Myndigheterna granskade gårdsbruksenheter i övervakning mot människohandel

Utgivningsdatum 21.10.2022 9.02
Nyhet

Myndigheterna i Europa har intensifierat övervakat brottsligheten i anknytning till arbetsrelaterad människohandel inom lantbruket. I Finland övervakades i augusti bland annat bärgårdar i samarbete mellan polisen, Regionförvaltningsverket och Gränsbevakningsväsendet. Övervakningen ger vid handen att läget inom lantbruket i Finland allmänt taget är gott.

Myndigheterna går mot byggnaden.
Polisen, Regionförvaltningsverket och Gränsbevakningsväsendet övervakade i samarbete.

Temaövervakningsveckan med fokus på arbetsrelaterad människohandel inom lantbruket genomfördes i Finland den 8–19 augusti 2022 av en Europol-samordnad samarbetsgrupp. Polisen, Regionförvaltningsverket och Gränsbevakningsväsendet övervakade i samarbete bland annat gårdsbruk och bärgårdar, växthus och bostadsutrymmen på olika håll i Finland. 

Vid övervakningen i Finland uppgick granskningsobjekten till 1647, av dessa var 117 platser, 753 personer och 777 handlingar. En betydande del av dem som granskades i samband med övervakningen var sådana som hade flytt kriget i Ukraina och som arbetar inom lantbruket i huvudsak som säsongsarbetare.

– Det centrala målet med övervakningen var att avslöja och förebygga brottslig verksamhet. I Finland var resultaten allmänt taget bra och det framkom inga större oegentligheter vid övervakningen. Alla uppgifter har dock ännu inte granskats helt så det är möjligt att nya saker kommer fram. Det är också bra att komma ihåg att den arbetsrelaterade människohandeln är förenad med mycket dold brottslighet, säger kriminalkommissarie Johannes Siirilä från Centralkriminalpolisen.

Säsongsarbetare är i mycket sårbar ställning

Inom lantbruket arbetar många utlänningar som säsongsarbetare och de känner inte nödvändigtvis till finsk lagstiftning och kan därför vara i en mera sårbar ställning med tanke på tillgodoseendet av arbetstagarnas rättigheter. Det kan bland annat handla om motstridigheter och brister i löneutbetalningen och arbetstidsbokföringen samt förseelser som gäller minimilöner. 

– I övervakningen kom det fram fyra misstänkta fall där arbetstagarna varit tvungna att betala arbetsförmedlaren så kallade tröskelpengar, alltså att betala för att få en arbetsplats. I dessa fall är det fråga om misstänkt brott mot förbudet att ta ut avgift för arbetsförmedling. Vidare observerades 20 fall av arbete utan arbetstillstånd samt tre misstänkta fall av anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd. Det är bra att notera att arbetsgivaren ska känna till sina utländska arbetstagares rätt att arbeta såväl när arbetsförhållandet inleds som senare under arbetsförhållandet, konstaterar Siirilä.

Iakttagelserna under övervakningen ska utveckla ingripande i brott och förebyggande av brott

Övervakningen som inriktades på lantbruket genomfördes i hela Europa under sensommaren och hösten som ett led i den verksamhet Europols sektorsövergripande plattform mot brottshot (EMPACT) utövar. Insatsen leddes av Frankrike och samordnades av Europol. Sammanlagt deltog myndigheter i 16 länder.

Övervakningsveckorna fokuserade förutom på att identifiera och avslöja brottslig verksamhet och brottsoffer också på att öka europeisk samverkan i syfte att förhindra och avslöja brottslig verksamhet och brott. Insatserna syftar vidare till att förbättra insikten i fenomenet och att ta fram sådan aktuell information som betjänar lägesbilden med avseende på människohandel och närbrottslighet.

– Sektorsövergripande myndighetssamarbete är viktigt och har visat sig fungera bra under övervakningsveckorna. Enbart övervakning räcker emellertid inte, det behövs många olika redskap för att rensa ut den arbetsrelaterade människohandeln. Myndigheterna gjorde viktiga iakttagelser under övervakningen och de kan användas till att utveckla metoder för utredning och förebyggande av arbetsrelaterad människohandel. Det är exempelvis ofta rätt svårt att intervjua eventuella offer och det är något som man har kunnat utveckla utifrån observationerna, säger Siirilä.

I Europa identifierades 874 personer som utsatts för arbetsrelaterade förseelser

Europol noterar att särskilt säsongsarbetare är i riskzonen för att bli offer för arbetsrelaterad exploatering och människohandel i Europa. Inom lantbrukssektorn noteras det att personer från länder som hör till EU exploateras året runt, medan de som kommer från länder utanför EU ofta utnyttjas för att täcka behovet av säsongsarbetskraft. 

I de europeiska länder som deltog i övervakningsveckorna granskades inalles 37 000 personer, av dem hade 874 utsatts för arbetsrelaterade förseelser. Bland dessa identifierades 231 som eventuella offer för människohandel eller arbetsrelaterad exploatering. Antalet ställen som granskades, såsom gårdsbruk och vingårdar, uppgick till cirka 4200. Övervakningsinsatsen ledde till 36 nya utredningar.

Europol informerade förra veckan om de internationella resultaten av temaveckorna. Länk till Europols pressmeddelande.

Polisen informerade om de föregående EMPACT-temaveckornas resultat i juli. Då fokuserade insatsen på städbranschen. Länk till föregående pressmeddelande.

Polisens bilder från övervakning:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Startsidans stor nyhet