De ökade våldsbrotten bland unga oroar polisen

Utgivningsdatum 8.2.2024 10.17
Nyhet
Ungdomar och brottslighet webbsidans logotyp
Ungdomar och brottslighet webbsidans logotyp

De våldsbrott som minderåriga begår riktar sig mestadels mot andra minderåriga. För att bryta en allvarlig spiral av våldsbrott hos minderåriga behövs det smidigt samarbete mellan myndigheterna och nya metoder.

Våldsbrottsligheten bland unga under 21 år har ökat betydligt. Antalet brott i Finland som misstänks ha begåtts av minderåriga har sedan 2015 tredubblats. Ökningen är störst bland ungdomar under 15 år.

− De våldsbrott som minderåriga begår riktar sig mestadels mot andra minderåriga. Samhället måste kunna skydda sina medborgare mot våld som begås av minderåriga och för att förhindra dessa brott måste vi finna nya och fungerande metoder, säger polisdirektör Sanna Heikinheimo.

Antalet våldsbrott som begås av minderåriga har ökat i såväl urbana, tätt bebyggda som landsortsaktiga kommuner. Proportionellt sett har ökningen varit störst i Lahtis (70 %), Uleåborg (56 %) och Tammerfors (46 %).

Polisen vill väcka och föra en samhällsdebatt om ungdomsbrottsligheten och dess effekter. Som ett led i detta har polisen skickat ut en kampanjaffisch till alla 2119 låg- och högstadier i Finland för att påminna om att det som uppfattas som mobbning i själva verket ofta är ett brott.

Brottsspiralen hos minderåriga måste brytas effektivare än i dag

När det gäller vuxna bryter polisen de svåraste brottsspiralerna med tvångsmedel, såsom häktning. I fråga om 15–17-åringar kan polisen ta till tvångsmedel som en sista utväg, men för ungdomar under 15 år har polisen inga medel för att bryta brottsspiralen. Det är därför i första hand barnskyddets uppgift att bryta brottsspiralen hos minderåriga, snarare än polisens.

Många minderåriga i de värsta brottsspiralerna placeras på barnskyddsanstalter som är lätta att rymma från. Barn som rymmer gång på gång kan vara i tillfälle att på nytt begå också allvarliga våldsbrott nästan utan avbrott, även om de har åkt fast för tidigare brott. De unga som ständigt rymmer och som är i de mest svåra situationer syns hos polisen som förövare av våldsbrott och rån och som offer för sexualbrott.

− Barn med allvarliga missbruks- eller kriminalitetsproblem ska inte lämnas inte åt sitt öde på stadens gator, deras plats är på en sluten anstalt med tillgång till stödtjänster. Det ligger inte i någons intresse att barn i sådana situationer kan lämna barnskyddsanstalten efter eget gottfinnande, säger Markku Heinikari, kriminalöverinspektör vid polisinrättningen i Helsingfors.

En centralisering av de brottmål som hänför sig till de besvärligaste ungdomarna ger en bättre helhetsbild av den ungas situation

Unga som befinner sig i en brottsspiral rör sig ofta aktivt runtom i huvudstadsregionen och begår brott inom olika polisinrättningars områden. Polisinrättningarna i huvudstadsregionen kommer därför att förenhetliga sina utredningsförfaranden för ungdomsbrottslighet och att koncentrera de brottmål som gäller minderåriga med de värsta brottsspiralerna till särskilt utsedda utredare. Samtidigt effektiveras samarbetet med barnskyddet ytterligare.

Syftet är att få en bättre helhetsbild av den ungas situation, vilket bl.a. gör det möjligt att effektivare tillgripa tvångsmedel för att bryta brottsspiralen för de svåraste 15–17-åringarna.

− Vi har en del positiva erfarenheter av att ungdomar som meddelats förstärkt reseförbud har lugnat ner sig på barnskyddsanstalten. De unga vet att det leder till häktning om de överträder villkoren. Vikten av att sätta strikta gränser understryks i fråga om de svåraste ungdomarna, säger kriminalöverkommissarie Petri Eronen från polisinrättningen i Östra Nyland.

Effektiva verktyg behövs för att utreda allvarliga brott som begås av ungdomar under 15 år

Åldersgränsen för straffrättsligt ansvar är 15 år. Vid utredning av allvarliga brott som begåtts av personer under 15 år har polisen inte lika effektiva frihetsrelaterade tvångsmedel som när det gäller dem som fyllt 15 år. I avsaknad av tvångsmedel kan polisen i sådana fall inte lika effektivt förhindra att förundersökningen stökas till som när det gäller förövare som fyllt 15 år.

− Den ökande gängbildningen bland ungdomar innebär en allt större risk för att äldre gängmedlemmar utnyttjar unga under 15 år som förövare. Polisen behöver tillräckliga verktyg också för att utreda brott som begås av personer under 15 år, säger kriminalöverkommissarie Kai Käkelä vid polisinrättningen i Västra Nyland.

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet