Helsingin hallinto-oikeuden päätös esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta
Beslut i Helsingfors förvaltningsdomstol om offentlighet av förundersökningsprotokoll

Utgivningsdatum 17.12.2020 16.47 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 12.53
Nyhet

Helsingfors förvaltningsdomstol har i dag med ett avgörande upphävt Centralkriminalpolisens beslut i ett ärende som gäller en handlings offentlighet.

Det var fråga om att Centralkriminalpolisen på begäran av en journalist inte hade överlåtit förundersökningsprotokoll i sin helhet till journalisten, utan hade dolt namnuppgifter på personer som polisen misstänkte höra till en organiserad grupp brottslingar. 

Bakgrunden till Centralkriminalpolisens beslut var bland annat offentlighetsguiden och ett beslut av riksdagens justitieombudsman, enligt vilket sekretess ska iakttas för upgpgifterna ifråga i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

örvaltningsdomstolen ansåg att Centralkriminalpolisen inte hade grund att neka till att lämna ut namnuppgifterna.

Polisstyrelsen har i likhet med Riksdagens justitieombudsman betonat att en förnyelse av offentlighetslagen behövs. I väntan på den är det viktigt att få mera rättspraxis om tolkningen av tvingande bestämmelser i offentlighetslagen. Förvaltningsdomstolens avgörande avviker från tidigare förvaltningsrättspraxis gällande samma tema.  

Polisstyrelsen tar del av avgörandet tillsammans med Centralkriminalpolisen. Samtidigt bedöms om det är motiverat att be om besvärstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen för att förtydliga de juridiska aspekterna och få ett prejudikat av en styrande domstol. 

Om ändring inte söks till avgörandet, överväger Polisstyrelsen riktlinjerna i offentlighetsguiden och ändrar och preciserar dem vid behov. 
Polisstyrelsen betonar att offentlighetsguiden är ett levande dokument som ständigt ändras med rättspraxisen.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen