Rekordmängd brott mot strafflagen i Östra Nyland

Utgivningsdatum 3.2.2021 12.50 | Publicerad på svenska 3.2.2021 kl. 15.31
Nyhet

I fjol registrerades rekordmånga brott mot strafflagen i området för polisinrättningen i Östra Nyland. Under året uppdagades i området 60 000 brott mot strafflagen, vilket är en femtedel mer än året innan. Detta är den högsta siffran under de senaste tio åren.

I fjol registrerades rekordmånga brott mot strafflagen i området för polisinrättningen i Östra Nyland. Under året uppdagades i området 60 000 brott mot strafflagen, vilket är en femtedel mer än året innan. Detta är den högsta siffran under de senaste tio åren. 

– Brott mot strafflagen är de som upplevs som otrygghet av medborgarna och som kräver stora mängder arbete av polisen, exempelvis i form av förhör. Eftersom resurserna är oförändrade kommer en dylik avsevärd ökning oundvikligen att påverka till exempel hur snabbt brottsutredningarna klaras av, säger kriminalöverkommissarie Petri Eronen.  

Den sammanlagda effekten av coronasituationen är ännu oklar

Det gångna året var på många sätt exceptionellt. Coronavirusets inverkan återspeglades tydligt i polisens verksamhet till exempel i form av ett ökat antal hemutryckningar och en kraftig nedgång i antalet passansökningar. Allmänheten verkar också ha följt polisens uppmaning att sköta brottsärenden elektroniskt. I fjol gjordes 30 procent fler elektroniska brottsanmälningar, totalt registrerades 26 657 brottsanmälningar hos polisinrättningen i Östra Nyland. 

Förra årets statistik ser också på många ställen exceptionell ut. Effekterna av coronaviruset på samhället, individerna och polisens verksamhet är dock en invecklad helhet. Ett år är en för kort tidsperiod för att man ska kunna dra långtgående slutsatser om vilka statistiska förändringar som orsakas av coronasituationen och vilka som beror på något annat.

- Genom polisarbetet kan vi dock se tecken på att coronaviruset har bland annat försatt en del människor i ännu värre trångmål än tidigare. Till exempel bland ungdomar kan sysslolöshet och illamående observeras. Det finns dock många andra faktorer i regionen Östra Nyland, exempelvis befolkningstillväxt och stadsinfrastruktur, som kan vara en bidragande orsak till ökningen av olika slags brott. Vi kan ännu inte säga exakt vilken inverkan coronaviruset sist och slutligen har haft, säger Eronen. 

Statistiktoppar i många brott

Det undantagstillstånd som coronasituationen gav upphov till återspeglades i antalet trafikförseelser. Trots att coronaviruset ledde till mindre trafikvolymer på vägarna ökade antalet trafikförseelser med nästan 28 procent.

– På grund av coronasituationen var det möjligt att rikta mer resurser till trafikövervakningen än normalt, vilket delvis förklarar ökningen, berättar överkommissarie Timo Leppälä. – I samband med övervakningen konstaterade vi att de tomma vägarna inspirerade framför allt ungdomar att prova sina egna och bilarnas gränser.

Antalet egendomsbrott ökade med nästan 24 procent. Ökningen förklaras delvis av antalet brottsanmälningar som lämnats med anledning av utpressningsfallet kring Vastaamo. Under året registrerade polisinrättningen i Östra Nyland 3 500 brottsanmälningar med anknytning till fallet.  

En betydande uppgång bevittnades i antalet rån, som ökade med hälften och uppgick till 302. Även ett stort antal narkotikabrott registrerades, totalt över 2 950, en ökning med 39 procent jämfört med året innan. 

– Det är möjligt att det ökade antalet rån återspeglar illamåendet bland ungdomar. Det har också noterats att en del av rånen har haft kopplingar till narkotikabrottslighet, exempelvis indrivning av skulder, berättar Eronen. 

Våldsbrott flyttade från offentliga platser till lägenheter

Det totala antalet fall som utreds som våldsbrott var 3 689, vilket är omkring åtta procent fler än året innan. Antalet fall av misshandel och mord ökade. Totalt registrerades 177 fall av grov misshandel, en ökning med 46 procent från året innan. Till inrättningens kännedom kom 11 brott mot liv, vilket är 8 fall fler än året innan.

Antalet fall av grov misshandel ökade med nästan hälften. En bidragande orsak kan vara att misshandel inträffat i miljöer där det inte finns några utomstående som kan ingripa. 

– Coronaviruset kan sägas ha återspeglats i våldsbrott särskilt i det att misshandel flyttade från offentliga platser till privata lägenheter, berättar Eronen.

Antalet larmuppdrag förblev oförändrat

Polisens larmverksamhet omfattade dock ungefär samma mängd uppdrag som normalt trots att året i övrigt var exceptionellt.

– Mängden larmuppdrag ökade inte i praktiken. I uppdrag av skyndsamhetsklass A ses en nedgång medan i uppdrag av skyndsamhetsklass A+B kan ses en uppgång av samma storleksklass, berättar överkommissarie Jussi Huhtela.

I orsakerna till larmuppdragen skedde dock en viss förändring. Till exempel hemutryckningarna ökade med 37 procent.

– Inom larmuppdragen återspeglas inverkan av coronasituationen i det att andelen larmuppdrag med fokus på integritetsskydd ökade när livet på offentliga platser mattades av, säger Huhtela.

Minskad mängd resor återspeglades i tillståndsansökningar

Coronasituationen hade en minskande inverkan på mängden tillståndsansökningar. Framför allt minskade efterfrågan på pass: passansökningarna sjönk med 42 procent, vilket är 40 400 färre än året innan.

– Resor minskade kännbart på grund av coronarestriktioner och -rekommendationer. Vi kan förvänta oss att antalet tillståndsansökningar kommer att öka när situationen blir bättre. Jag rekommenderar att alla kontrollerar giltighetsdatumet för sitt pass och identitetskort och förekommer de framtida ansökningsrusningarna redan nu, säger överkommissarie Markku Koskimäki.

I de flesta fall kan pass- och identitetskortsärenden och andra tillståndsärenden skötas elektroniskt på polisens webbplats polisen.fi. Ett besök på polisstationen är inte heller bundet enbart till polisstationen på den egna orten, tillståndsärenden kan skötas på vilken polisstation som helst. På grund av den rådande coronasituationen rekommenderar vi att man alltid när det är möjligt bokar en tid för att handlägga ärenden.

Läs mer om statistiken för 2020

Statistiken för 2020 för polisinrättningen i Östra Nyland finns i tillgängligt format på poliisi.fi/sv/statistik. 

Brott och utredning Nyheter Nyland Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Östra Nyland Tillståndtjänst Trafik en fi sv Övervakning och larmverksamhet