Polisstyrelsen: Docka som föreställde Turkiets president borde inte ha tagits i besittning

Utgivningsdatum 17.5.2024 13.41
Nyhet

Polisstyrelsen har tagit ställning till polisens agerande under demonstrationer. Enligt avgörandet har polisinrättningen i Helsingfors inte haft rätt att i föregripande syfte ta i besittning en docka som föreställde Turkiets president.

Polisen i Helsingfors motiverade avgörandet med ett ärekränkningsbrott, men ett försök är dock inte en straffbar gärning enligt lagen.

- Det faktum att polisen har ett lagligt och samhälleligt önskat motiv för sitt agerande, berättigar alltså i sig inte polisens åtgärd, utan den måste ha en behörighetsgrund i lagen, konstateras i avgörandet.

Det är polisens skyldighet att skydda rätten att demonstrera, men å andra sidan att se till att det inte äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten eller kränker utomståendes intressen och rättigheter.

Polisstyrelsen delgav sin klandrande åsikt till tjänstemännen som skött ärendet. Till övriga delar ger ärendet inte upphov till några åtgärder.

Att bränna ett foto kan starta en förundersökning

Polisstyrelsen tog ställning till polisens agerande i två olika fall där fotografier av Turkiets och Rysslands presidenter brändes. En förhandsanmälan om tillställningarna hade inte gjorts åt polisen. En utredningsanmälan hade gjorts i det ena fallet där ett foto hade bränts, inte i det andra. Enligt Polisstyrelsen kunde avgörandena motiveras i båda fallen.

Polisstyrelsen konstaterar allmänt att även allvarlig kritik som riktas mot politiska beslutsfattare och frågor av allmänt intresse för samhället åtnjuter ett ökat skydd för yttrandefriheten.

Polisstyrelsen ansåg att det är möjligt att bränning av ett fotografi av en identifierbar person i vissa sammanhang kan uppfylla rekvisitet för till exempel ärekränkningsbrott eller räddningsbrott i samband med uppgörandet av en öppen eld.

Polisen har prövningsrätt att avlägsna flaggor

I sitt avgörande behandlade Polisstyrelsen även användningen av Kurdistans arbetarparti PKK:s flaggor i demonstrationer. I Uleåborg ingrep inte polisen i dem. I Helsingfors förbjöds flaggorna eftersom de bedömdes äventyra den allmänna ordningen och säkerheten.

Enligt Polisstyrelsens avgörande ger beslutet som polisen i Uleåborg fattade inte anledning till några åtgärder. Den tog inte ställning till Helsingfors polisinrättnings agerande, eftersom polisinrättningen enligt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har inom ramen för sin prövningsrätt kunnat förbjuda PKK:s flaggor i en demonstration. Domen har inte vunnit laga kraft.

Nyheter Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet