Spärrarna mot betalningsrörelse för penningspel träder i kraft från ingången av år 2023

Utgivningsdatum 9.12.2022 8.30
Nyhet

Det ser ut som om problem som orsakas av penningspel mer än tidigare koncentreras till spelande på webben och i synnerhet till sådana spelwebbplatser som inte har rätt att anordna eller marknadsföra penningspel i Fastlandsfinland enligt lotterilagen. Under de senaste åren har andelen av den vuxna befolkningen som spelar på dessa webbplatser stabiliserats till cirka 5–6 procent. Polisstyrelsens lotteriförvaltning uppskattar att cirka 250–300 miljoner euro årligen förloras utanför Fastlandsfinland i spel på webben.

I syfte att förebygga olägenheter, skydda konsumenter

Spärrarna mot betalningsrörelse för penningspel träder i kraft från ingången av år 2023. Syftet med spärrarna mot betalningsrörelse är att påverka utbudet av penningspel i Fastlandsfinland, eftersom man på ett effektivt sätt kan förebygga olägenheter genom att påverka tillgången på penningspel och deras tillgänglighet. Penningspel utanför Fastlandsfinland har inte begränsats och reglerats genom lotterilagen. I stället har beslut fattats om att begränsa tillgången till spel för att skydda spelarna mot de olägenheter som penningspelande medför och för att trygga ensamrättssystemet. 

Spärrarna mot betalningsrörelse spelar sannolikt en större roll när det gäller att förebygga olägenheter än när det gäller att minska dem. Det är därför troligt att dessa spärrar kommer att få en större inverkan på tillfälliga och måttliga spelare och öka medvetenheten om riskerna som gäller konsumentskydd i samband med spel till utlandet. Däremot är effekten på dem som spelar mycket och på risk- och problemspelare troligen mindre uppskattar Polisstyrelsen. 

Betalningsrörelse från spelare begränsas

Genom spärrar mot betalningsrörelse begränsas transaktionerna från spelare till de penningspelsbolag som Polisstyrelsen meddelat beslut om förbud av marknadsföring som strider mot lotterilagen. Från och med början av 2023 gäller spärrarna mot betalningsrörelse åtminstone spelbolagen Nordic Tech Services N.V. och Viking Technology NV., som har förbjudits att marknadsföra penningspel åtminstone fram till den 4 maj 2023. För närvarande pågår en förvaltningsprocess med fem utländska penningspelbolag som eventuellt kommer att sluta med beslut om förbud. 

- Spärrarna mot betalningsrörelse kan antas minska villigheten för penningspelbolag utanför ensamrättssystemet att rikta marknadsföring till spelare i Fastlandsfinland, konstaterar överinspektör Juhani Ala-Kurikka från Polisstyrelsens lotteriförvaltning. Spärrarna mot betalningsrörelse riktas mot de penningspelsbolag som Polisstyrelsen i beslut om förbud har konstaterat marknadsföra penningspel i strid med lotterilagen, fortsätter Ala-Kurikka.

Polisstyrelsen kan förbjuda betalningstransaktioner 

Betalningsleverantörerna spelar en nyckelroll när det gäller att verkställa spärrar mot betalningsrörelse, eftersom de är skyldiga att förhindra betalningarna på det sätt som Polisstyrelsen kräver. Betaltjänsterna omfattar t.ex. kontoöverföringar (gireringar), betalning med kontantkort och direktdebitering. Om betalningarna inte förhindras i enlighet med spärrarna mot betalningsrörelse, kan Polisstyrelsen förbjuda betalningsleverantören att inleda och genomföra betalningstransaktioner som hänför sig till penningspel. Vite kan föreläggas till stöd för förbudet.

Polisstyrelsens spärrförteckning är offentlig

Polisstyrelsen publicerar i början av året en spärrförteckning, och betalningsleverantörerna ska förhindra att betalningar för penningspel betalas till bolagen som ingår i förteckningen. Förteckningen över spärrar mot betalningsrörelse och ytterligare information om spärrarna publiceras i januari 2023 på adressen https://poliisi.fi/sv/sparrning-av-betalningsrorelse. 
 

Nyheter Polisstyrelsen Tillsyn över penningspel