Polisstyrelsen har färdigställt en utredning om läget för personalledningen inom polisen

Utgivningsdatum 18.1.2024 10.11
Nyhet
Illustration bild. Två poliser står på en stadsgata på kvällen.

Polisstyrelsen har publicerat en omfattande utredning om funktionsdugligheten och utvecklingsbehoven inom polisens personalledning. Utifrån utredningen utvecklar polisen personalens välbefinnande, kompetens och arbetsgivarbild på ett kunskapsbaserat sätt.

Polisstyrelsen genomförde en intern utredning av nuläget för polisens personalledning i mars–augusti 2023. Syftet med utredningen var att få en aktuell lägesbild av hur personalledningen fungerar och hur den bör utvecklas.  Till utredningsperson förordnades överinspektör Piia Vuori-Murto från Polisstyrelsen. 

I utredningen undersöktes personalledningen som helhet, dess uppbyggnad, resurser och mervärdet som den skapar för polisarbetet. Till följd av utredningen har man vid Polisen redan inlett flera åtgärder som syftar till att utveckla personalledningen.

Personalplanen uppdateras och den får större betydelse

I utredningen konstaterades att personalledningen fungerar bra, men att det också finns utvecklingsbehov. Särskilda utvecklingsmål som lyftes fram var frågor som hänförde sig till personalplanering och ledning av chefsarbetet. 

Polisstyrelsen har redan under utredningens gång tagit i beaktande frågor som lyfts fram i utredningen som ett led i Polisstyrelsens grundläggande uppgifter. Dessutom har särskild uppmärksamhet fästs vid att utveckla personalplaneringen och öka personalplanens verkningsfullhet. 

Med hjälp av polisens personalplan ökar man personalledningens betydelse. Stödet för att utveckla chefsarbetet och därigenom stödet för hela personalens arbetshälsa och kompetens ska ökas.

Polisstyrelsen har startat projektet Kompetens och ork i arbetet (KOTKA) som omfattar hela yrkeskarriären, där några av de centrala rekommendationerna i utredningen för åtgärder som gäller utveckling av chefsarbetet, karriärvägarna och arbetsgivarbilden ska genomföras. 

Betoningen av personalfrågor återspeglas också i polisens uppdaterade strategi, där stödet för personalens välbefinnande och kompetens har lyfts fram som ett av huvudmålen.  

Polisen är arbetsgivare för över 10 000 personer

Polisen upplevs som en bra arbetsgivare och arbetsplats. Det finns ett mångsidigt utbud av uppgifter och karriärvägar vid polisen för både personer med polisutbildning och personer med annan utbildningsbakgrund. Arbeta vid polisen (poliisi.fi/sv)