Hur möter man ett utryckningsfordon? Myndigheterna rekommenderar varningsblinker

Utgivningsdatum 4.5.2022 9.55
Nyhet

Fordon under utryckning möter man inte varje dag i trafiken. Polisen, räddningsverket och Trafikskyddet är bekymrade över farliga situationer som uppstått när förarna reagerat oväntat på ett fordon under utryckning. I de nya instruktionerna framhävs användningen av varningsblinker.

En myndighet under utryckning har som mål att ta sig fram till objektet så snabbt och säkert som möjligt. Ett fordon under utryckning känns igen på blå blinkande ljus och siren. Alla förare vet emellertid inte vad de ska göra när de upptäcker blinkande ljus i backspegeln. I värsta fall kan följden vara en olycka.

– Det har skett farliga situationer och till och med olyckor när förare har reagerat på ett oväntat sätt när ett utryckningsfordon har närmat sig. Förare som plötsligt bromsar är särskilt utanför tätorterna både något som försvårar utryckningsfordonets framfart och en verklig risk både för utryckningsfordon och för andra som rör sig i trafiken, konstaterar brandmästare Timo Nyholm vid Norra Savolax räddningsverk.

Nyholm berättar att det var en verklig situation som ledde till ett behov att uppdatera anvisningen om hur man möter ett utryckningsfordon.

– Två fordon körde efter varandra på landsvägen när en ambulans och en brandbil under utryckning närmade sig bakifrån. Föraren i den första bilen tvärbromsade efter att ha upptäckt utryckningsfordonet. Detta ledde till en påkörning bakifrån och två personer skadades allvarligt. 

Varningsblinker får användas i ett fordon i rörelse

För att undvika motsvarande farliga situationer har myndigheterna tillsammans utarbetat en anvisning för hur man möter utryckningsfordon särskilt på landsväg. I anvisningen betonas användningen av varningsblinker.

– Om du ser blinkande ljus i backspegeln ska du hålla jämn fart och sätta på varningsblinkern. Håll dig lugn och undvik att tvärbromsa eller göra andra plötsliga rörelser. Med varningsblinkern talar du också om för föraren i utryckningsfordonet att du har upptäckt utryckningsfordonet. När utryckningsfordonet har passerat dig kan du stänga av varningsblinkern,  säger Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

– Det är också bra att komma ihåg att det kan komma flera utryckningsfordon på samma gång. På en olycksplats behövs till exempel ofta flera fordon, lägger Kallio till.  

Användning av varningsblinker i större skala bland annat i ett fordon i rörelse tillåts i och med totalreformen av vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020. Finländarna känner ännu inte särskilt väl till ändringen. Enligt Trafikskyddets enkät* känner mindre än hälften av finländarna till att varningsblinker får användas i ett fordon i rörelse.

– Att använda varningsblinker i detta syfte är någonting nytt. När detta blir etablerad praxis tror vi att det kommer att minska mängden tolkningsoklarheter och antalet farliga situationer samt skapa bättre förutsättningar för att förutse situationer. I princip är det alltid bra att använda varningsblinker om man vill varna andra om en omedelbar fara på vägen, säger Kallio 

Ett förutseende beteende skapar trygghet ifall det uppstår avvikande situationer

En myndighet under utryckning är inte en normal händelse särskilt utanför större städer. När man på förhand går igenom handlingssättet vet man bättre hur man ska handla i en verklig situation. 

– Man går alltså i tankarna igenom hur man handlar om ett utryckningsfordon närmar sig. Det är också klokt att säkerställa var knappen för varningsblinkern finns i fordonet. Den som kör på ett förutseende sätt och följer den övriga trafiken kan i god tid märka hur situationerna utvecklas. Till exempel i landsvägshastigheter är det svårt att höra sirenerna och därför är det ännu viktigare att hålla ett öga på trafiken i backspegeln, säger utbildningsinstruktör Erkka Savolainen vid Trafikskyddet.

*Trafikskyddet genomförde en enkät i november–december 2021 för att undersöka finländarnas uppfattningar om användningen av varningsblinker. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1 064 personer.

Frågor och svar:

Varför uppmuntras förarna nu att använda varningsblinker?

Det blev tillåtet att använda varningsblinker i ett fordon i rörelse först i och med totalreformen av vägtrafiklagen i juni 2020. I lagen konstateras att varningsblinker också får användas i ett fordon i rörelse för att varna andra vägtrafikanter om en omedelbar fara (51 § i vägtrafiklagen). 

Genom att uppmuntra förarna att använda varningsblinker vill man ge dem ett tydligt handlingssätt framöver. Föraren i ett utryckningsfordon som kommer bakifrån har också nytta av varningsblinkern. Det konkreta målet med handlingssättet är att förhindra farliga situationer och olyckor.

Ska man använda varningsblinker också när man möter ett utryckningsfordon?  

Du kan slå på varningsblinkern om du vill varna föraren i utryckningsfordonet om en omedelbar fara. Använd ändå inte varningsblinkern om det är flera kilometer sedan du till exempel har passerat en olycksplats.

Om ett utryckningsfordon närmar sig bakifrån och jag har för avsikt att svänga av vägen till exempel i följande korsning, ska jag använda blinker eller varningsblinker?

Meddela att du har för avsikt att svänga genom att blinka i god tid. Då vet föraren i utryckningsfordonet att du tänker köra åt sidan eller svänga i följande korsning. 

Kan varningsblinker användas för att varna bilar som kör bakom till exempel vid halt väglag på motorvägen och trafiken har stockat sig?

Varningsblinker kan användas precis i en sådan situation. Halt före och trafikstockning kan med anledning av höga körhastigheter överraska trafiken som närmar sig. Därför är det bra att varna förarna i de bilar som kör bakom dig om en omedelbar fara. 

Ska varningsblinker användas även i tätort eller är det bättre att väja?

Du kan använda varningsblinker även i tätort om du vill varna andra vägtrafikanter om en omedelbar fara. Du kan också väja för utryckningsfordonet om du kan köra in på en sidogata, parkeringsplats eller hållplats. 

I vilka situationer får man använda varningsblinker?

Varningsblinker får användas i fordon som stannats eller parkerats, om det på grund av en olycka, ett fel eller någon annan tvingande omständighet varit nödvändigt att stanna fordonet på en plats där det kan medföra särskild fara för den övriga trafiken.

Varningsblinker måste användas till exempel om man på grund av ett fel tvingats stanna fordonet vid kanten av motorvägen eller på körbanan på en väg med förkörsrätt. 

Varningsblinker får också användas i ett fordon i rörelse för att varna andra vägtrafikanter om en omedelbar fara. Du kan också använda varningsblinker för att varna andra vägtrafikanter om en älg som rör sig på vägen eller en trafikolycka.

Varningsblinker får inte användas bara för ett kort butiksbesök om man inte vill betala parkeringsavgift eller inte hinner ställa in när parkeringstiden börjar. Varningsblinker får inte heller användas bara därför att man lastar eller lossar ett fordon. Syftet med varningsblinkern är att varna andra vägtrafikanter. Om varningsblinkern används i ett annat än det egentliga syftet förlorar den sin kommunikativa effekt. 

Måste varningsblinker användas eller kan man till exempel blinka med helljusen?

Använd varningsblinker eftersom man med varningsblinker får varna andra vägtrafikanter om en omedelbar fara. Varningsblinkern är en tydlig signal att någonting avvikande har inträffat på vägen. 

Använd inte helljus för att varna andra vägtrafikanter eller väcka uppmärksamhet. Helljusen är avsedda att användas i skymning och mörker.