Poliskommendör Aapio betonar vikten av samarbete i kampen mot gängbrottsligheten

Utgivningsdatum 28.11.2022 14.58 | Publicerad på svenska 29.11.2022 kl. 12.29
Nyhet

För att bilda sig en lägesbild och bekämpa fenomenet har samarbetet inom polisinrättningen, mellan polisenheterna i huvudstadsregionen, internationellt och med Helsingfors stad intensifierats

De första observationerna av gatugängsfenomenet gjordes i maj 2021, när våldsspiralen mellan två olika grupper började. Dessa allvarliga brott undersöktes effektivt och Helsingforspolisen förhindrade våld mellan gatugäng i Brunnshuset i oktober 2021. I maj i år dömde Helsingfors tingsrätt de första personerna i anslutning till helheten.

– Vi lyckades mycket väl i brottsutredningen och läget lugnade ner sig. Det är inte lätt att skapa sig en lägesbild av ett snabbt uppkommet och föränderligt fenomen, så vi förbättrade utbytet av information med polisinrättningarna i Västra och Östra Nyland samt Centralkriminalpolisen. Vi samarbetar också med de nordiska huvudstäderna och polisen i London. Poliskommendör Lasse Aapio gör bedömningen att utvecklingen i Finland fortfarande befinner sig i ett tidigt skede jämfört med andra länder. 

I oktober inrättades vid polisinrättningen i Helsingfors en ny samordningsgrupp vars syfte är att utveckla observationen, informationsflödet, lägesbilden och utredningsupplägg i anslutning till den gatugängsrelaterade brottsligheten. Gruppens ordförande är kriminalöverinspektör Markku Heinikari. I samordningsgruppen deltar gruppen för utredning av hot, analys- och underrättelsegruppen samt övervakningen och gruppen för förebyggande verksamhet. 

– Vi måste ta kontroll över det här, så länge fenomenet är i sin linda. Ingen kan lösa detta fenomen på egen hand – det kräver ett sömlöst och omfattande samarbete, såväl inom polisen som med andra samarbetspartner!

– Vår uppgift är att se till att Helsingfors är en trygg stad och att hålla invånarnas trygghetskänsla på en hög nivå. Vi undersöker allvarliga brott på ett effektivt sätt och förhindrar att våldsspiralen fortsätter, vi är synliga i staden och i sociala medier. Dessutom arbetar vi förebyggande för att bekämpa detta och framtida fenomen tillsammans med Helsingfors stad, dess invånare och andra partner. 

Våldsbrott bland minderåriga, gatugäng och organiserad brottslighet är i huvudsak olika fenomen

Minderåriga begår vanligtvis brott i grupp, men ur polisens perspektiv är detta inte gängbildning. Det är inte heller något nytt fenomen. 

Enligt en utredning från Centralkriminalpolisen är ökningen av våldsbrott bland minderåriga 2015–2021 inte kopplad till en viss befolkningsgrupp, region, fenomen eller särskild plats. Vid jämförelsen av städer fann man att brottsligheten har ökat betydligt mer i städer utanför huvudstadsregionen och i mindre stadsliknande kommuner än i huvudstadsregionen. 

– I Helsingfors har antalet rån begångna av unga ökat betydligt i år. Rån begångna av minderåriga är dock i huvudsak ett annat fenomen än gatugängsfrågan, där de centrala personerna är cirka 20 år och brotten är allvarligare. 

– Ett gatugäng är en grupp bestående av flera personer med eget namn och identitet. Gängmedlemmarna begår olika brott tillsammans och ensamma. Namnen på de identifierade gängen syftar ofta på gator eller stadsdelar. 

Det finns tydliga skillnader mellan de identifierade gatugängen när det gäller den brottsliga verksamhetens aktivitet och struktur. Det är inte enkelt att definiera gatugängen och de personer som hör till dem.

– Det finns i regel en eller flera ledare och en kärngrupp i gatugänget. De centrala personerna i gängen är för närvarande finländska män i 20-årsåldern med invandrarbakgrund. Det finns också minderåriga i grupperna och inom deras influensområde. Många centrala medlemmar har trots ung ålder en lång brottshistoria. 

– I Finland kontrollerar gatugängen inte gator eller bostadsområden. Personerna som hör till gängen har emellertid ett omfattande inflytande på sociala medieplattformar, där de idealiserar en brottslig livsstil och underblåser motsättningar. Även gangstarap-musiken används som ett medel för självhävdelse och konfrontation. Motsättningarna eskalerar i våldsamma sammandrabbningar, som vi redan har sett flera gånger. Motiven till dessa våldsdåd är ofta obetydliga. Vi har många internationella exempel på vad utvecklingen av detta fenomen kan leda till. Detta måste tas på allvar. 

Med organiserad brottslighet avses enligt strafflagen en grupp bestående av minst tre personer som gemensamt begår allvarliga brott. Gatugängens strukturer är betydligt lösare. Medlemmar av organiserade kriminella grupper är också vanligtvis äldre och de kriminella gruppernas våld är mer direkt kopplat till brottsliga affärer. Man har dock funnit kopplingar även till organiserad brottslighet hos gatugängen.

Samhället måste samarbeta för att ingripa i de grundläggande orsakerna till fenomenet gatugäng

Enligt rapporten om den inre säkerheten har brottslighetens omfattning varit nedåtgående i Finland de senaste 30 åren. Denna minskning kan ses både i fråga om den brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom och i fråga om den totala brottslighet som utreds genom undersökningar av brottsoffer. Brottslighetens bakgrundsfaktorer för både gärningsmännen och offren är bland annat utslagning, användning av rusmedel och personlighetsdrag samt störningar. Personer med utländsk bakgrund är till exempel oftare än stamfinländare både misstänkta för brott och offer för brott. Även ungdomar som är placerade utanför hemmet sticker ut som gärningsmän och brottsoffer. 

– Beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer måste också tillsammans ingripa i de grundläggande orsakerna till det här gatugäng-fenomenet. En väsentlig fråga är att påskynda den straffrättsliga och rättsliga processen för ungdomar, vilket skulle underlätta att bryta brottsspiralen och även hjälpa brottsoffren. 

Helsingforspolisen har satsat starkt på multidisciplinär utvärdering och styrning till rätt stöd av personer och unga som gjort sig skyldiga till brott. Helsingforspolisen inrättade en förebyggande verksamhet 2012 och en ungdomsgrupp som utreder minderårigas brott 2018. 

– Vi har ett nära samarbete med Helsingfors stad. Skolornas och barnskyddets funktion samt minskningen av differentieringen och marginaliseringen av bostadsområden är också väsentliga frågor i detta fenomen. 

Samarbetet sker särskilt via Nätverket för ett tryggt Helsingfors, som har till uppgift att främja säkerheten och trygghetskänslan i Helsingfors. Nätverket består av myndigheter och organisationer.  

Ytterligare information

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet