Förundersökningen som hänför sig till verksamheten på Pohjolakoti är färdig

28.1.2021 9.30 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 12.14
Nyhet

Polisen är färdig med sin förundersökning som gäller skolhemmet Pohjolakotis verksamhet. Skolhemmet finns i Muhos i Norra Österbotten. Biträdande justitieombudsmannen lämnade i juli 2018 till polisen en begäran om undersökning efter att ha genomfört ett inspektionsbesök på Pohjolankoti, utredningen gäller också vissa iakttagelse som hänför sig till åren 2013–2019.

Under förundersökningen undersökte polisen verksamheten på fyra av skolhemmets enheter och hur de ungdomar som var placerade på enheterna hade behandlats. Beträffande detta har sju misstänkta brottshelheter lämnats till åklagaren för prövning, i 17 utredda fall fattades beslut om att avsluta förundersökningen eftersom det enligt förundersökningen inte fanns skäl att misstänka brott. Vid förundersökningen var rubriceringarna bland annat missbruk av tjänsteställning och ärekränkning.  

Vid förundersökningen utreddes också om personer som hör till Pohjolakotis personal eventuellt gjort sig skyldiga till arbetarskydds- eller tjänstebrott genom att försumma introducerings-, handlednings- och övervakningsskyldigheten avseende anställda. Vid förundersökningen kom det inte fram några tydliga brister beträffande detta. Eventuella arbetarskyddsbrott har preskriberats. 

De som vid förundersökningen förhördes som misstänkta var inte sådana tjänstemän som på det sätt som avses i tjänstebrottsstadgandena utövar offentlig makt då de skötte introduktions-, handlednings- och övervakningsuppgifter. Personalen vid Pohjolakoti står i arbetsförhållande till Pohjolakoti.  De är inte anställda i tjänsteförhållande.  De utövar dock offentlig makt som tjänstemän på det sätt som avses i strafflagen då de utövar begränsningsbefogenheter enligt barnskyddslagen. 

Största delen av förundersökningsmaterialet är sekretessbelagt med stöd av lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. punkterna 3, 25 och 26.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter
Centralkriminalpolisen
brottmål
förundersökning