Motorfordon hör inte hemma på trottoaren

Utgivningsdatum 4.11.2021 10.07
Nyhet

På gångbanor och cykelbanor stannas och till och med parkeras motordrivna fordon som inte hör hemma där. Orsakerna kan vara bekvämlighet och lättja, eller att man inte känner till bestämmelserna, inte kan stanna eller att det inte finns tillräckligt med platser där man kan stanna bilen.

Enligt vägtrafiklagen avses med parkering inte en kortvarig uppställning av ett fordon för på- eller avlastning av gods. Detta kallas inte för parkering utan för stannande. 

- Exempelvis inom verkningsområdet för trafikmärket Parkering förbjuden är det tillåtet att stanna ett fordon kortvarigt för på- eller avlastning av gods när det handlar om hantering av en verklig last och inte till exempel endast om leverans av ett litet paket. Om det är tillåtet att stanna på vägen är det inte tillåtet att stanna fordonet på trottoaren eller cykelbanan för kortvarig på- eller avlastning, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Polisen vill betona att det är tillåtet att stanna och parkera bilar endast på sådana vägavsnitt där det också i övrigt är tillåtet att köra ett fordon. 

- Ett motordrivet fordon (med undantag av en moped) får inte stannas eller parkeras på gångbana eller cykelbana, eftersom det inte är tillåtet att köra ett motordrivet fordon på gång- eller cykelbana, påpekar Kallio. 

Vilka räknas som tvingande skäl att parkera?

I undantagsfall får ett motordrivet fordon av tvingande skäl stannas under en kort tid på gångbana eller cykelbana, om det inte i närheten finns någon annan för stannande lämpad plats. 

Vid bedömningen av tvingande skäl bör man komma ihåg att undantaget är avsett för en last (dvs. varor eller personer) som helt enkelt inte kan på- eller avlastas på en annan för detta lämpad plats. 

Enligt Kallio kan detta vara avhämtande av en rörelsehindrad person eller avlämnande eller avhämtande till exempel av en flygel. 

Däremot har till exempel matbud, förare av distributionsbilar, fastighetsunderhåll och andra motsvarande aktörer i princip inte en hållbar orsak för att stanna på gångbanan, eftersom lasten som de transporterar på grund av lastens lilla massa eller små mått i allmänhet inte kräver att fordonet ska stannas på gångbanan eller cykelbanan för av- eller pålastning av lasten. Därför ska de promenera från ett längre avstånd eller hitta en bättre och laglig plats där de kan stanna eller till och med parkera. 

Förbud som gäller stannande och parkering

Det är förbjudet att stanna eller parkera ett fordon bl.a:

- på gångbanor, cykelbanor och cykelfält.

- på övergångsställen och i korsningar eller inom ett avstånd av fem meter före dem.

- i ett busskörfält eller en cirkulationsplats.


Trots förbud är det tillåtet att:

- stanna på grund av ett tvingande trafikhinder, för att iaktta väjningsplikt eller i en nödsituation.

- stanna eller parkera en cykel, ett lätt elfordon eller en moped på en gång- och cykelbana.

- stanna ett annat fordon på gångbanan eller cykelbanan när vissa villkor uppfylls.

Villkor som alla ska uppfyllas för att man ska få stanna ett annat fordon än cykel. lätt elfordon eller moped på gångbana eller cykelbana:

- Det måste finnas ett tvingande skäl till att stanna, t.ex. ett trafikarrangemang som förhindrar stannande på en uppställningsplats eller lasten är av sådan storlek eller art att det inte är möjligt att stanna fordonet på någon annan plats.

- Anledningen till att fordonet stannas måste vara på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Stannande är motiverat när det handlar om stora och tunga varor, men inte för lätta varor som kan transporteras för hand.

- Stannandet är kortvarigt, det vill säga varar högst 5-10 minuter.

- Stannandet är förenat med synliga aktiva åtgärder med direkt anknytning till stannandet. Dessa inkluderar på- eller avstigning av passagerare och åtgärder för av- och pålastning av lasten och för säkrande av den. Indirekta åtgärder i anslutning till stannande, exempelvis kvittering eller betalning av lasten, väntande och avhämtning av lasten är inte nödvändiga åtgärder.

- Det finns ingen annan lämplig plats för att stanna i närheten av uppställningsplatsen. Det kan vara motiverat att låta en rörelsehindrad passagerare stiga in i bilen på gångvägen, om det inte finns en lämpligare plats i närheten. 

- Stannandet får inte störa gåendet på gångbanan eller körandet på cykelbanan. Att till exempel lämna ett meters avstånd mellan fordonet och byggnaden har ansetts säkerställa tillräckligt trafikantens möjligheter att passera fordonet som stannats. 

- Stannandet får inte helt förhindra trafiken på gång- eller cykelbanan och inte heller tvinga fotgängare eller cyklister till andra delar av vägen, t.ex. ut på körbanan.

- Föraren skall stanna i närheten av fordonet och vid behov flytta det.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik