller i övrigt utföra ordningsövervakningsuppgifter.

Med ordningsövervakningsuppgifter avses att upprätthålla ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor inom ordningsvaktens tjänstgöringsområde. Med en ordningsvakts tjänstgöringsområde avses det område för vilket en ordningsvakt har utsetts. En sökande godkänns som ordningsvakt av en polisinrättning.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe.

Till ansökan ska fogas följande:

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd grundutbildning för ordningsvakt (minst 40 lektioner)

- vid ansökan om förnyat godkännande som ordningsvakt en utredning (kopia av intyg) av godkänd repetitionsutbildning för ordningsvakter

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel enligt definitionen i 27 § i lagen om privata säkerhetstjänster

- ett foto på den sökande som uppfyller kraven i bestämmelserna enligt 6 § 5 mom. i passlagen

- en utredning (kopia av intyg) av på godkänd grundutbildning för väktare, om den sökande inte har ett gällande godkännande som väktare och vill bli ordningsvakt som bistår polisen eller gränsbevakningsväsendet

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning i användning av maktmedel (om denna har avklarats vid ansökan om första godkännande, annars vid ansökan om dubblettexemplar)

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd lydnadskontroll för hund som ska medföras vid ordningsövervakningsuppgifter (om denna har avklarats vid ansökan om första godkännande, annars vid ansökan om dubblettexemplar)

Ytterligare information om godkännande som ordningsvakt, ändring av godkännande som ordningsvakt, anskaffning av dubblettexemplar av ordningsvaktskort, tillgodoräknande av utbildningar och utbildningars motsvarigheter samt godkännande som tillfällig ordningsvakt finns på polisens webbplats.


Godkännande som säkerhetskontrollör

Säkerhetskontroller kan utfärdas av personer som har godkänts av polisen och utbildats.

Säkerhetskontrollörer som godkänts av polisen och genomgått säkerhetskontrollutbildningen får arbeta i polisinrättningar och andra polislokaler, gränsbevakningsväsendets lokaler eller område, domstolar, hamnar eller Migrationsverkets lokaler. I ovan nämnda lokaler och områden kan säkerhetskontroller ordnas för att trygga säkerheten och ordningen samt skydda egendom. Godkännande som säkerhetskontrollör gäller tillsvidare men ändå högst så länge som den godkända är verksam inom den anmälda säkerhetskontrolluppgiften. Ovan nämnda säkerhetskontrollörer har inte rätt att utföra kontroller i hemfridsskyddade lokaler.

Godkännande som säkerhetskontrollör kan ansökas hos polisen på den ort där säkerhetskontrollen ska utföras av personen själv, arbetsgivaren eller innehavaren av eller ägaren till platsen för säkerhetskontrollen. Beroende på var säkerhetskontrollen ska utföras ska till ansökan fogas uppgifter om utbildning i fråga om personerna som söker godkännande och andra utredningar i anslutning till säkerhetskontrolluppgiften enligt vad som framgår nedan. Polisinrättningen prövar behovet av utredning från fall till fall.

Ytterligare information om godkännande som säkerhetskontrollör och ändring av godkännande som säkerhetskontrollör hittas på polisens webbplats.


Godkännande som tillfällig väktare

Ett tillfälligt väktarkort krävs av en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader.

Med tillfällig väktare avses en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader. Bevakningsuppgifter är till exempel bevakning av egendom, skyddande av en persons integritet, avslöjande av brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren, livvaktsuppdrag, värdetransportuppdrag och nödcentralsuppdrag vid en nödcentral som sköts av ett bevakningsföretag. En sökande godkänns som tillfällig väktare av polisinrättningen.

Tiden som godkänd tillfällig väktare fastställs på engångsbasis och är inte bunden till kalenderåret. Om den tillfälliga väktaren fortsätter verksamheten efter fyra månader måste han eller hon genomgå den utbildning som krävs för att bli godkänd som väktare.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe.

Till ansökan ska fogas följande:

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning för tillfällig väktare (minst 40 lektioner)
som ovan nämnda utbildning betraktas utbildningen för tillfällig väktare som har fastställs av inrikesministeriet – Grunder för väktararbete (minst 40 lektioner)

- ett foto på den sökande som uppfyller kraven i passlagen.

Polisinrättningen kan kräva att den sökande lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

Mer information om godkännande som tillfällig väktare finns på polisens webbplats.


Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som i förvärvssyfte utför säkerhetsskyddsuppgifter ska ha ett giltigt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Med utförare av säkerhetsskyddsuppgifter avses en person som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet som utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande. Med säkerhetsskyddsuppgift avses planering, installation, reparation eller ändring av konstruktionsmässigt skydd eller elektroniska övervakningssystem samt planering av andra säkerhetsarrangemang. Säkerhetsskyddande verksamhet är utförande av säkerhetsskyddsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal. En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av polisinrättningen.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe. Till ansökan ska fogas följande:

- utredning av utförande av säkerhetsskyddsuppgifter,

- utredning av om den sökande är en anställd arbetstagare eller en självständig yrkesutövare,

- utredning av den sökandes arbetsgivare, om den sökande är en anställd arbetstagare,

- arbetsgivarens namn och FO-nummer,

- ett foto på den sökande som uppfyller kraven i bestämmelserna enligt 6 § 5 mom. i passlagen.

Mer information om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter eller ansökan om duplettexemplar av kort för utförare av säkerhetskyddsuppgifter finns på polisens webbplats.


Godkännande som väktare

Den som utför väktaruppgifter ska ha ett giltigt väktarkort.

Med en väktare avses en person som utför bevakningsuppgifter som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Den som ansöker om väktarkort behöver dock inte vara anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, utan alla sökande som uppfyller villkoren ska godkännas.

Bevakningsuppgifter är till exempel bevakning av egendom, skyddande av en persons integritet, avslöjande av brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren, livvaktsuppdrag, värdetransportuppdrag och nödcentralsuppdrag vid en nödcentral som sköts av ett bevakningsföretag.

En sökande godkänns som väktare av en polisinrättning.

Den sökande kan lämna sin ansökan via polisens elektroniska tjänst. Den sökande ska emellertid personligen infinna sig på polisinrättningen om det är nödvändigt av någon särskild orsak. Ansökan kan också lämnas in personligen på polisstationen eller vid polisens serviceställe.

Till ansökan ska fogas följande:

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd grundutbildning för väktare (minst 120 lektioner – utbildning för tillfällig väktare minst 40 lektioner ingår i utbildningen för väktare)

- en utredning (kopia av intyg) av godkänd utbildning i användning av maktmedel och godkänd lydnadskontroll för hund som ska medföras vid uppdrag (om denna har avklarats vid ansökan om första godkännande, annars vid ansökan om dubblettexemplar)

- ett foto på den sökande som uppfyller kraven i passlagen

Ytterligare information om godkännande som väktare, ändring av godkännande som väktare, anskaffning av dubblettexemplar av väktarkort samt tillgodoräknande av utbildningar och utbildningars motsvarigheter finns på polisens webbplats.


Europeiskt skjutvapenpass

Europeiska skjutvapenpasset underlättar för utövare av skytte och jägare att röra sig mellan EU-länder med sina vapen.

Europeiska skjutvapenpasset underlättar för utövare av skytte och jägare att röra sig mellan EU-länder med sina vapen. Det europeiska skjutvapenpasset beviljas av polisinrättningen.

Ansökan om ett skjutvapenpass görs med en muntlig ansökan. Då man ansöker om ett europeiskt skjutvapenpass ska man ha med sig:

- ett tillståndsbevis som bevisar innehavsrätten (vapentillstånd, innehavstillstånd eller parallelltillstånd)

- 2 fotografier

- pass eller identitetskort


Godkännande som vapensamlare

Polisstyrelsens vapenförvaltning godkänner vapensamlare.

Polisstyrelsen godkänner vapensamlare och återkallar godkännanden.

Ansökan inlämnas personligen på polisinrättningen. En sammanslutnings eller stiftelses ansökan lämnas av den vapenansvariga.


Skjutvapentillstånd

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar.

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar. Tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och gassprayer kan också beviljas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

Tillståndsansökningar enligt skjutvapenlagen med vissa undantag anhängiggörs genom en muntlig ansökan som den tjänsteman som mottar ansökan registrerar i polisens vapenregistersystem. Sökanden ska dock alltid motivera sin ansökan skriftligen.

Vid ansökan om vapentillstånd behövs:

- pass eller identitetskort (körkortet är inte en officiell identitetshandling)

- skriftliga motiveringar till ansökan och övriga dokument som behövs för att motivera ansökan

- militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring

- betyg enligt användningssyftet för skjutvapnet

Mer information om ansökningar enligt skjutvapenlagen, såsom parallella tillstånd, gemenskapstillstånd, vapenhanteringstillstånd, ansökningar om duplettexemplar, privata införsel- och överföringstillstånd eller det europeiska skjutvapenpasset finns på polisens webbplats.


Uppvisande av vapen

En skjutvapen visas upp som regel vid ägarbyte eller när tillståndet förändras. Polisen kan också be om att vapnet visas upp av olika skäl.

Vapnet visas upp genom att ta det till polisstationen antingen under dagar som polisinrättningen har anmält eller genom att boka tid på förhand. Syftet för uppvisandet är att försäkra att rätt information matas in i polisens register när vapnet registreras till den nya ägaren eller tillståndet förändras. Ofta förekommer det fel till exempel i vapennummer. Polisen kan också be om att vapnet visas upp om det finns skäl att misstro informationen i registret

Polisinrättningen kan förutsätta tidsbokning för uppvisandet via polisen tidsbokningssystem. Det är också möjligt att polisinrättningen har på förhand bestämt vissa uppvisningstider. Då behövs tidsbokning inte. Polisinrättningarna informerar om förfaranden i sina webbsidor. Om vapnet önskas visas upp utanför dessa tider, måste polisinrättningen alltid kontaktas först för att komma överens om detta.

När ett skjutvapen visas upp, ska tillståndet som berättigar att förvärva eller tillverka ett vapen (vapentillstånd med antingen förvärvs- eller tillverkningsrätt). Granskaren kontrollerar att det skaffade eller tillverkade vapnet motsvarar tillståndet och registrerar vapnets identifieringsuppgifter till vapenregistersystemet. Tillståndet att inneha vapnet kan ges först när vapnet har visats upp.


Vapen som tillhör dödsbo

Den som besitter dödsboet ska omedelbart omhänderta vapnen efter att tillståndsinnehavaren avlidit och se till att tillstånd skaffas inom sex månader.

Enligt skjutvapenlagen ska den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna i sin besittning då innehavaren av ett tillstånd avlider. Inom sex månader efter tillståndshavarens död måste ett vapentillstånd skaffas för dessa. Vapnen kan också deaktiveras eller överlåtas till staten utan ersättning.

Efter att skjutvapentillståndsinnehavaren avlidit lönar det sig för den person som besitter dödsboets egendom att så snabbt som möjligt kontakta polisens tillståndsförvaltning för att reda ut skjutvapentillståndsfrågorna.


Överlåtelse/uthämtning av vapen

Överlåtelse/uthämtning av vapen.

Överlåtelse/uthämtning av vapen.

Aseiden luovuttamisesta poliisille ja noutamisesta takaisin on aina sovittava etukäteen poliisilaitoksen kanssa. Poliisilaitokselta annetaan silloin yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Asioidessa on aina oltava mukana passi tai henkilökortti ja aseita noudettaessa lupa tai päätös, jonka perusteella poliisi voi luovuttaa aseet.


Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Fyrverkeriuppvisningar får ordnas av företag som innehar tillstånd till detta av TUKES.

Endast företag som innehar detta tillstånd av TUKES och tillräcklig kompetens får ordna fyrverkeriuppvisningar. I professionella fyrverkeriuppvisningar får man använda även sådana fyrverkerier som inte är allmänt tillgängliga. Miljömyndigheterna kan ställa bullerbegränsningar för uppvisningarna, dessa är olika i tätorter och glest bebodda områden

Då en fyrverkeriuppvisning kommer att ordnas ska den lokala polisen meddelas senast 14 dygn före uppvisningen.

Av anmälan ska framgå uppvisningsplatsen, den exakta tidpunkten och hurudana artiklar man ämnar använda. Det ska också framgå var fyrverkeripjäserna lagras och förvaras på uppvisningsplatsen, skyddsavstånden och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor och den ansvariga personens kontaktuppgifter samt personuppgifter och kontaktuppgifter för dem som kommer att skjuta fyrverkeripjäserna.

En kopia av TUKES beslut över anmälan om fyrverkeriuppvisningen ska bifogas i anmälan.

Ytterligare information om anordnandet av fyrverkeriuppvisningar hittas på polisens webbplats. Anmälan om en fyrverkeriuppvisningar kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst eller med en ifyll- och utskrivbar blankett som hittas på polisens webbplats.


Anmälan om sprängningsarbete

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.


Polisen ska anmälas om sprängningsarbete minst sju dygn före arbetet inleds.

Anmälan om sprängningsarbete kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst. Anmälan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen. På polisens webbplats finns en blankett som kan skrivas ut.

Ytterligare information om att anmäla om sprängningsarbete hittas på polisens webbplats.


Förlängning av visum

Polisen kan förlänga giltighetstiden för ett visum eller tiden för tillåten vistelse.

Med visum avses ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas kortvarigt i Finland, om övriga villkor för inresa uppfylls. Visum till Finland beviljas av utrikesministeriet.

Ansökan om förlängning av visum skickas till polisens serviceställe som handhar tillståndsärenden.

Mer information om att förlänga visum finns på polisens webbplats.