Förundersökningen gällande Försörjningsberedskapscentralens anskaffning av skyddsutrustning går till åtalsprövning

Utgivningsdatum 10.8.2021 8.00
Nyhet

I april 2020 inledde Centralkriminalpolisen en förundersökning gällande Försörjningsberedskapscentralens anskaffning av skyddsutrustning. Vid förundersökningen utreddes om Beredskapscentralen vilseleddes att skaffa andningsskydd som inte uppfyllde de krav som finns för sådana. Förundersökningen är nu färdig och ärendet går till åtalsprövning.

Den nu färdiga förundersökningen gäller affärer där Beredskapscentralen av en leverantör beställde andningsskydd som skulle skydda mot coronaviruset. Då andningsskydden kom till landet lät Beredskapscentralen testa dem och det visade sig att skydden inte uppfyllde de krav som i standarder finns för andningsskydd. Vid förundersökningen misstänks två personer för grovt bedrägeri. 

– Vid förundersökningen utreddes om Bredskapscentralen orsakades skada då den fick felaktig information eller inte fick sådan relevant information som kunde ha haft betydelse då beslutet om att skaffa skydd fattades, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Mikko Laaksonen vid Centralkriminalpolisen

Under förundersökningen beslagtogs tillgångar till ett värde av sammanlagt över tre miljoner euro och två värdefulla bilar. Enligt Helsingfors tingsrätts beslut förlängdes tidsfristen för väckande av åtal till augusti 2021.

Centralkriminalpolisens alla förundersökningar gällande skyddsutrustningsaffärerna är nu färdiga  

I samband med skyddsutrustningsaffärerna utreddes också misstänkt grov penningtvätt och utgående från en separat begäran om utredning grov förskingring och missbruk av förtroendeställning. Beträffande dessa har åklagaren på förslag av polisen fattat beslut om att begränsa förundersökningen.

I slutet av våren lämnades förundersökningen gällande Beredskapscentralens interna verksamhet till åklagarmyndigheten för åtalsprövning. Av de anmälningar om brott som har samband med Beredskapscentralens skyddsutrustningsaffärer som registrerats av Centralkriminalpolisen, är den förundersökning som gäller grovt bedrägeri den sista.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter