Flera brister upptäcktes i samband med övervakningstillslag mot taxitrafiken i Vanda

Utgivningsdatum 15.5.2024 11.33 | Publicerad på svenska 20.5.2024 kl. 14.56
Nyhet

Flera brister upptäcktes i samband med det övervakningstillslag mot taxitrafiken som genomfördes gemensamt av polisen i Östra Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tisdag 14.5.2024 granskades i ett övervakningstillslag på Helsingfors-Vanda flygplats 41 taxibilar. I 25 av dem fanns det något att anmärka på. Polisen meddelade sammanlagt 25 påföljder. Totalt skrev polisen ut tio böter, alla på grund av avsaknad av körjournal. Avgifter för trafikförseelse skrevs i 15 fall, huvudsakligen för avsaknad av uppgifter om tillståndshavaren och föraren samt för att taxitrafiktillståndet inte fanns med vid trafikidkandet.

Upptäckta överträdelser eller brister:
•    Förarens namn var inte synligt för passageraren 15
•    Tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter var inte synliga för passageraren 14
•    Förarens körjournal saknades eller var bristfälligt ifylld 10
•    Taxitrafiktillståndet eller en kopia av det medföljde inte i fordonet 5
•    Brister i presentationen av prisuppgifter 4
•    Taxilyktan saknades eller uppfyllde inte kraven 2
•    Fordonet var inte registrerat för tillståndspliktig användning 2

Polisen har huvudansvaret för övervakningen av taxitrafiken

Gemensam övervakning som utförs av flera myndigheter är ett effektivt sätt att övervaka taxitrafiken. Under ett och samma stopp kontrollerar varje medverkande myndighet samtidigt det som hör till dess behörighet. Tyvärr klarade sig bara ett fåtal taxibilar – endast omkring en tredjedel av alla granskade fordon – granskningen utan några anmärkningar.

– Den vanligaste bristen gällde försummelse att hålla förarens namn samt tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter synligt framme. Största delen av avgifterna för trafikförseelse gavs på grund av detta. Böter skrevs ut till tio taxichaufförer som saknade körjournal eller vars journal var bristfälligt ifylld, säger kommissarie Katri Lehti om resultaten av övervakningen.

– En positiv observation ur trafiksäkerhetssynpunkt var att fordonen var i gott skick och trafikdugliga och att alla förare som kontrollerades hade ett körtillstånd för taxiförare. Alltför många små brister upptäcktes dock. Det är trots allt fråga om tillståndspliktig yrkestrafik, så därför måste allt vara i bättre ordning, säger inspektör Pasi Kousa från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Samarbetet med olika myndigheter fungerade väl vid övervakningen.

Även små brister kan leda till att ett företag övervakas noggrannare

Trots återkommande övervakning förekommer fortfarande samma brister i presentationen av information som konstaterats förekomma allmänt vid tidigare övervakningstillfällen. Bristerna i fråga äventyrar inte trafiksäkerheten i egentlig mening, men de påverkar tillgodoseendet av passagerarnas och konsumenternas rättigheter, säger Pasi Hautalahti, ledande sakkunnig vid Traficom. 

Taxitrafiktillståndet var i kraft hos alla granskade taxiföretag, men många hade glömt att medföra tillståndet i fordonet. Innehavaren av ett taxitrafiktillstånd ska svara för och se till att passagerare i taxitrafik kan se relevanta prisuppgifter, tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn. Förekomsten av dessa i och för sig små brister i fullgörandet av skyldigheterna inom taxitrafik kan leda till riskbaserad ytterligare övervakning av företaget, konstaterar Ruotsalainen.

Skatteförvaltningen riktar åtgärder mot riskobjekt som kommer fram vid övervakningen

Skatteförvaltningen har de senaste åren övervakat taxibranschen i nära samarbete med andra myndigheter. Övervakningen utvecklas kontinuerligt, även om det tyvärr inte har konstaterats att den grå ekonomin har försvunnit från branschen. Genom övervakning, utöver effektiv riskhantering, väljs både företag inom taxibranschen och förare ut för en noggrannare granskning, också när det gäller skattegranskning. Skatteförvaltningen närmar sig således också i efterhand på grund av försummelser. Detsamma gäller även för den nu utförda övervakningen.

I bekämpningen av grå ekonomi försöker vi naturligtvis hitta dem som försöker undvika sina skatteförpliktelser, oavsett om det sker avsiktligt eller av någon annan orsak, säger Tarja Valsi, biträdande direktör vid Skatteförvaltningen. Branschen har fått många små aktörer. Man har noterat inkompetens, men också likgiltighet och försummelse av skyldigheter och skötseln av dem. Utebliven försäljning och svartarbetet är de vanligaste formerna av grå ekonomi inom branschen. Det gäller för kunden att vara uppmärksam på kvittot och dess informationsinnehåll. Kvittot visar att försäljningen har registrerats i bokföringen. Om man inte får kvitto trots att man ber om det, är det möjligt att upplysa Skatteförvaltningen om det via observationsblanketten på vero.fi. I tipset är det bra att ge en fritt formulerad redogörelse om det inträffade samt uppgift om vilket bolag eller vilken person tipset gäller. 

Syftet är att trygga konkurrensneutraliteten genom att ingripa i oärlig verksamhet inom branschen. Underlåtenhet att uppfylla skatteförpliktelserna går ofta hand i hand med andra försummelser. Det finns dock goda chanser att de som inte uppfyller sina förpliktelser åker fast, säger Valsi.

Regionförvaltningsverket övervakar arbetsgivarens verksamhet och användningen av utländsk arbetskraft

Arbetarskyddsmyndigheten (ESAVI) övervakade vid övervakningstillslaget användningen av utländsk arbetskraft, arbetstiden, lönen, semestrar, hur företagshälsovården har ordnats och hurdana anvisningar arbetstagarna har getts för att hantera eventuellt hot om våld. Med utländsk arbetstagare avses en person som inte är finsk medborgare. Syftet med övervakningen är att främja rättvis konkurrens och rättvisa arbetsvillkor och att förebygga grå ekonomi.

I samband med en arbetarskyddsinspektion övervakas arbetsgivarens verksamhet och vid den aktuella övervakningen övervakades särskilt uppfyllandet av de skyldigheter som utlänningslagen, arbetstidslagen, lagen om företagshälsovård och arbetsavtalslagen ålägger arbetsgivaren. De viktigaste sakerna att övervaka var arbetsgivarens skyldighet att säkerställa en utländsk arbetstagares rätt att arbeta, körjournal, lön, semester och företagshälsovård. Vid granskningarna samlade arbetarskyddsmyndigheten dessutom in uppgifter som den kommer att utnyttja i sin övervakningsverksamhet. Utöver övervakningen delade arbetarskyddsmyndigheten ut information till arbetstagare och arbetsgivare om arbetsgivarens skyldigheter vid användning av utländsk arbetskraft.

Vid övervakningen påträffades självständiga företagare och löntagare med arbetsavtal. Alla 18 granskade arbetstagare hade rätt att arbeta, men sammanlagt tio chaufförer hade försummat att föra körjournal. Förare i arbetsavtalsförhållande förutsätts föra körjournal. Taxiövervakningstillslagen har bidragit till att utveckla samarbetet mellan myndigheterna, och informationsutbytet har till exempel gett arbetarskyddsmyndigheten fler konkreta övervakningsobjekt. Granskningarna av arbetsgivarna inom taxibranschen fortsätter utgående från de uppgifter som erhållits och analyserats i samband med övervakningstillslagen.
 

 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Östra Nyland Vanda Övervakning och larmverksamhet