Förundersökningen med kopplingar till yttersta högern går framåt – misstanken visavi förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa har frångåtts

Utgivningsdatum 17.2.2021 12.00
Nyhet

Centralkriminalpolisen och Åklagarmyndigheten har fortsatt med förundersökningen av en helhet som har kopplingar till yttersta högern. I den helhet CKP utreder är de misstänkta civila personer, i den åklagarledda helheten är de misstänkta poliser.

Utredningen inleddes sommaren 2020 då det i samband med en annan av Centralkriminalpolisens pågående utredningar dök upp en grupp som det fanns skäl att misstänkta för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. En del är misstänkta även för andra brott, förundersökningen av dessa brott pågår fortfarande.

Gruppen, vars medlemmar förenas av en positiv inställning till högerextremistisk ideologi, misstänktes utrusta sig, träna och rekrytera personer för sin verksamhet.  De misstänktes också planera gärningar inom gruppen, gärningar riktade mot en annan persons liv eller hälsa. 

Det har vid förundersökningen klarlagts att gruppen följer bestämda verksamhetsprinciper och är hierarkisk. Gruppen har diskuterat särskilt personer med utländsk bakgrund, som upplevs utgöra ett hot mot ett självständigt Finland.  Gruppens interna kommunikation har varit rasistisk och har ifrågasatt stabiliteten i samhället, till och med hetsande till inbördeskrig eller revolution. Inom gruppen har dock ingen enskild person utpekats som mål för ett eventuellt brott. 

Den gemensamma nämnaren för gruppmedlemmarna är säkerhetsbranschen. I denna helhet utreddes också några polisers misstänkta koppling till saken, också en person som jobbar inom polisen misstänktes ha en koppling till saken. 

Som huvudbrott utreddes misstänkt förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa.  I helheten ingår även andra misstänkta brott, bland annat skjutvapenbrott och tjänstebrott. Beträffande dem pågår förundersökningen fortfarande, alla personer har ännu inte hörts.

Beträffande huvudbrottet har det under förundersökningen inte kommit fram sådan bevisning att de sammanlagt nio misstänkta med stöd av den skulle kunna misstänktas för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa.  Beträffande denna rubricering har förundersökningsledarna antingen fattat beslut om att avsluta förundersökningen eller för åklagaren föreslagit att förundersökningen ska begränsas. Begränsningen av förundersökningen har gjorts med stöd av 3 kap. 10 § 2 mom. i förundersökningslagen och 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i brottmål, på grund av att det inte finns bevis. 

– Vi har inte fått tillräckliga bevis för att gruppmedlemmarna verkligen har förberett ett brott mot liv eller en grov misshandel. För att rekvisitet ska uppfyllas krävs en preciserad konkret plan för att ett brott ska begås och planen ska vara bunden till åtmistone tid och plats, säger undersökningsledare, distriktåklagare Heikki Stenius.

– Enbart onda tankar, såsom att diskutera begåendet av brott, är inte straffbart. En allmän beredskap att begå ett brott mot liv eller hälsa eller genomföra en grov misshandel är inte i sig en straffbar handling. Kommunikationen har skett inom gruppen och inte spridits till den stora allmänheten, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Sanna Springare vid Centralkriminalpolisen.

De misstänkta har vid förundersökningen förnekat att de skulle ha gjort sig skyldiga till förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Enligt de misstänkta är det fråga om en osaklig diskussion. 

Beträffande de övriga misstankarna fortsätter förundersökningen. Vi informerar särskilt då förundersökningen är färdig.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter