Den nya Europolförordningen ger brottsutredningen bättre förutsättningar även i Finland

Utgivningsdatum 15.7.2022 8.49
Nyhet

Den tid under vilken personuppgifter får analyseras förlängs betydligt i och med den nya Europolförordningen som trädde i kraft i slutet av juni. Med stöd av den nya förordningen får Europol analysera personuppgifter betydligt längre än tidigare. 

Enligt den tidigare förordningen fick Europol analysera personuppgifter i högst sex månader när de gällde en person vars roll inte hade fastställts i förhållande till brottmålet. Nu får Europol analysera sådana uppgifter i minst 18 månader eller upp till tre år och alltid åtminstone så länge som förundersökningen pågår. 

Polisöverinspektör Hannu Kautto vid Polisstyrelsens ansvarsområde för internationella ärenden anser att ändringen är av stor betydelse för polisen. 

– Ändringen är till stor hjälp vid brottsutredningen i sådana fall då personer gallras fram ur stora datamängder. Reformen ökar Europols förutsättningar att stödja medlemsländerna i bekämpningen och utredningen av allvarliga, gränsöverskridande brott, säger han.

Europol ger ett betydande stöd i omfattande brottshärvor

Enligt Kautto är stödet från Europol mycket viktigt för Finland när det är fråga om omfattande utredningar som gäller allvarlig gränsöverskridande, organiserad brottslighet. 

Insatserna Green Light (Anom) och Limit (SKY ECC) stod ur Finlands synvinkel i centrum för Europols operativa verksamhet 2021. 

– Båda gäller krypterade kommunikationsplattformar där lagövervakningsmyndigheterna har fått tillgång till innehållet i meddelandena. Utifrån uppgifterna som fåtts har tillgången till amfetamin i Finland påverkats betydligt av att dessa fall har kunnat lösas, berättar Kautto.

Samarbetet effektiveras

En annan viktig ändring i den nya förordningen är datahanteringsrätten för behov som gäller utredning och innovation. Ändringen grundar sig på observationen att det är omöjligt att skapa sådana syntetiska personuppgifter som kan användas till exempel för att utveckla analysverktyg. 

Den tredje viktiga ändringen var att samarbetet med privata aktörer underlättas och effektiveras ytterligare.  Problemet har framför allt varit multinationella internetleverantörer och motsvarande som kan inneha enormt mycket data i anslutning till brottslighet men inte nödvändigtvis kännedom om vilket lands myndigheter som borde få tillgång till uppgifterna. I och med reformen kan Europol ta emot sådana data för att reda ut vilket land de ska skickas till för att utredas.

Reformen innebär också att en tjänsteman som ansvarar för de grundläggande rättigheterna börjar arbeta vid Europol, så att det kan säkerställas att de grundläggande rättigheterna tillgodoses i all verksamhet vid Europol.  

Europol är Europeiska unionens byrå för samarbete inom lagövervakning och dess uppgift är att bistå EU-ländernas lagövervakningsmyndigheter i bekämpningen av internationell brottslighet och terrorism. 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet