Myndigheter kontrollerade sammanlagt över 1000 arbetstagare, platser och objekt i en internationell övervakning mot människohandel

Utgivningsdatum 14.7.2022 13.56
Nyhet

Finska myndigheter har deltagit i en internationell temaövervakning mot människohandel och arbetsexploatering. Fokus för övervakningen var städbranschen och sammanlagt över 1000 objekt kontrollerades av myndigheterna.

Polisen undersöker lägenheten.

Temaövervakningen genomfördes av polisen i samarbete med Gränsbevakningen och Regionförvaltningen i nio polisdistrikt mellan 15 och 21 juni. Centralkriminalpolisen koordinerade temaövervakningen och bidrog med operativt stöd medan lokala polismyndigheter och Regionförvaltningen ansvarade för planeringen och genomförandet.

Myndigheterna kontrollerade 470 personer, 128 platser samt cirka 350 personers identitetshandlingar och arbetstillstånd. Kontroller genomfördes exempelvis i affärer, hotell, köpcentrum, lagerutrymmen, biltvättar, skolor, restauranger och bostäder.

Temaövervakningen resulterade i att polisen i nuläget bland annat misstänker åtta personer för människohandelsbrott. Polisen identifierade dessutom sex personer som misstänks ha fallit offer för människohandel alternativt arbetsexploatering. Polisen registrerade också en brottsanmälan gällande grovt skattebrott och två fall av arbetsdiskriminering. Därutöver uppdagades ett fall av ordnande av olaglig inresa samt ett fall av narkotikabrott.

- Varje uppdagat brottsfall är förstås ett för mycket, men granskat som en helhet ser situationen inom städbranschen bra ut. Många av platserna som kontrollerades fanns det inget att anmärka på utan verksamheten sköttes exemplariskt. Trots detta, anses förekomsten av arbetsexploatering och mörkertalet vara stort. Därför är det viktigt att fortsätta med denna typ av temaövervakning, men att övervakningen också fortsätter som en del av polisens dagliga verksamhet, säger kriminalkommissarie Petri Partanen från Centralkriminalpolisen.

Under veckan påträffade myndigheterna ukrainska medborgare som flytt kriget och som sökt tillfällig skydd i Finland. Majoriteten av dessa arbetade inom städbranschen och utifrån kontrollerna fanns det i huvudsak inget att anmärka på. I emellertid upprättade polisen två brottsanmälningar gällande misstänkt arbetsdiskriminering där potentiella målsägande är två ukrainska medborgare, som anlänt till Finland under våren. I dessa ärenden misstänker polisen oegentligheter i utbetalning av löner.

- Myndigheterna har haft ett extra fokus på att kontrollera de personer som flytt kriget i Ukraina eftersom de anses på grund av den rådande situationen ingå i riskgruppen med  förhöjd risk att bli utsatta för denna typ av brott. Myndigheterna kommer även i framtida övervakningar fokusera extra på detta, säger Partanen.

Nästan 500 personer misstänks ha blivit utsatta för exploatering i Europa

Den finska övervakningen är inom ramen för det europeiska samarbetet och övervakningen, som Europol koordinerade och som leddes av Nederländerna. Övervakningen genomfördes samtidigt i flera andra medlemsländer och över 30 av Europols medlemsländer, majoriteten tillhörande EU, deltog i operationen.

I deltagarländerna identifierades under övervakningsveckan totalt 487 personer som misstänks blivit utsatta för exploatering och 59 personer greps misstänkta för olika brott. Därtill identifierades 500 arbetsgivare, i vars företag konstaterades förseelser gentemot arbetsrättslig reglering. Föremål för dessa förseelser var ca 1000 personer. Totalt deltog 18 500 tjänstemän i olika länder och under veckan genomfördes övervakning bland annat i gruvor, hemsjukvård, städindustri och restauranger.

Bekämpning av människohandel är ett av Europols prioriterade brottsområden, och utgör en del av det europeiska samarbetsforum mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT). Under temaövervakningsveckor mot människohandel fokuserar myndigheterna på att identifiera och upptäcka potentiella brottsoffer, utöka det europeiska samarbetet samt förebygga och upptäcka brottslig verksamhet. Därutöver är syftet med temaövervakningen att förbättra förståelsen för detta fenomen och samla in information som bidrar till att upprätthålla en situationsbild av människohandel och närliggande brott.

En central del av den här typen av verksamhet är att vi i rollen som myndighet får möjlighet att möta arbetstagarna och diskutera om deras rättigheter på den finska arbetsmarknaden. Vi tror att på detta sätt sprids rätt information vidare även till andra berörda. Till exempel för dem som nyligen har flytt från Ukraina är det här ytterst väsentligt, säger Partanen.
 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter