Polisen förenhetligar praxis angående skjutvapentillstånd

Utgivningsdatum 1.8.2022 9.19
Nyhet

Den nya anvisningen Förenhetligande av praxis angående skjutvapentillstånd trädde i kraft i polisförvaltningen i början av augusti. Syftet med anvisningen är att förenhetliga förfaringssätten som gäller vapenärenden vid polisinrättningarna.

Största delen av alla som ansöker om vapentillstånd får ett positivt beslut. Ibland är det dock nödvändigt att meddela ett negativt beslut, att förena det beviljade tillståndet med villkor eller att återkalla ett beviljat vapentillstånd.

– Anvisningen är i första hand avsedd som stöd vid prövning i anslutning till vapentillståndsärenden när man överväger ett eventuellt avslag på ansökan eller återkallelse av befintliga vapentillstånd, säger överinspektör Tarja Ranta vid Polisstyrelsen.

Enligt henne kan anvisningen vara till nytta också för dem som har planer på att skaffa ett vapentillstånd om de till exempel misstänker att tidigare gärningar kan utgöra ett hinder för att få tillstånd.

Anvisningen innehåller som exempel en förteckning över sådana skjutvapen som åtminstone anses lämpa sig väl för godtagbara användningsändamål enligt skjutvapenlagen. 

I bilagorna till anvisningen listas typiska gärningar – brott, förseelser, oönskat beteende – som kan inverka på möjligheten att få tillstånd eller leda till att tillståndet återkallas.  Förhoppningsvis kommer den tillgängliga anvisningen att bidra till att göra polisens vapentillståndsprövning genomskinligare.

Ranta betonar att det inte är fråga om en författning utan en anvisning om hur skjutvapenlagen  ska tillämpas. 

– Eftersom skjutvapenlagen och -förordningen är på högre nivå än anvisningen kan avvikelser från anvisningen göras av grundad anledning i enlighet med lagen och förordningen. 

Anvisning: Förenhetligande av praxis angående skjutvapentillstånd (html-format)

De svenska bilagorna kommer senare. Den undertecknade anvisningenn kan erhållas från Polisstyrelsens kansli via e-post kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

Detta meddelande har redigerats 1.8.2022 kl. 11.55 för att lägga till kontaktuppgifter till Polisstyrelsens registreringskontor.
Redigerat 3.8.2022 kl. 15.40, svenska anvisningen har lagts till.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst