Myndigheterna övervakar taxitrafiken tillsammans

Utgivningsdatum 3.11.2021 11.55
Nyhet

Polisen, Trafik- och kommunikationsverket Traficom, skatteförvaltningen och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd har gemensamt börjat övervaka taxitrafiken runtom i Finland. Genom att stanna taxibilar en gång kan alla deltagande myndigheter samtidigt granska ärenden som hör till deras behörighet.

- Denna gemensamma övervakning är en form av samarbetet mellan övervakningsmyndigheterna och har nu gjorts till handlingsmodell för taxiövervakningen. Dessutom utför varje myndighet självständigt övervakning av uppgifter som ingår i dess verksamhetsområde, säger polisöverinspektör Hannu Kautto vid Polisstyrelsen.

Polisen har trafiksäkerheten som aspekt i den gemensamma övervakningen. 

I en fjärdedel av taxibilarna i Uleåborgsregionen fanns det något att anmärka på

Den gemensamma övervakningen anordnades i Uleåborgsregionen 22-24.10.2021. Mer än hundra taxibilar granskades i samband med övervakningen, i mer än en fjärdedel av dem fanns det något att anmärka på. När det gäller trafiksäkerheten var allt i sin ordning, men det fanns saker att anmärka på i iakttagandet av andra bestämmelser. Det förekom brister särskilt i hur information hålls framlagd. 

Enligt polisinspektör Kari Onninen på Polisstyrelsen visste förarna inte alltid vilka handlingar de skulle visa upp för övervakarna. 

– Handlingar som ger rätt att idka taxitrafik bör hållas i god ordning, eftersom sökandet efter dem förlänger utförandet av granskningarna, påpekar Onninen.

Motsvarande övervakningar kommer att utföras runtom i Finland i fortsättningen.

Övervakningsmyndigheterna övervakar utgående från sina ansvar

Enligt Kari Onninen övervakar polisen i första hand faktorer som hänför sig till trafiksäkerheten, exempelvis förarens körskick och fordonets trafikduglighet.

- Polisen övervakar också att en handling som ger rätt att idka taxitrafik är med på körningen och att tillståndsinnehavarens namn och kontaktinformation är synliga för passageraren. Ytterligare övervakar polisen att chauffören har ett körtillstånd, fordonet har ändamålsenlig taxiskylt och att det finns en taxameter eller motsvarande anordning eller system i fordonet. Dessutom ska ett fordon som idkar taxitrafik registreras för tillståndspliktig trafik, säger Onninen.

Traficom övervakar att skyldigheterna som gäller taxitrafik iakttas i enlighet med förordningar eller bestämmelser som antagits med stöd av dem, bland annat att prisinformationen presenteras korrekt.

Skatteförvaltningen övervakar ärenden som hänför sig till beskattningen.  Anmälningsförfarandet i de fall som kommit fram i samband med övervakningsgångerna följs upp bl.a. med hjälp av inkomstregistret. 

Arbetarskyddsmyndighetens (AVI) andel i övervakningen är användningen av utländsk arbetskraft. Syftet är att främja rättvis konkurrens och rättvisa arbetsvillkor och att förebygga grå ekonomi.

Ändringar i bestämmelserna som gäller taxibilar

Det har i år skett ändringar i reglerna som gäller idkande av taxitrafik. Ändringarna har trätt i kraft i flera etapper.

Sedan maj har det i fordon som används för taxitrafik varit nödvändigt att använda en taxiskylt, och när fordonet är i trafik ska tillståndet för taxitrafik eller en kopia på det vara med, eller en ändamålsenlig redogörelse för dem som kör med stöd av annat tillstånd.

I september trädde en förpliktelse att samla in uppgifter samt ändringar gällande användningen av taxameter och prissättningen i kraft.